Напрями досліджень

Основними напрямами наукової роботи факультету є перспективні дослідження шляхів і форм інтеграції України до світового співтовариства через розробку актуальних проблем міжнародних відносин, міжнародного права, європейського права, міжнародної економіки, лінгвістики, країнознавства.

Назва теми

Науковий керівник

Кафедра, установа, інститут

Термін виконання

Очікуваний результат

1

Україна в умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин № др. 0111U005529

Д-р.екон.н., проф. Мальський М.З.

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби

2014-2017

Очікуваний результат: визначення місця і ролі України у сучасній світовій та регіональній політиці та участь України у заходах міжнародної спільноти щодо протидії міжнародному тероризму, піратству та збройному насильству у міжнародних відносинах.

Монографія, опублікування статей.

2

Лінгво-прагматичні та методичні аспекти міжкультурної комунікації № др. 0112U004031

 

Канд.філол.н., доц. Бик І.С.

Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин

2012-2015

Очікуваний результат: теоретичне обґрунтування особливостей викладання іноземної мови для студентів факультетів міжнародних відносин з огляду на міжкультурний характер дипломатичного дискурсу. Узагальнення результатів дослідження універсальних та ідіоетнічних рис в дипломатичному спілкуванні.

Опублікування підручника, статей

3

Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-Східної Європи № др. 0114U004246

Д-р.екон.н., проф. Грабинський І.М.

Кафедра міжнародних економічних відносин

2014-2016

Очікуваний результат: теоретичне виявлення екологічних чинників економічного зростання. Протестування впливу виявлених чинників на досягнення еколого-економічної рівноваги в окремих країнах-членах ЄС та в Україні.

Монографія, захист кандидатської дисертації.

4

Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції соціального розвитку ЄС № др.

Д-р.георг.н., проф. Писаренко С.М.

Кафедра міжнародних економічних відносин

2015-2017

Очікуваний результат: Очікуваний результат: методологічні засади формування та функціонування стратегій досягнення міжнародної конкурентоспроможності в умовах економіки знань (knowledge economy); узагальнення теоретичних підходів до конвергенції соціального розвитку, концепція адаптації до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; визначення шляхів трансформації національної економіки і соціальної сфери. Монографія, захист кандидатської дисертації.

5

Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів № др. 0113U004176

Д-р.істор.н., проф. Антонюк Н.В.

Кафедра країнознавства і міжнародного туризму

2013-2016

Очікуваний результат: теоретичне узагальнення досвіду країн Центрально-Східної Європи та обґрунтування методологічних засад проведення політико-адміністративної територіальної реформи в Україні.

Опублікування монографії, статей

6

Правові форми та механізми реалізації міжнародної правосуб’єктності України в європейській регіональній інституційній системі

№ др.0113U005125

Д-р.юрид.н., проф.Микієвич М.М.

Кафедра європейського права

2013-2016

Очікуваний результат: обгрунтування правових теоретичних та практичних засад ефективної співпраці України з Європейським Союзом та іншими регіональними об’єднаннями.

Опублікування монографії, статей

7

Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку № др. 0113U000870

 

Канд.юрид.н., проф. Репецький В.М.

Кафедра міжнародного права

2013-2016

Очікуваний результат: узагальнення існуючих концепцій сучасного міжнародного права, питання його фрагментації, гуманізації його норм розкриття соціальної суті та цінності міжнародного права, дослідження прав осіб щодо яких здійснюється кримінальне переслідування міжнародними кримінальними судами, домислюваної компетенції міжнародної організації, міжнародних злочинів.

Видання 2-ох монографій та 2-х підручників. Публікація статей.

8

Економічний аналіз структурної трансформації інвестиційного та експортного потенціалу у регіонах і країнах світу

 

Канд.екон.н., доц. Біленко Ю.І.

Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

2017-2019

Очікуваний результат: Визначення на основі економічного аналізу процесів зміни галузевої структури експорту та інвестицій у різних регіонах і країнах світу, оптимального вибору основних галузей виробництва та сфери послуг для максимізації валового внутрішнього продукту, зростаючого доходу на фактори виробництва та умови торгівлі. Дослідження трендів трансформації структури інвестицій та експорту в умовах глобалізації, формування спільних виробничих ланцюгів, уповільнення зростання економічно розвинутих країн. Розробка рекомендацій щодо зміни галузевої структури інвестицій та експорту України.

Опублікування монографії, статей, захист дисертацій.

Завантажити теми науково-дослідних робіт

Детальніше