Міжнародний туризм

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Шамборовський Г. О.
216доцент Шамборовський Г. О.

Опис курсу

Курс «Міжнародний туризм» є нормативною дисципліною студентів освітнньо-наукової програми підготовки бакалаврів. Викладається для студенті спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» на першому році навчання.

Коротка анотація курсу
Курс «Міжнародний туризм» спрямований на отримання знань про функціонування туристичної галузі, визначення її місця в світовій економіці і вплив туризму на національну економіку. В процесі освоєння курсу студенти засвоюють видову структуру міжнародного туризму, особливості організації міжнародного туризму, діяльність туристичних підприємств, закладів розміщення та харчування з організації прийому іноземних туристів, основні правові аспекти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність, питання ціноутворення на послуги іноземного туризму.

Мета та цілі курсу

Метою навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» є поглиблення і розширення теоретичних знань про особливості організації, функціонування і перспективи розвитку міжнародного туризму і місця України на його ринку, основи методології вивчення світових туристичних потоків, тенденцій їх формування, набуття студентами практичних професійних компетенцій з організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму.

Рекомендована література

  1. Алексеева Ю. Роскошный сервис в туризме. Настольная книга менеджера по работе с VIP-клиентами. – К. : Макрос, 2013. – 152 с.

2. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
3. Бабарицька В. К. Організація туризму : навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. О. Любіцева. – ч. 1. – К., 1998. – 82 с.
4. Безуглий В. В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 388 с.
5. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія / О. О. Бейдик. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 295 с.
6. Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. З англ..; Передмова та розділ «Україна» О. Шаблія. К.: Либідь, 2004. – 740 с.
7. Бовсуновская А. Я. География туризма : учебное пособие / А. Я. Бовсуновская. – Д., 2002. – 410 с.
8. Зорин И. В., Квартальников В.Н. Туристский терминологический словарь.

9. Король О. Д. Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл: Монографія. Чернівці: Чернівецький національний університеті ім. Ю. Федьковича, 2018. – 512 с.
10. Кузишин А. В. Міжнародний туризм: Навчальний посібник. Тернопіль: Вектор, 2016. – 204 с.
11. Максименко С. В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты. – Одесса: Латстар, 2001. – 168 с
12. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика [текст] : підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.
13. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
14. Мальська М. Я., Худо В. В. Туристичний бізнес; теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
15. Мальська М. Я., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. – Л.:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 360 с.
16. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – М., 2002. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.
17. Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.
18. Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО (англ.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://whc.unesco.org .
19. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 352 с.
20. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
21. Смаль І. В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

Силабус: Силабус "Міжнародний туризм" для очної форми навчання

Завантажити силабус

Силабус: Силабус "Міжнародний туризм" для заочної форми навчання

Завантажити силабус