Міжнародні економічні відносини (6.030202)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
390доцент Приходько І. В.
490доцент Приходько І. В.

Опис курсу

Мета: розкрити на теоретичному рівні суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, акцентуючи увагу на тих зрушеннях у баченні загальної картини стану міжнародної економіки, які відбулися на зламі ХХ та ХХІ століть. Забезпечити підготовку спеціалістів, які б знали, що потрібно робити, щоб досягти успіху на світовому ринку; знали б нові принципи конкуренції та перспективні сфери і форми взаємодії економіки України із світовою економікою.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– основні теорії міжнародної торгівлі;

– еволюцію, чинники і рівні розвитку міжнародних економічних відносин;

– форми міжнародних економічних відносин;

– тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі;

– основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами та послугами;

– особливості здійснення міжнародної передачі технологій;

-діяльність міжнародних фінансово-кредитних та торговельних організацій;

– особливості міжнародної трудової міграції;

– розвиток світової валютної системи;

– особливості розвитку інтеграційних процесів.

вміти:

– творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин;

– визначати проблеми й тенденції розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.

володіти:

основними поняттями, визначеннями та класифікаціями, що застосовується в світовій господарській практиці.

Рекомендована література

 1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311 с.
 2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. – 241 с .
 3. Владимиров С. Міжнародні економінчні відносини. – К.: ЦНЛ. – 2019. – 256с.
 4. Владіміров С. Міжнародні економічні відносини. – К.:ЦНЛ. – 2019. –256с.
 5. Герасимчук З. В., Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / Луцький держ. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 328с.
 6. Горбач Л., Плотніков А. Міжнародні економічні відносини. – К.: Кондор, 2017. – 432с.
 7. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 216с.
 8. Дворніков М.Є. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 201с.

Допоміжна

 1. Зінчук Т. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність. – К.: ЦНЛ. – 2019. – 512с.
 2. Міжнародна економіка: підруч. / С.О. Гуткевич, М.Д.Корінько, Ю.М.Сафонов. – 3-е вид., перероблене та доповнене. – Вид-во «Діса Плюс», 2021. – 428 с.
 3. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : підручник / А. І. Крисоватий, Р. Є. Зварич, О. М. Сохацька [та ін.] ; за заг. ред. А. І. Крисоватого, Р. Є. Зварича. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – 662 с.
 4. Карпенко С. В., Карпенко О. А. Міжнародна економіка: навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини „Україна”. Інститут дистанційного навчання. – К. : Університет „Україна”, 2007. – 252с.
 5. Кобилін А. Системи обробки економічної інформації. – К.: ЦНЛ. – 2019. – 234с.
 6. Козак Ю. Мировая экономика. – К.: ЦНЛ. – 2019. – 212с.
 7. Козак Ю. Міжнародні економічні відносини. – К.:ЦНЛ. – 2019. – 400с.
 8. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В. Міжнародні організації: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 288 с.
 9. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 676 с.
 10. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогін Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.
 11. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 406 с.
 12. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. –вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 408с.
 13. Лєбєдєва О. Міжнародна економіка. – К.: ЦНЛ. – 2019. – 413с.
 14. Липов Володимир Валентинович. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 408с.
 15. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с.
 16. Патика Н. Міжнародні економічні відносини. – К.:ЦНЛ. – 2019. –560с.
 17. Поручник А.М., Столярчук Я.М., Павловська О.Д., Приходько В.В., Жеваго А.В. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни – К.: КНЕУ, 2005. – 157с.
 18. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В. Ю., Савчук В. І. Міжнародна економіка: Підручник. –вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 480с.
 19. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг: Навчальний посібник: – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.
 20. Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – Київ: Основи, 1998. – 743 с.
 21. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. – Т.: Економічна думка, 2001. – 496с.
 22. Світова економіка: підручник /за ред. А.П Голікова, О.А. Довгаль – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 268 с.
 23. Філіпенко А.С., Балакін Р.Л., Будкін В.С., Бураковський І.В., Вергун В.А. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник для студ. екон. вузів і фак. – К.: Либідь, 1994. – 254с.
 24. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Бутенко О.В., Вергун В.А., Гуменюк Б.І. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник для студ. екон. вузів і фак. – К.: Либідь, 1992. – 191с.
 25. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Л. : Каменяр, 2003. – 719с.
 26. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К. : КНТЕУ, 2003. – 589с.
 27. Kozak Y. World Economy and International Economics. – К.:ЦНЛ. – 2018. –
 28. Davis R. Extreme Economies. Survival, Failure, Future. – Lessons from the World’s Limits. – Transworld Digital. – 2019. – 432p.
 29. Gospodarka swiatowa. – К.:ЦНЛ, 2019. – 212s.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус