Торговельна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Москалик Р. Я.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6МВЕ-31доцент Москалик Р. Я.

Опис курсу

   В основі курсу покладено сучасні тенденції до глобалізації світогосподарських зв’язків та гармонізації зовнішньоекономічної політики держав світу. Розглядаються аспекти формування та проведення торговельної політики зарубіжних країн та України. Вивчення і запровадження позитивного досвіду в цих сферах є важливим для проведення ефективної торговельної політики і здобуття додаткових переваг в результаті успішно проштовхування вітчизняних товарів та захисту національних інтересів на світовому ринку.

   Об’єктом вивчення у даному курсі є: а) міжнародні економічні інституції; б) промислово розвинені країни; в) країни, що розвиваються; г) країни з перехідною економікою.

   Предметом вивчення у даному курсі є а) торговельна політика; б) принципи, механізми та правила формування торговельної політики; в) стратегія і тактика просування торговельної політики і національних інтересів на світовому ринку.

   Метою вивчення даного курсу є: а) ознайомлення з принципами, механізмами, інструментарієм та правилами формування та проведення торговельної політики, враховуючи світовий досвід; б) вивчення впливу торговельної політики на міжнародну торгівлю та інвестиції; в) вивчення особливостей формування торговельної політики, стратегії та тактики просування національних інтересів на світовому ринку.

Рекомендована література

 1. Рокоча В.В. Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема. В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]., за наук. ред. В.В. Рокочої. – К. : Університет економіки та права “КРОК”, 2018. – 698 с.
 2. Щербина С.В. Торговельна політика: конспект лекцій для слухачівспеціальності “Державне управління” / С. В. Щербина. – К. : НАДУ, 2012. – 60 с.
 3. Циганкова Т. М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія. Київ: КНЕУ, 2003. – 660 с.
 4. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. – К. : Основи, 2010. – 242 с.
 5. Мікроекономіка і макроекономіка : підручник / за заг. ред. С. Будаговської. – К. : Основи, 2007. – Ч. ІІ. – Розд. 9, 10.
 6. Осика С. Г. Світова організація торгівлі / С. Г. Осика, В. Т. П’ятницький. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : К.І.С., 2008. – 514 с.
 7. Економічний розвиток і державна політика : навч. посіб. / Ю. Бажал, О. Кілієвич, О. Мертенс та ін. ; за заг. ред. Ю. Єханурова, І. Розпутенка. – К. : Вид-во УАДУ, 2001.
 8. Економічний розвиток і державна політика : практикум / за заг. ред. Ю. Єханурова, І. Розпутенка. – К. : К.І.С., 2001.
 9. Щербина С. В. Світова геоекономічна кон’юнктура та її вплив на торговельну політику держави : навч. матеріали до вивч. дисципліни “Торговельна політика” / С. В. Щербина. – К. : НАДУ, 2010. – 48 с.
 10. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посіб­ник. Друге видання доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – 704 с.
 11. Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия: Учебное пособие. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 280 с.
 12. Trebilcock M.J., Howse R. The Regulation of International Trade. – NY: Routledge, 1999. – 612 p.
 13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. Ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К., 1997. – 448 с.
 14. Рут Френклін Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. с англ. – К.: Основи, 1998. – 750 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус