Напрями досліджень

На факультеті міжнародних відносин наукові дослідження проводяться в рамках відповідних кафедр і науково-дослідних центрів.

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковці кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби досліджують наукову тему “Україна в умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин”. Окрім того, працюють за такими темами:

 • “Теорія міжнародних відносин”,
 • “Міжнародні відносини і світова політика”,
 • “Зовнішня політика України, Північної Європи, Північної і Південної Америки, країн Азії, Африки, Австралії та Океанії”,
 • “Теорія зовнішньої політики”, “Європейська інтеграція та інтеграційні процеси”,
 • “Регіоналізм в сучасних міжнародних відносинах”,
 • “Посткомуністичні трансформації у Центрально-Східній Європі”, “Міжнародна та європейська безпека”,
 • “Дослідження миру у сучасних міжнародних відносинах”,
 • “Українсько-польські відносини”,
 • “Міжнародні конфлікти”.

Викладачі кафедри захистили 3 докторські (професор Маркіян Мальський, професор Богдан Гудь, професор Юрій Присяжнюк) та 15 кандидатських дисертацій. Сьогодні на кафедрі працюють 3 доктори наук, 20 доцентів та 4 асистенти, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин. Колектив кафедри разом з колегами з інших підрозділів факультету творять унікальну львівську наукову школу міжнародних відносин, яка формувалась протягом останніх 25 років.

Кафедра європейського права

Науковці кафедри європейського права досліджують наукову тему “Організаційно-правові механізми імплементації європейських правових стандартів в національний правопорядок України”. Кафедрою підготовлено ряд монографій та навчальних посібників, а також започатковано серію перекладів підручників з європейського права вчених провідних університетів Європи, зокрема, Р. Штрайнц “Європейське право” (Львів, 2009); М. Гердеген “Європейське право” (К, 2008). В рамках ряду міжнародних проектів кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними центрами європейського права в зарубіжних університетах.
Викладачами та аспірантами кафедри захищено 11 кандидатських дисертацій з актуальних проблем міжнародного права та права ЄС.

Кафедра міжнародного права

Науковці кафедри міжнародного права досліджують наукову тему “Україна в сучасних міжнародно-правових відносинах”. Наукові роботи та дисертаційні дослідження працівників кафедри проводяться за двома основними напрямками: міжнародне публічне право та міжнародне приватне право. Співробітники та аспіранти досліджують такі галузі міжнародного публічного права як міжнародне гуманітарне право, право зовнішніх зносин, міжнародний захист прав людини, міжнародне кримінальне право та право міжнародних організацій, а також на теоретичних питаннях науки міжнародного права та методиці його викладання. Підготовлено 2 редакції підручника з міжнародного публічного права, а також підручники з дипломатичного та консульського права, європейського механізму захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного приватного права та мирних засобів вирішення міжнародних спорів. Загалом науковці кафедри виступили авторами та співавторами близько 20 монографій. За період діяльності на кафедрі було підготовлено більше 30 кандидатських дисертацій.

Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин зосереджує науково-дослідну роботу на трьох головних напрямах: дослідження еколого-економічних проблем зовнішньої торгівлі; вивчення політико-економічних проблем інтеграції України до Європейського Союзу та дослідження актуальних проблем сучасного світового господарства і міжнародних економічних відносин. З 2011 р. кафедрою у співпраці з університетами Болгарії та Польщі проводяться періодичні (що два роки) міжнародні наукові конференції «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі». На сьогодні на кафедрі сформувалась наукова школа з дослідження еколого-економічних проблем світового господарства та міжнародних економічних відносин.
При кафедрі є діюча аспірантура та відкрита докторантура за спеціальністю 292 «міжнародні економічні відносини». У 2011-2017 рр. при кафедрі функціонувала Спеціалізована вчена рада Д 35.051.21 на якій було захищено 49 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковці кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів досліджують наукову тему “Економічний аналіз структурної трансформації інвестиційного та експортного потенціалу у регіонах і країнах світу”. На кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінансів застосовують новітні економетричні методи досліджень, запроваджують сучасні IT-технології фінансового аналізу компаній в регіоні, навчають студентів сучасних процедур та методик економічного аналізу міжнародної торгівлі, мобільності капіталу та робочої сили, готується до впровадження англомовна магістерська програма “International Finance”. При кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінансів функціонує Центр інноваційних знань Світового банку. З часу заснування кафедри захищена 1 докторська та 23 кандидатських дисертацій зі спеціальності „Світове господарство та міжнародні економічні відносини”, опубліковано понад 400 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, викладачі кафедри брали участь у підготовці 22 монографій та 12 підручників.

Кафедра країнознавства і міжнародного туризму

Науковці кафедри країнознавства і міжнародного туризму досліджують наукову тему “Особливості регіонального розвитку в контексті сучасних геополітичних трансформацій “. Співробітники кафедри працювали над науковими темами

 • «Сучасні інтеграційні процеси в Європі: закономірності та тенденції розвитку» (2003-2007);
 • «Інтеграція України до ЄС: порівняльний аналіз національних систем соціальних показників європейських держав та України» (2008-2012);
 • «Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів» (2013-2016);
 • «Особливості регіонального розвитку в контексті сучасних геополітичних трансформацій» (2017-2019).

Зокрема, за результати виконання теми «Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів» підготована наукова доповідь про сучасний стан регіональних відмінностей соціально-економічного розвитку регіонів України, які визначають політичні пріоритети місцевого населення та впливають на організацію міжнародної діяльності місцевих органів влади.

Кафедра іноземних мов

Наукова тема кафедри іноземних мов “Лінгвопрагматичні та методичні аспекти дискурсу міжнародних відносин” (керівник – доц.Бик І.С.). За час існування кафедри 14 співробітників кафедри захистили кандидатські дисертації. Викладачі кафедри беруть участь в Міжнародній програмі „Балтійський університет”. У рамках цієї програми викладачі факультету підготували 2 підручники, здійснили переклад українською мовою підручника “Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies”, студенти факультету беруть участь у Міжнародних студентських конференціях за участю студентів вищих навчальних закладів країн басейну Балтійського моря.

 

Основними напрямами наукової роботи факультету є перспективні дослідження шляхів і форм інтеграції України до світового співтовариства через розробку актуальних проблем міжнародних відносин, міжнародного права, європейського права, міжнародної економіки, лінгвістики, країнознавства.

Назва теми

Науковий керівник

Кафедра, установа, інститут

Термін виконання

Очікуваний результат

1

Україна в умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин № др. 0111U005529

Д-р.екон.н., проф. Мальський М.З.

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби

2014-2017

Очікуваний результат: визначення місця і ролі України у сучасній світовій та регіональній політиці та участь України у заходах міжнародної спільноти щодо протидії міжнародному тероризму, піратству та збройному насильству у міжнародних відносинах.

Монографія, опублікування статей.

2

Лінгво-прагматичні та методичні аспекти міжкультурної комунікації № др. 0112U004031

 

Канд.філол.н., доц. Бик І.С.

Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин

2012-2015

Очікуваний результат: теоретичне обґрунтування особливостей викладання іноземної мови для студентів факультетів міжнародних відносин з огляду на міжкультурний характер дипломатичного дискурсу. Узагальнення результатів дослідження універсальних та ідіоетнічних рис в дипломатичному спілкуванні.

Опублікування підручника, статей

3

Політико-економічні перспективи становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії № др. 0117U001404

Д-р.екон.н., проф. Грабинський І.М.

Кафедра міжнародних економічних відносин

2017-2019

Очікуваний результат: теоретичне виявлення політико-економічних перспектив становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії. Тестування впливу виявлених чинників на досягнення еколого-економічної рівноваги в окремих країнах світу та в Україні.

Монографія, захист кандидатської дисертації.

4

Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції соціального розвитку ЄС № др.

Д-р.георг.н., проф. Писаренко С.М.

Кафедра міжнародних економічних відносин

2015-2017

Очікуваний результат: Очікуваний результат: методологічні засади формування та функціонування стратегій досягнення міжнародної конкурентоспроможності в умовах економіки знань (knowledge economy); узагальнення теоретичних підходів до конвергенції соціального розвитку, концепція адаптації до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; визначення шляхів трансформації національної економіки і соціальної сфери. Монографія, захист кандидатської дисертації.

5

Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів № др. 0113U004176

Д-р.істор.н., проф. Антонюк Н.В.

Кафедра країнознавства і міжнародного туризму

2013-2016

Очікуваний результат: теоретичне узагальнення досвіду країн Центрально-Східної Європи та обґрунтування методологічних засад проведення політико-адміністративної територіальної реформи в Україні.

Опублікування монографії, статей

6

Правові форми та механізми реалізації міжнародної правосуб’єктності України в європейській регіональній інституційній системі

№ др.0113U005125

Д-р.юрид.н., проф.Микієвич М.М.

Кафедра європейського права

2013-2016

Очікуваний результат: обгрунтування правових теоретичних та практичних засад ефективної співпраці України з Європейським Союзом та іншими регіональними об’єднаннями.

Опублікування монографії, статей

7

Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку № др. 0113U000870

 

Канд.юрид.н., проф. Репецький В.М.

Кафедра міжнародного права

2013-2016

Очікуваний результат: узагальнення існуючих концепцій сучасного міжнародного права, питання його фрагментації, гуманізації його норм розкриття соціальної суті та цінності міжнародного права, дослідження прав осіб щодо яких здійснюється кримінальне переслідування міжнародними кримінальними судами, домислюваної компетенції міжнародної організації, міжнародних злочинів.

Видання 2-ох монографій та 2-х підручників. Публікація статей.

8

Економічний аналіз структурної трансформації інвестиційного та експортного потенціалу у регіонах і країнах світу

 

Канд.екон.н., доц. Біленко Ю.І.

Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

2017-2019

Очікуваний результат: Визначення на основі економічного аналізу процесів зміни галузевої структури експорту та інвестицій у різних регіонах і країнах світу, оптимального вибору основних галузей виробництва та сфери послуг для максимізації валового внутрішнього продукту, зростаючого доходу на фактори виробництва та умови торгівлі. Дослідження трендів трансформації структури інвестицій та експорту в умовах глобалізації, формування спільних виробничих ланцюгів, уповільнення зростання економічно розвинутих країн. Розробка рекомендацій щодо зміни галузевої структури інвестицій та експорту України.

Опублікування монографії, статей, захист дисертацій.

Завантажити теми науково-дослідних робіт