Магістр

Студенти факультету здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” за магістерськими освітніми програмами:

Магістерська освітня програма «Європейське місцеве та регіональне врядування» спрямована на глибше вивчення окремих аспектів європейських інтеграційних процесів. Вона покликана забезпечити кращий рівень знань теоретичних засад та ознайомлення з практичними аспектами функціонування місцевого і регіонального рівня врядування у ЄС. Актуальність освітньої програми обумовлена потребою краще збагнути рольову функцію місцевих та регіональних властей у контексті зближення нашої держави з Європейським Союзом та осмислити потенційний вплив ЄС на процес децентралізації в Україні. Метою програми є підготувати належне кадрове забезпечення для успішної участі місцевих та регіональних властей у розбудові відносин між Україною та ЄС.

Магістерська освітня програма «Зовнішня політика і національна безпека» впроваджена з метою підготовки нового покоління політологів-міжнародників. Її доцільність обумовлена необхідністю ретельного аналізу та критичного осмислення низки нових викликів для зміцнення позицій Української держави на міжнародній арені. Освітня програма покликана поглибити та систематизувати знання із сучасної зовнішньополітичної і безпекової проблематики та розвинути необхідні професійні компетентності із врахуванням кращих світових практик.

Півторарічна англомовна магістерська програма «Балто-Чорноморські регіональні студії». Навчальні модулі програми розроблені у партнерстві з провідними європейськими та вітчизняними університетами та нададуть студентам чудову можливість отримати міждисциплінарний досвід навчання в поєднанні з інноваційними методами викладання. Програма буде орієнтована як на українських, так і на іноземних студентів, чиї академічні інтереси або практична діяльність є тісно пов’язані з Балтійським та Чорноморським регіонами. Впровадження магістерської програми запровадить комплексне вивчення Балто-Чорноморського регіону, його історичного, політичного, соціально-економічного та культурного розвитку.

Магістерська програма «Інформаційний бізнес» впроваджена для оволодіння студентами знаннями та навичками з принципів побудови та розвитку інформаційного бізнесу, проведення інформаційної діяльності, інформатизації економіки, з принципів організації та аналізу підприємництва та ділових операцій в інформаційній сфері.

Магістерські програми “Міжнародне право” та “Міжнародне і європейське право” (англійською мовою) спрямовані на поглиблене вивчення міжнародно-правових інструментів забезпечення зовнішньої політики нашої держави, з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для публічного і приватного сектору. Актуальність програми зумовлена запровадженням новітніх курсів і спецкурсів, які повною мірою забезпечують фахову підготовку сучасного юриста-міжнародника.

Магістерська програма “Європейський Союз” дозволяє отримати комплексні знання про особливості внутрішньої структури та механізми прийняття рішень, а також про функціонування спільних політик ЄС, про політико-правові та економічні вимоги інтегрування третіх країн з цією впливовою і авторитетною організацією та про позицію ЄС у сучасних міжнародних відносинах. Навчальний процес передбачає отримання професійних навиків для роботи в органах державної влади різного рівня з питань євроінтеграційного співробітництва.

Магістерська програма “Економіка та організація міжнародного туризму та послуг” передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, вироблення професійних навиків для праці у туристичних фірмах, вміння займатися промоцією вітчизняного туристичного продукту в українських дипломатичних представництвах, здатності ефективно працювати в консалтингових та аналітичних центрах.

Магістерська програма спеціалізації «Міжнародний бізнес» передбачає вивчення роботи підприємства на міжнародній арені, вміння розробляти стратегічні напрямки зовнішньоекономічної політики та поведінки фірми на зарубіжних ринках, складати плани зовнішньої торгівлі, вести облік та контроль ефективності операцій на зовнішніх ринках. Після завершення магістерської програми студенти вміють аналізувати та виявляти закономірності й тенденції розвитку національного та міжнародного бізнес-середовища, приймати рішення щодо реалізації власних бізнес-ідей та управляти корпоративними інтересами міжнародних компаній, вільно спілкуватися в бізнес-колах кількома мовами.

Магістерська програма спеціалізації «Міжнародний менеджмент» передбачає глибоке вивчення теорії і практики управління міжнародним бізнесом у сучасних конкурентних умовах, навики застосування аналітичних методів для обґрунтування управлінських рішень щодо реалізації міжнародних бізнес-проектів, досвід роботи в команді, вміння спілкуватися з іноземними партнерами, опанування основних положень, методів і прийомів міжнародного менеджменту як специфічного виду управлінської діяльності у сфері міжнародного бізнесу. Після завершення магістерської програми студенти вміють приймати рішення щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі застосування теорій управління, використовувати отримані навики для ефективної реалізації лідерського потенціалу, ефективно приймати участь у роботі багатонаціональних команд для досягнення стратегічних цілей.

Магістерська програма „Міжнародні фінанси” обумовлена процесами фінансової глобалізації, фінансової інтеграції та сучасної міжнародної фінансової діяльності міністерств, банків, транснаціональних корпорацій, де можуть бути працевлаштовані випускники факультету. Дана програма передбачає вивчення інструментів міжнародного фінансового ринку; сучасних моделей валютного курсу і платіжного балансу; принципів діяльності міжнародних фінансових організацій, техніки ведення міжнародних розрахунків, здійснення іноземних інвестицій, проведення валютних операцій, міжнародних платежів; аналіз ефективності міжнародного кредиту, іноземних прямих і портфельних інвестицій.

Студенти здобувають такі кваліфікації:

  • Спеціальність “Міжнародні відносини” – Політолог-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Міжнародна інформація” – Інформаційний аналітик-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Країнознавство” – Політолог-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Міжнародне право” – Юрист-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Міжнародні економічні відносини” – Економіст-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Міжнародний бізнес” – Економіст-міжнародник. Перекладач.

==============================================

Навчальні плани підготовки магістра

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Спеціалізація: Міжнародні відносини
Кваліфікація: Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (Міжнародні відносини)
Політолог-міжнародник. Перекладач

Скачати: MV_mag 2016 NEW

 

Галузь знань: 08 Право
Спеціальність: 082 Міжнародне право
Спеціалізації:
1. Міжнародне публічне право,
2. Міжнародне приватне право,
3. Право Європейського Союзу,
4. Міжнародне екологічне право,
5. Міжнародна адвокатура.
Кваліфікація: Магістр міжнародного права
Юрист-міжнародник. Перекладач

Скачати: MP_mag 2016 NEW

Освітньо-професійна програма “Міжнародне право” 2017

Галузь знань: 08 Право
Спеціальність: 082 Міжнародне право
Спеціалізація: Міжнародне право та право ЄС
Кваліфікація: Магістр міжнародного права. Міжнародне право та право ЄС.
Юрист-міжнародник. Перекладач
Програма: освітньо-професійна
Строк навчання: 1,5 року

Скачати: MP_mag 2016 NEW 1,5

 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 056 Міжнародні економічні відносини
Спеціалізація: Міжнародні економічні відносини
Кваліфікація: Магістр міжнародних економічних відносин
Економіст-міжнародник.Перекладач

Скачати: MEV_mag 2016 NEW

Освітньо-професійна програма “Міжнародні фінанси” підготовки магістрів зі спеціальності “міжнародні економічні відносини”

Освітньо-професійна програма “Міжнародний менеджмент” підготовки магістрів зі спеціальності “міжнародні економічні відносини”

 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 056 Міжнародні економічні відносини
Спеціалізація: Міжнародний бізнес
Кваліфікація: Магістр міжнародних економічних відносин (Міжнародний бізнес)
Економіст-міжнародник.Перекладач

Скачати: MВ_mag 2016 NEW

 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Спеціалізація: Міжнародна інформація
Кваліфікація: Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (Міжнародна інформація)
Інформаційний аналітик-міжнародник. Перекладач

Скачати: MІ_mag 2016 NEW

 

Освітньо-наукова програма підготовки магістрів зі спеціальності “міжнародне право”:

Скачати: Освітньо-наукова програма_2016

Освітньо-професійна програма “Міжнародне право”

Освітньо-професійна програма “Міжнародне та європейське право”

Матеріали навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю “Міжнародне право”:

Navczalno-metodyczne_MP_dodatok_5-1_MP

Navczalno-metodyczne_MP_dodatok_5-2_MP

Navczalno-metodyczne_MP_dodatok_5-3_MP

Informac_zabezpecz_MP_dodatok_6-1_MP

Informac_zabezpecz_MP_dodatok_6-2_MP

Informac_zabezpecz_MP_dodatok_6-3_MP