Кафедра міжнародних економічних відносин

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Новини

Адреса: Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кім. 305

 КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН відкрита на факультеті міжнародних відносин Львівського університету з 1.09.1994 р. на підставі рішення Вченої Ради Університету від 22.06.1994 р. Кафедра створена для підготовки студентів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” та «Міжнародний бізнес» та аспірантів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”.

  На кафедрі відкриті такі спеціалізації: зовнішня торгівля, міжнародний менеджмент. У 1996-2000 кафедру очолював проф. Янків М.Д., з 2000 – проф. Грабинський І.М.

  У 2015/16 навчальному році за спеціальностями кафедри здобували освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра 175 студентів; 5 аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук працювали над дисертаційними дослідженнями.

  На кафедрі працює науковий семінар та студентський наукових гурток.

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами – «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії» (Науковий керівник – проф. Грабинський І.М.) та «Інноваційні напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України» (Науковий керівник – проф. Писаренко С.М.).

Працівники кафедри, січень 2017 р.

   У 2011-2013 рр. при кафедрі міжнародних економічних відносин діяла спеціалізована вчена рада Д35.051.21 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини». За час роботи ради було захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Звіт голови Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.21 д-ра екон. наук, проф. Грабинського І.М.

Співробітники

завідувачГРАБИНСЬКИЙ Ігор Михайловичзавідувач
професорПИСАРЕНКО Світлана Марківнапрофесор
професорУКРАЇНЕЦЬ Лілія Анатоліївнапрофесор
професорШАМБОРОВСЬКИЙ Григорій Олеговичпрофесор
доцентҐЕРЛАХ (ЄЛЕЙКО) Ірина Василівнадоцент
доцентГОРІН Наталія Вікторівнадоцент
доцентМОСКАЛИК Роман Ярославовичдоцент
доцентОГІНОК Соломія Василівнадоцент
доцентПЕХНИК Андрій Володимировичдоцент
доцентПРИХОДЬКО Ірина Валеріївнадоцент
доцент (сумісник)ФЕДУНЬ Юрій Богударовичдоцент (сумісник)
асистентПУЩАК Ірина Любомирівнаасистент
асистентЧЕРНЯГА Людмила Петрівнаасистент
старший лаборантШИБА Оксана Андріївнастарший лаборант
лаборантДИКА Богдана Михайлівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Комплексний державний екзамен для студентів IV курсу

Графіки консультацій

Освітньо-професійні програми

Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу 

Науково-виробнича практика

Курсова робота

 

*Вимоги до оформлення списку використаних джерел було змінено. Приклад оформлення подано нижче.

Тематика наукових робіт студентів

 

Магістерська робота

Додатково вкласти відгук керівника та анотацію.

Робота записується на CD  одним файлом разом з титульною сторінкою !!!

Бакалаврська робота

Напрям підготовки 6.030206 – міжнародний бізнес

Напрям підготовки 6.030203 – міжнародні економічні відносини

Додатково вкласти відгук керівника.

Робота записується на CD одним файлом разом з титульною сторінкою

Дослідження

 • Тема «Концепція ефективної еколого-економічної переваги країни у зовнішній торгівлі в умовах глобалізованої економіки». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації:  0120U102555. Термін виконання: січень 2020 р. – грудень 2022 р.
 • Тема «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0117U001404. Термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2019 р.
 • Тема «Інноваційні напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0118U000606. Термін виконання: січень 2018 р. – грудень 2020 р.
 • Тема «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0114U004246. Термін виконання: січень 2014 р. – грудень 2016 р.
 • Тема «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції економічного розвитку ЄС». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0115U003956. Термін виконання: січень 2015 р. – грудень 2017 р.
 • Тема «Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського союзу». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0110U003148. Термін виконання: січень 2010 р. – грудень 2014 р.
 • Тема «Еколого-економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації світової економіки». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0111U008008. Термін виконання: січень 2011 р. – грудень 2013 р.
 • Тема ДЕ-14Ф «Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного чинника економічного зростання України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0108U000745. Термін виконання: січень 2008 р. – грудень 2010 р.

КОНФЕРЕНЦІЇ

Кафедра періодично, що два роки, проводить міжнародну наукову конференцію «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях» (2011 р., 2013 р., 2015 р., 2017 р., 2019 р. ).

img_20160920_110750-01-01             img_20160920_110427-01-01

img_20160920_110930-01-01

Матеріали V міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ» м. Львів, 29-30 жовтня 2019 р.

Матеріали ІV міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ» м. Львів, 24-25 жовтня 2017 р.

 

Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЯХ» Частина 2, Львів, 20-21 жовтня 2015 р.

 

Дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук, підготовані на кафедрі міжнародних економічних відносин

 

Прізвище, ініціалиНауковий керівник

 

Тема дисертації
Українець Л.А.Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М.«Зовнішньоторговельна політика країн-членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку»

Автореферат

Шамборовський Г.О.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.«Соціально-економічна ефективність інтеграції країн ЦСЄ до ЄС»

Автореферат

Михайляк І.В.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Макроекономічний аналіз трансформації зовнішньої торгівлі України в умовах євро інтеграційних процесів

Автореферат

Черняга Л.П.Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М.Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС

Автореферат

Пінчук І.В.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації світової економіки

Автореферат

Федунь Ю.Б.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Політика  сталого еколого-економічного розвитку України в умовах інтеграції до ЄС

Автореферат

Крутилко О.І.Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М.Пряме іноземне інвестування в економіку країн Центрально-Східної Європи в умовах євроінтеграції

Автореферат

Марковська Г.В.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Інституційні механізми регулювання міжнародної трудової міграції в країнах-членах ЄС

Автореферат

Гнатишин М.А.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Еколого-економічні наслідки лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються
Марковський І.О.Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М.Вплив інтеграційних стратегій на інноваційний розвиток країн-членів ЄС

Автореферат

Тустанівський Б.О.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Зовнішньоторговельні відносини між Європейським Союзом та США

Автореферат

Міхель Р.В.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС
Негрич О.І.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Мотиваційний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
Абумуфрех Мурад Махмуд ХасанД.е.н., проф. Грабинський І.М.Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Перської затоки
Приходько І.В.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Політико-економічні бар’єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу

Автореферат

Кирилич Х.В.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства

Автореферат

Лесів М.М.К.е.н, доц.

Горін Н.В.

Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу

Автореферат

Огінок С.В.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Франчайзинг як інструмент формування єдиного ринку ЄС

Автореферат

Когут М.В.К.е.н, доц.

Пехник А.В.

Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного зростання

Автореферат

Шиба О.А.К.е.н, доц.

Українець Л.А.

Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання країн-членів Європейського Союзу

Автореферат

Трофимчук А.П.Д.е.н., проф. Присяжнюк Ю.І.Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації

Автореферат

Мусял Піотр АнтоніД.е.н., проф. Грабинський І.М.Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках глобалізації світової економіки

Автореферат

Башук В.В.Д.е.н., проф. Грабинський І.М.Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів

Автореферат

 

 

У долученому файлі – список посилань на онлайн-заняття викладачів кафедри у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Посилання на онлайн-заняття

Увага! Графік ліквідації академічної заборгованості

12.01.2023 | 15:33

Графік перездач_ФМВ_1 семестр_2022-23
Графік ліквідації заборг.каф.іноз.мов

 

Інформація для студентів 5-го курсу щодо погашення заборгованості у проф. Туниці Т.Ю.

1. Державні фінанси зарубіжних країн
2. Фіскальна політика ЄС
талон № 2: 23.01.23 о 17 год

https://us04web.zoom.us/j/72239871976?pwd=YmQ9KRB7pVs5DxUEJryvzrLkTaHt25.1
Meeting ID: 722 3987 1976
Passcode: GzQU6M

талон К: 30.01.23 о 17 год 
https://us04web.zoom.us/j/72239871976?pwd=YmQ9KRB7pVs5DxUEJryvzrLkTaHt25.1

Meeting ID: 722 3987 1976
Passcode: GzQU6M

Читати »

Захист магістерських робіт на кафедрі міжнародних економічних відносин

16.12.2022 | 17:17

До уваги магістрантів другого року навчання
Захист магістерських робіт на кафедрі міжнародних економічних відносин відбудеться  20-21 грудня 2022 року у Google Meet за посиланням https://meet.google.com/fqp-crsw-kos
Початок захисту – о 10.00

Читати »

Студентка факультету на Kongres 590

24.11.2022 | 20:45

17-18 листопада, студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин, кафедри міжнародних економічних відносин, Заячук Анастасія, взяла участь у Kongres 590, який проводився у Жешуві, Польща. Провідною темою була міжнародна співпраця країн Ініціативи Тримор’я. Це регіон, який характеризується динамічним економічним розвитком, що призводить до зростання добробуту його громадян. Водночас співпраця в цьому форматі приносить вимірні переваги, такі як реалізація спільних інфраструктурних проектів, бізнес-ініціатив, науково-культурний обмін. Під час заходу неодноразово обговорювалося питання участі України в Ініціативі, військової допомоги. Також окремо проводився польсько-український економічний...

Читати »

Графік подачі і захисту магістерських робіт на кафедрі міжнародних економічних відносин

14.11.2022 | 15:39

До уваги магістрантів другого року навчання
І. Попередній захист магістерських робіт на кафедрі відбудеться 28 листопада 2022 року о 15.00
ІІ. Опалітурену роботу слід подати на кафедру 9 грудня 2022 року до 17.00
Електронний варіант роботи в форматі .doc для перевірки роботи на плагіат слід подати до 9 грудня 2022 року
ІІІ. Захист магістерських робіт на кафедрі міжнародних економічних відносин відбудеться  20-21 грудня 2022 року
 

Читати »