Горін Наталія Вікторівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-48

Електронна пошта: nataliya.horin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Міжнародна економічна інтеграція, зовнішньоекономічна політика, еколого-інноваційний розвиток глобальної економіки, конкурентоспроможність на світових ринках.

Курси

Вибрані публікації

Посібники та монографії:

1. Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / М.З. Мальський, Ю.М.Мороз, І.І.Іжнін та ін..; за ред. М.Мальського, Ю.Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 476 с.

2. Український дипломатичний словник / М.З.Мальський, Ю.М.Мороз, О.С.Кучик та ін.; за ред. Мальського М.З., Мороза Ю.М. – 2-ге вид., переробл.і доповн. – К.: Знання, 2014. – 814 с.

3. Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / за ред. І.М.Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології», 2013. – 336 с.

4. Менеджмент європейської економічної інтеграції: Підручник / за ред. Писаренко С.М. – К.: Знання, 2012. – 373 с.

5. Горін Н. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. / Н.В. Горін. – К.: Знання, 2008. – 330 с.

6. Горін Н.В. Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією: досвід Польщі: Монографія. / Н.В.Горін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 192 с.

7. Horin N. Kształtowanie systemu regulacji handlu międzynarodowego artykułów rolnych na Ukrainie // Światowe rolnictwo w globalizującej się gospodarce: Badania naukowe / Pod red. M.Janoś-Kresło i I.Hrabyńskiego. – Kielce, 2006. – S. 101-112.

8. Горін Н. Формування системи регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні // Світове сільське господарство в глобалізованій економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулювання: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.М.Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка; Вища школа наук в Кєльцах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С. 139-151.

9. Регулювання світової економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.І.Мокій, М.Д.Янків, Т.П.Яхно, Н.В.Горін – Львів: Вид-во ЛКА, 2004. – 204 с. (особисто підготовлені розділи: Генеральна угода з тарифів і торгівлі. Світова організація торгівлі. Міжнародне нетарифне регулювання світогосподарських зв’язків.)

Статті:

1. Horin N. Eco-innovative Activity of Ukrainian SMEs / N. Horin // Problems of World Agriculture. Journal of Warsaw University of Life Sciences. – 2017. – Vol. 17. – №.4. – Рp. 95-104. (In English)

2. Hrabynskyi I. Logit Aad Probit Analysis of Export Behaviour and Eco-Innovation Activity of Enterprises under Globalization: Evidence from Ukraine / I. Hrabynskyi, N. Horin, L. Ukrayinets // Globalization and Its Socio-economic Consequences. – 2017. – Vol. 2. – Pp. 709-716 (In English)

3. Hrabynskyi I. Barriers and Drivers to Eco-innovation : Comparative Analysis of Germany,  Poland and Ukraine / I.  Hrabynskyi,  N. Horin,  L.  Ukrayinets // Economic and Managerial Spectrum. – 2017. – Vol.  XI.  – Issue 1. – Pp.  13-24. ISSN 1337-0839 (In English)

4. Horin  N. V.  Types of Eco-innovation Policy Instruments / N. V. Horin // Problems and Prospects of Territories’ Socio-economic Development: Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, April 20-23, 2017, Opole,  Poland.  – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole,  2017. – Pp.  15-16.

5. Horin  N.  Support of Eco-innovation Projects in Agriculture : Case of Poland / N. Horin // Problems of World Agriculture. Journal of Warsaw University of Life Sciences. – 2016. – Vol. 16. – №.4. – Рp. 123-130. ISSN 2081-6960 (In English)

6. Horin N. Konkurencyjność ukraińskiego sektora rolno-spożywczego na unijnym rynku po utworzeniu strefy wolnego handlu UE-Ukraina / N. Horin, J. Krzyzanowski // Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – 2016. – T. 16 (XXXI). – No.1. – Pp. 85-94. ISSN 2081-6960

7. Horin N. Financing of Innovative Development in Armenia and Ukraine / L. Avetisyan, N.Horin // Proceedings of the 17 th International Scientific Conference “Finance and Risk”. – Bratislava: Publishing House EKONOM, 2015. – Vol. 2. – Pp. 85-94.

8. Горін Н.В. Оцінка реалізації агроекологічних заходів в рамках програми розвитку сільських територій в Польщі / Н. В. Горін, М. М. Лесів // Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки. – 2014. – Вип. 10. – С. 225-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpen_2014_10_31.

9. Горін Н.В. Механізми фінансування еколого-інноваційного розвитку економічних систем / Н.В.Горін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (зб.наук.пр.) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2013. – Вип.1 (99). – С. 146-153.

10. Горін Н.В. Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) / Н.В.Горін. // Регіональна економіка. – 2012. – №4. – С.193-201. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_4_27.

11. Horin N. Credit insurance and guarantee for eco-innovation projects / N.Horin // Proceedings of the International Scientific Conference “Modern trends of insurance 2012”. – Bratislava: Vydaveteľstvo EKONÓM, 2012. – Рр. 63-72.

12. Горин Н. Взаимодействие государства и банковского сектора при финансировании эколого-инновационной деятельности / Н.Горин // Zborník recenzovaných príspevkov III. Medzinárodnej vedeckej konferencie “Fin Star Net 2012”, 7.-9. Februára 2012. – Bratislava: Vydavatel‘stvo Fin Star, 2012. – Рр. 35-42.

13. Horin N. The role of public finance instruments in the environmental innovation policy: evidence for Ukraine / N.Horin // Finance and risk. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. – Bratislava: Vydaveteľstvo EKONÓM, 2011. – Pp. 86-96.

14. Горін Н.В. Фінансово-кредитне забезпечення еколого-інноваційного підприємництва / Н.В. Горін. – Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Управління фінансовими ресурсами регіону: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2011. – Вип. 3 (89). – С. 130-136.

15. Горін Н.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: Збірник наукових праць. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010. – Вип.1 (81). – С. 77-84.

16. Горін Н. Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни на світових аграрних ринках в умовах взаємодії тенденцій глобалізації та регіоналізму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – Вип.23. – С. 213-219.

17. Horin N. Analiza sytuacji makroekonomicznej w rolnictwie Ukrainy w warunkach europejskiej integracji w porównaniu z krajami Europy Środkowej i Wschodniej // Integracja europejska i procesy globalizacji. – Legnica, Zielona Góra, 2007. – Ss. 155-163.

18. Горін Н. Вплив розширення ЄС на розвиток системи регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні // Наука молода. – Зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – С. 68-72.

Наукова біографія

   У 1998 році з відзнакою закінчила факультет міжнародного бізнесу та менеджменту Тернопільської академії народного господарства, спеціальність — міжнародна економіка. У 1998-2003 рр навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в країнах Центральної і Східної Європи». У 2010 році присуджене вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.  З 2001 року працює на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка: спочатку на посаді асистента, а згодом – доцента.

   Є членом спеціалізованої вченої ради К 35.051.21 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини».

   Проводить заняття з дисциплін: «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Організація зовнішньоекономічних операцій», «Світова економіка», «Міжнародна логістика».

   Участь у міжнародних наукових стажуваннях:

– Стипендійна Програма ім. Лейна Кіркланда, Варшавський Університет Природничих Наук, Варшавський університет, Польща, вересень 2006 р. – червень 2007 р.;

– Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі, Варшава, Польща, березень-квітень 2007р.;

– Національна стипендійна програма уряду Словацької Республіки, Економічний університет в Братиславі, Словаччина, вересень 2011 р. – липень 2012 р.;

– Програма Еразмус Мундус, Проект ALRAKIS II, Варшавський Університет Природничих Наук, Польща, вересень 2015 р. – липень 2016 р.

   Автор та співавтор понад 60 наукових праць, у тому числі 5 посібників та 3 монографій.

 Рецензент наукового журналу «Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie“ (Польща).

  Науковий керівник 1 захищеної кандидатської дисертації.

e-mail : nataliya.horin@lnu.edu.ua

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!