Кафедра міжнародних економічних відносин

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Практики
 • Звіти
 • Новини

Адреса: Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кім. 305

Сторінка кафедри міжнародних економічних відносин  у Facebook

   Телеграм канал кафедри міжнародних економічних відносин

 

Про кафедру міжнародних економічних відносин

На кафедрі працює науковий семінар та студентський наукових гурток.

Положення про студентський науковий гурток

 

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами – «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії» (Науковий керівник – проф. Грабинський І.М.) та «Інноваційні напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України» (Науковий керівник – проф. Писаренко С.М.).

Працівники кафедри, січень 2017 р.

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН відкрита на факультеті міжнародних відносин Львівського університету з 1.09.1994 р. на підставі рішення Вченої Ради Університету від 22.06.1994 р. Кафедра створена для підготовки студентів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” та «Міжнародний бізнес» та аспірантів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”.

На кафедрі діють такі освітні програми: Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародний менеджмент. У 1996-2000 кафедру очолював проф. Янків М.Д., з 2000 – проф. Грабинський І.М.

 У 2011-2013 рр. при кафедрі міжнародних економічних відносин діяла спеціалізована вчена рада Д35.051.21 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини». За час роботи ради було захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Звіт голови Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.21 д-ра екон. наук, проф. Грабинського І.М.

Наукова спіпраця

 • Угода про співпрацю між кафедрою міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна) та факультетом європейських студій Академії прикладних наук національної економіки в Кутні (м. Кутно, Республіка Польща) від 27 травня 2023 року – завантажити

 

Місією кафедри є підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, міжнародного менеджменту і комерційної дипломатії відповідно до потреб ринку праці і конкурентоспроможних в умовах євроінтеграції шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, максимальної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників кафедри.

Здійснюючи цю місію кафедра виходить з того, що:

1) знання, отримувані студентами освітніх програм, які реалізує кафедра, є формою інвестицій у людський капітал, які забезпечуватимуть розвиток громадянського суспільства та національної економіки, адекватний викликам глобалізації;

2) кожен викладач кафедри повинен бути компетентним професіоналом, який реалізує концепцію безперервного навчання упродовж трудового періоду;

3) робота кафедри повинна забезпечувати належний внесок у формування іміджу Львівського національного університету імені Івана Франка як закладу вищої освіти, що реалізовує світові стандарти якості освіти;

4) в умовах динамічного зовнішнього середовища кафедра зобов’язана гнучко реагувати на освітні та наукові інновації для підтримання рівня фундаментальних досліджень і викладання дисциплін професійної та практичної підготовки на високому рівні.

Стратегічними цілями кафедри міжнародних економічних відносин є:

 1. Розширення освітніх можливостей кафедри.
 2. Підвищення наукового потенціалу кафедри.
 3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри.
 4. Збереження та розширення міжнародної співпраці кафедри.

Детальніше зі стратегією кафедри міжнародних економічних відносин, а також з програмними цілями та завданнями кафедри на 2023-2028 рр. можна ознайомитись у долученому докемунті  Стратегія кафедри МЕВ

Співробітники

завідувачГРАБИНСЬКИЙ Ігор Михайловичзавідувач
професорПИСАРЕНКО Світлана Марківнапрофесор
професорУКРАЇНЕЦЬ Лілія Анатоліївнапрофесор
професорШАМБОРОВСЬКИЙ Григорій Олеговичпрофесор
доцентҐЕРЛАХ (ЄЛЕЙКО) Ірина Василівнадоцент
доцентГОРІН Наталія Вікторівнадоцент
доцентМОСКАЛИК Роман Ярославовичдоцент
доцентОГІНОК Соломія Василівнадоцент
доцентПЕХНИК Андрій Володимировичдоцент
доцентПРИХОДЬКО Ірина Валеріївнадоцент
доцент (сумісник)ФЕДУНЬ Юрій Богударовичдоцент (сумісник)
асистентПУЩАК Ірина Любомирівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Вступний іспит до аспірантури

Програма вступного іспиту до аспірантури 292 МЕВ

Комплексний державний екзамен для студентів IV курсу

Графіки консультацій

Освітньо-професійні програми

Навчальні матеріали

Ігор Грабинський, Лілія Українець, Людмила Черняга. Міжнародні економічні відносини: Історія : Посібник для викладачів / За ред. І.Грабинського. – Львів: Растр-7, 2022. – 140 с. – ISBN 978-617-8296-09-4 (навчальний посібник)

Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу 

Науково-виробнича практика

 

2023 рік

5 курс. Титульна сторінка до курсової роботи. Міжнародний менеджмент 2023

Титульна сторінка до магістерської роботи 2023

Пояснювальна записка до магістерської роботи 2023

Завдання до магістерської роботи 2023

3 курс. Титульна сторінка до курсової роботи

4 курс. Титульна сторінка до курсової роботи

 

*Вимоги до оформлення списку використаних джерел було змінено. Приклад оформлення подано нижче.

Тематика наукових робіт студентів

 

Магістерська робота

Додатково вкласти відгук керівника та анотацію.

Робота записується на CD  одним файлом разом з титульною сторінкою !!!

Бакалаврська робота

Напрям підготовки 6.030206 – міжнародний бізнес

Напрям підготовки 6.030203 – міжнародні економічні відносини

2023 рік:

Напрям підготовки 292 – міжнародні економічні відносини

Напрям підготовки 292 – міжнародний бізнес

2024

ОП “Міжнародні економічні відносини”

ОП “Міжнародний бізнес”

 

Додатково вкласти відгук керівника.

Робота записується на CD одним файлом разом з титульною сторінкою

Дослідження

 • Тема «Концепція ефективної еколого-економічної переваги країни у зовнішній торгівлі в умовах глобалізованої економіки». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації:  0120U102555. Термін виконання: січень 2020 р. – грудень 2022 р.
 • Тема «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0117U001404. Термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2019 р.
 • Тема «Інноваційні напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0118U000606. Термін виконання: січень 2018 р. – грудень 2020 р.
 • Тема «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0114U004246. Термін виконання: січень 2014 р. – грудень 2016 р.
 • Тема «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції економічного розвитку ЄС». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0115U003956. Термін виконання: січень 2015 р. – грудень 2017 р.
 • Тема «Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського союзу». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0110U003148. Термін виконання: січень 2010 р. – грудень 2014 р.
 • Тема «Еколого-економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації світової економіки». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0111U008008. Термін виконання: січень 2011 р. – грудень 2013 р.
 • Тема ДЕ-14Ф «Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного чинника економічного зростання України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0108U000745. Термін виконання: січень 2008 р. – грудень 2010 р.

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

 • Угода про співпрацю між кафедрою міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна) та факультетом європейських студій Академії прикладних наук національної економіки в Кутні (м. Кутно, Республіка Польща) від 27 травня 2023 року – завантажити

КОНФЕРЕНЦІЇ

Кафедра періодично, що два роки, проводить міжнародну наукову конференцію «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях» (2011 р., 2013 р., 2015 р., 2017 р., 2019 р. , 2022 р.).

img_20160920_110750-01-01             img_20160920_110427-01-01

img_20160920_110930-01-01

Матеріали V міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ» м. Львів, 29-30 жовтня 2019 р.

Матеріали ІV міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ» м. Львів, 24-25 жовтня 2017 р.

 

Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЯХ» Частина 2, Львів, 20-21 жовтня 2015 р.

Guidelines for Authors

Вимоги до тез

Програма VII Конференції

 

Матеріали VІІ міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ» м. Львів, 18-19 червня 2024.

 

Дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук, підготовані на кафедрі міжнародних економічних відносин

 

Прізвище, ініціали Науковий керівник

 

Тема дисертації
Українець Л.А. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. «Зовнішньоторговельна політика країн-членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку»

Автореферат

Шамборовський Г.О. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. «Соціально-економічна ефективність інтеграції країн ЦСЄ до ЄС»

Автореферат

Михайляк І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Макроекономічний аналіз трансформації зовнішньої торгівлі України в умовах євро інтеграційних процесів

Автореферат

Черняга Л.П. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС

Автореферат

Пінчук І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації світової економіки

Автореферат

Федунь Ю.Б. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Політика  сталого еколого-економічного розвитку України в умовах інтеграції до ЄС

Автореферат

Крутилко О.І. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. Пряме іноземне інвестування в економіку країн Центрально-Східної Європи в умовах євроінтеграції

Автореферат

Марковська Г.В.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Інституційні механізми регулювання міжнародної трудової міграції в країнах-членах ЄС

Автореферат

Гнатишин М.А. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Еколого-економічні наслідки лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються
Марковський І.О. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. Вплив інтеграційних стратегій на інноваційний розвиток країн-членів ЄС

Автореферат

Тустанівський Б.О.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Зовнішньоторговельні відносини між Європейським Союзом та США

Автореферат

Міхель Р.В.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС
Негрич О.І. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Мотиваційний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
Абумуфрех Мурад Махмуд Хасан Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Перської затоки
Приходько І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Політико-економічні бар’єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу

Автореферат

Кирилич Х.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства

Автореферат

Лесів М.М. К.е.н, доц.

Горін Н.В.

Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу

Автореферат

Огінок С.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Франчайзинг як інструмент формування єдиного ринку ЄС

Автореферат

Когут М.В. К.е.н, доц.

Пехник А.В.

Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного зростання

Автореферат

Шиба О.А. К.е.н, доц.

Українець Л.А.

Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання країн-членів Європейського Союзу

Автореферат

Трофимчук А.П. Д.е.н., проф. Присяжнюк Ю.І. Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації

Автореферат

Мусял Піотр Антоні Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках глобалізації світової економіки

Автореферат

Башук В.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів

Автореферат

 

 

У долученому файлі – список посилань на онлайн-заняття викладачів кафедри у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Посилання на онлайн-заняття

Освітня програма “Міжнародний менеджмент” включає в себе практичну стажування студентів, що надають їм можливість розвивати компетенції, необхідні для майбутньої професійної діяльності у відповідному фаховому напрямку. Виробнича практика має обсяг 9 кредитів. При формулюванні мети та завдань практики враховуються рекомендації керівників практики і профіль освітньої програми, в якій студент навчається.

Після завершення практики студент має подати ряд документів на кафедру (або керівнику практики з кафедри), зокрема звіт практики обсягом 10 сторінок, відгук роботодавця на фірмовому бланку, заповнений керівником практики з організації або установи щоденник практики з відповідними висновками, оцінками, підписами та печатками. Після цього відбувається захист звіту про практику.

Студенти здійснюють виробничу практику на підприємствах, в організаціях та установах, з якими факультет має укладені договори за спеціальністю, або ж на підприємстві, з яким студент особисто уклав договір. Освітня програма надає можливість студентам здобувати практику у спеціалізованих базах, що відповідають профілю програми і мають укладені договори з університетом.

Робоча програма виробничої практики магістрів

Інформація про проходження виробничої практики

Список баз практики магістрів ОП “Міжнародний менеджмент”

ОП “Міжнародний менеджмент”

Освітньо-професійна програма “Міжнародний менеджмент” проект 2023 року

Освітньо-професійна програма “Міжнародний менеджмент” підготовки магістрів зі спеціальності “міжнародні економічні відносини” – 2023

Освітньо-професійна програма “Міжнародний менеджмент” підготовки магістрів зі спеціальності “міжнародні економічні відносини” – проєкт 2024

Силабуси

1 семестр

2 семестр

3 семестр

 

Оголошення – Конференція “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі”

16.06.2024 | 13:05

 
VII міжнародна наукова конференція “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі”, яку проводить кафедра міжнародних економічних відносин у співпраці з Великотирновським університетом ім. св. Кирила і св. Мефодія (Болгарія), Інститутом внутрішнього ринку, споживання і кон’юнктури у Варшаві (Польща) та Українською асоціацією економістів-міжнародників, розпочнеться 18 червня 2024 року о 10:00 год.
Реєстрація учасників з 9:30.
Дистанційні учасники зможуть долучитися за покликанням: https://meet.google.com/mbq-osea-tuq

Читати »

Розклад захистів бакалаврських робіт на кафедрі міжнародних економічних відносин

03.06.2024 | 16:01

До уваги студентів 4 курсу ОП «Міжнародні економічні відносини», ОП «Міжнародний бізнес»
У долученому файлі доступний розклад проведення захистів бакалаврських робіт  на кафедрі міжнародних економічних відносин, які відбуватимуться з 11 по 21 червня.
Розклад захистів
Захисти відбуватимуться в ауд. 302. Початок захистів 10:00

Читати »

Наукове стажування Ірини Ґерлах по програмі Еразмус+ в університеті Мінью, Португалія

03.06.2024 | 10:45

Протягом 13-17 травня 2024 року доцентка кафедри міжнародних економічних відносин Ірина Ґерлах провела стажування як гостьовий викладач в університеті Мінью (Португалія) в рамках програми академічних обмінів Еразмус+.
Ірина Ґерлах можливість взяти участь у ряді наукових та навчальних заходів, зокрема прочитала лекції на тему «The war in Ukraine: outlook and perspectives» та «Place and role of Ukrainian migrants in the Portuguese labor market».
Крім того Ірина Ґерлах відвідала семінар кафедри Політичних наук, а також семінари, проведені колегами з університету Мінью.

Читати »

Обговорення ОП «Міжнародний менеджмент» зі студентами-магістрантами

25.05.2024 | 10:35

21 травня 2024 року о 18.10 на кафедрі міжнародних економічних відносин відбулось обговорення змін до освітньої програми «Міжнародний менеджмент» з студентами групи МВЕМ-11. У ході дискусії студенти змогли висловити свої пропозиції та побажання стосовно дисциплін, що входять до магістерської освітньої програми. Зокрема, було висловлено побажання щодо усунення з програми обов’язкового вивчення слов’янських мов, оскільки за даного обсягу годин важко вивчити мову на задовільному рівні. Студенти запропонували ввести додатково заняття з використання програмного забезпечення для  фінансового аналізу, розширити змістові модулі, які...

Читати »