Торговельна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Москалик Р. Я.

Опис курсу

   В основі курсу покладено сучасні тенденції до глобалізації світогосподарських зв’язків та гармонізації зовнішньоекономічної політики держав світу. Розглядаються аспекти формування та проведення торговельної політики зарубіжних країн та України. Вивчення і запровадження позитивного досвіду в цих сферах є важливим для проведення ефективної торговельної політики і здобуття додаткових переваг в результаті успішно проштовхування вітчизняних товарів та захисту національних інтересів на світовому ринку.

   Об’єктом вивчення у даному курсі є: а) міжнародні економічні інституції; б) промислово розвинені країни; в) країни, що розвиваються; г) країни з перехідною економікою.

   Предметом вивчення у даному курсі є а) торговельна політика; б) принципи, механізми та правила формування торговельної політики; в) стратегія і тактика просування торговельної політики і національних інтересів на світовому ринку.

   Метою вивчення даного курсу є: а) ознайомлення з принципами, механізмами, інструментарієм та правилами формування та проведення торговельної політики, враховуючи світовий досвід; б) вивчення впливу торговельної політики на міжнародну торгівлю та інвестиції; в) вивчення особливостей формування торговельної політики, стратегії та тактики просування національних інтересів на світовому ринку.

Рекомендована література

  • 1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. – К. : Основи, 2010. – 242 с.
  • 2. Мікроекономіка і макроекономіка : підручник / за заг. ред. С. Будаговської. – К. : Основи, 2007. – Ч. ІІ. – Розд. 9, 10.
  • 3. Осика С. Г. Світова організація торгівлі / С. Г. Осика, В. Т. П’ятницький. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : К.І.С., 2008. –
    514 с.
  • 4. Економічний розвиток і державна політика : навч. посіб. / Ю. Бажал, О. Кілієвич, О. Мертенс та ін. ; за заг. ред. Ю. Єханурова, І. Розпутенка. – К. : Вид-во УАДУ, 2001.
  • 5. Економічний розвиток і державна політика : практикум /за заг. ред. Ю. Єханурова, І. Розпутенка. – К. : К.І.С., 2001.
  • 6. Щербина С. В. Світова геоекономічна кон’юнктура та її вплив на торговельну політику держави : навч. матеріали до вивч.
    дисципліни “Торговельна політика” / С. В. Щербина. – К. : НАДУ, 2010. – 48 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму