Кафедра міжнародних економічних відносин

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Адреса: Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кім. 305

 КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН відкрита на факультеті міжнародних відносин Львівського університету з 1.09.1994 р. на підставі рішення Вченої Ради Університету від 22.06.1994 р. Кафедра створена для підготовки студентів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” та «Міжнародний бізнес» та аспірантів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”.

  На кафедрі відкриті такі спеціалізації: зовнішня торгівля, міжнародний менеджмент. У 1996-2000 кафедру очолював проф. Янків М.Д., з 2000 – проф. Грабинський І.М.

  У 2015/16 навчальному році за спеціальностями кафедри здобували освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра 175 студентів; 5 аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук працювали над дисертаційними дослідженнями.

  На кафедрі працює науковий семінар та студентський наукових гурток.

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами – «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії» (Науковий керівник – проф. Грабинський І.М.) та «Інноваційні напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України» (Науковий керівник – проф. Писаренко С.М.).

Працівники кафедри, січень 2017 р.

   У 2011-2013 рр. при кафедрі міжнародних економічних відносин діяла спеціалізована вчена рада Д35.051.21 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини». За час роботи ради було захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Звіт голови Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.21 д-ра екон. наук, проф. Грабинського І.М.

Співробітники

завідувачГРАБИНСЬКИЙ Ігор Михайловичзавідувач
професорПИСАРЕНКО Світлана Марківнапрофесор
доцентГОРІН Наталія Вікторівнадоцент
доцентЄЛЕЙКО Ірина Василівнадоцент
доцентМОСКАЛИК Роман Ярославовичдоцент
доцентПЕХНИК Андрій Володимировичдоцент
доцентПРИХОДЬКО Ірина Валеріївнадоцент
доцентУКРАЇНЕЦЬ Лілія Анатоліївнадоцент
доцент (сумісник)ФЕДУНЬ Юрій Богударовичдоцент (сумісник)
доцентШАМБОРОВСЬКИЙ Григорій Олеговичдоцент
асистентОГІНОК Соломія Василівнаасистент
асистентПУЩАК Ірина Любомирівнаасистент
асистентЧЕРНЯГА Людмила Петрівнаасистент
старший лаборантШИБА Оксана Андріївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Комплексний державний екзамен для студентів IV курсу

Графіки консультацій

Освітньо-професійні програми

Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу 

Науково-виробнича практика

Курсова робота

 

*Вимоги до оформлення списку використаних джерел було змінено. Приклад оформлення подано нижче.

Тематика наукових робіт студентів

 

Магістерська робота

Додатково вкласти відгук керівника та анотацію.

Робота записується на CD  одним файлом разом з титульною сторінкою !!!

Бакалаврська робота

Напрям підготовки 6.030206 – міжнародний бізнес

Напрям підготовки 6.030203 – міжнародні економічні відносини

Додатково вкласти відгук керівника.

Робота записується на CD одним файлом разом з титульною сторінкою

Дослідження

 • Тема «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0117U001404. Термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2019 р.
 • Тема «Інноваційні напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0118U000606. Термін виконання: січень 2018 р. – грудень 2020 р.
 • Тема «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0114U004246. Термін виконання: січень 2014 р. – грудень 2016 р.
 • Тема «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції економічного розвитку ЄС». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0115U003956. Термін виконання: січень 2015 р. – грудень 2017 р.
 • Тема «Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського союзу». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0110U003148. Термін виконання: січень 2010 р. – грудень 2014 р.
 • Тема «Еколого-економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації світової економіки». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0111U008008. Термін виконання: січень 2011 р. – грудень 2013 р.
 • Тема ДЕ-14Ф «Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного чинника економічного зростання України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0108U000745. Термін виконання: січень 2008 р. – грудень 2010 р.
 • КОНФЕРЕНЦІЇ

  Кафедра періодично, що два роки, проводить міжнародну наукову конференцію «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях» (2011 р., 2013 р., 2015 р., 2017 р., 2019 р. ).

  img_20160920_110750-01-01             img_20160920_110427-01-01

  img_20160920_110930-01-01

  Матеріали V міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ» м. Львів, 29-30 жовтня 2019 р.

  Матеріали ІV міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ» м. Львів, 24-25 жовтня 2017 р.

   

  Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЯХ» Частина 2, Львів, 20-21 жовтня 2015 р.

   

  Дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук, підготовані на кафедрі міжнародних економічних відносин

   

  Прізвище, ініціали Науковий керівник

   

  Тема дисертації
  Українець Л.А. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. «Зовнішньоторговельна політика країн-членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку»

  Автореферат

  Шамборовський Г.О. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. «Соціально-економічна ефективність інтеграції країн ЦСЄ до ЄС»

  Автореферат

  Михайляк І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Макроекономічний аналіз трансформації зовнішньої торгівлі України в умовах євро інтеграційних процесів

  Автореферат

  Черняга Л.П. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС

  Автореферат

  Пінчук І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації світової економіки

  Автореферат

  Федунь Ю.Б. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Політика  сталого еколого-економічного розвитку України в умовах інтеграції до ЄС

  Автореферат

  Крутилко О.І. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. Пряме іноземне інвестування в економіку країн Центрально-Східної Європи в умовах євроінтеграції

  Автореферат

  Марковська Г.В.

   

  Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Інституційні механізми регулювання міжнародної трудової міграції в країнах-членах ЄС

  Автореферат

  Гнатишин М.А. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Еколого-економічні наслідки лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються
  Марковський І.О. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. Вплив інтеграційних стратегій на інноваційний розвиток країн-членів ЄС

  Автореферат

  Тустанівський Б.О.

   

  Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Зовнішньоторговельні відносини між Європейським Союзом та США

  Автореферат

  Міхель Р.В.

   

  Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС
  Негрич О.І. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Мотиваційний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
  Абумуфрех Мурад Махмуд Хасан Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Перської затоки
  Приходько І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Політико-економічні бар’єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу

  Автореферат

  Кирилич Х.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства

  Автореферат

  Лесів М.М. К.е.н, доц.

  Горін Н.В.

  Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу

  Автореферат

  Огінок С.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Франчайзинг як інструмент формування єдиного ринку ЄС

  Автореферат

  Когут М.В. К.е.н, доц.

  Пехник А.В.

  Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного зростання

  Автореферат

  Шиба О.А. К.е.н, доц.

  Українець Л.А.

  Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання країн-членів Європейського Союзу

  Автореферат

  Трофимчук А.П. Д.е.н., проф. Присяжнюк Ю.І. Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації

  Автореферат

  Мусял Піотр Антоні Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках глобалізації світової економіки

  Автореферат

  Башук В.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів

  Автореферат

   

   

  Захист магістерських робіт

  19.12.2020 | 09:35

  До уваги магістрантів 2 року навчання!
  Захист магістерських робіт на кафедрі міжнародних економічних відносин відбудеться 21 і 22 грудня 2020 року за посиланням https://meet.google.com/mha-rkka-wei
  Початок захисту о 9.00
  До захисту допускаються магістранти, які подали паперовий варіант роботи на кафедру.

  Читати »

  Подача магістерських робіт на кафедру

  11.12.2020 | 16:42

  До уваги магістрантів 2 року навчання.
  Готові переплетені магістерські роботи слід принести на кафедру в середу 16 грудня 2020 року. Роботи прийматимуться з 12.00 до 12.30.
  Якщо на кафедру не буде подано переплетену роботу, магістрант не буде допущений до захисту.
  Порядок підшивання роботи:
  Титульна сторінка
  Пояснювальна записка
  Завдання
  Повний текст роботи
  Реферат англійською мовою.
  Робота має бути підписана студентом!!! (у відповідних графах завдання).
  Вимоги до оформлення і зразки титульних сторінок та ін. форм – на сторінці кафедри в розділі “Методичні матеріали”.
  До роботи...

  Читати »

  Тематика курсових робіт 3,4,5 курсів

  14.11.2020 | 12:06

  До уваги студентів кафедри міжнародних економічних відносин!
  Подаємо інформацію про тематику курсових робіт.До понеділка, 16 листопада 2020 р., до 10:00 год. можете зробити свої зауваження чи пропозиції у дописах. Після цієї години усі студенти, що не обрали теми, будуть розписані довільно. У понеділок буде підготовлений остаточний наказ на затвердження тем та наукових керівників.
  Тематика курсових 3 курсу
  Тематика курсових 4 курсу
  Тематика курсових 5 курсу

  Читати »

  Тематика магістерських робіт 2020-2021н.р.

  04.11.2020 | 15:52

  У долученому файлі – список затверджених тем і наукових керівників магістерських робіт студентів-магістрантів 2 року навчання кафедри міжнародних економічних відносин
  Магістерські роботи 2020-2021

  Читати »

  Оголошення про проведення пар в дистанційному форматі (оновлюється)

  01.09.2020 | 21:37

  Лекція з дисципліни “Міжнародне публічне право” для груп МВР 21, МВР 22, МВР 23 (доц. Зубарєва А.Є.) вібудеться через платформу microsoft teams 03/09/2020 (у четвер) о 8.30 за посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a34d4440145d74b29a45f556ab60deeb1%40thread.tacv2/1598956585673?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2213c16423-9cab-4dcf-a96c-86eec3a936be%22%7d

   
  Заняття для студентів кафедри міжнародних економічних відносин:

  каф-МЕВ
  Каф-мев-2-тиждень
  Доц. Українець Л.А. 11.09.20, о 10.10, МВБ-21, МВБ-22, дисципліна «Ціноутворення на світових товарних ринках», лекційне заняття, лінк https://meet.google.com/fwx-ykug-moj
  лінки каф МЕВ – 3-й тиждень
  Лінки каф МЕВ (21 вересня)
  Розклад лекцій на 28.09-02.10 Каф.МЕВ
  З найоперативнішою інформацією про розклад дистанційних занять викладачів кафедри МЕВ та навчальними матеріалами для студентів можна...

  Читати »