Міжнародний туризм та крос-культурні комунікації

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ґерлах (Єлейко) І. В.

Опис курсу

Курс «Міжнародний туризм та крос-культурні комунікації» є складовою частиною дисциплін освітньо-наукової програми підготовки магістрів . Викладання даного курсу здійснюється на першому році навчання для магістрів спеціальності «Міжнародний туризм».

Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає теоретико-методологічні засади функціонування туристичної галузі та впливу крос-культурних комунікацій на розвиток міжнародного туризму. Курс передбачає опанування основних знань та вмінь, що дають змогу майбутнім фахівцям в галузі міжнародного туризму здійснювати успішну діяльність, керуючись навиками крос-культурних комунікацій.

Мета: сформувати систему теоретичних знань, компетентностей, прикладних умінь та навичок крос-культурних комунікацій щодо здійснення успішної діяльності в галузі міжнародного туризму.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб:

– допомогти студентам зрозуміти сутність міжнародного туризму як галузі національної економіки, ознайомити з особливостями розвитку міжнародного туризму та сучасними тенденціями розвитку галузі; визначити місце та роль крос-культурних комунікацій у розвитку міжнародного туризму.

– сприяти вдосконаленню здібностей до саморозвитку власних фахових якостей, зокрема у питанні крос-культурних комунікацій.

– сприяти розвитку у студентів здібностей до науково-дослідницької діяльності, а також можливості самостійного і відповідального прийняття рішень в різноманітних ситуаціях на міжнародному ринку туристичних послуг.

Рекомендована література

Основна:

 1. Божидарник Т Міжнародний туризм: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 312 с.
 2. Великочий В.С., Дутчак О.І., Шикеринець В.В. Міжнародний туризм / Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство». – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 254 с.
 3. Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 288 с.
 4. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний Посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
 5. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 6. Hofstede G. Culture’s Consequences: Intern Differences in Work-Related Values. L.: Sage, Beverly Hills. 1980/

Додаткова:

 1. Алдошина М.В., Брусільцева Г.М. Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації / М.В. Алдошина, Г.М. Брусільцева // Бизнес Информ. – 2014. – No3 – C. 197–202.
 2. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури: Підручник. – К.: Літера, 2000. – 464 c.
 3. Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 448 с.
 4. Сущенко О. А. Маркетингові комунікації в туристичній діяльності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. А. Сущенко, К. Г. Наумік-Гладка, М. В. Алдошина. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 218 с.
 5. Kotler P. Marketing for Hospitality and Tourism / Philip T. Kotler, John R. Bowen, James Makens 6th edition. – Pearson Education, 2013. – 683 p.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Індексу національних брендів Саймона Анхольта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goodcountry.org/index/overall-rankings?p=overall.
 2. Міжнародний маркетинг на ринку туристичний послуг (ПНС курс). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5713.

3. Персональний сайт Г.Хостеде. – Доступно з: https://hi.hofstede-insights.com

Силабус: для студентів очної форми навчання

Завантажити силабус

Силабус: для студентів заочної форми навчання

Завантажити силабус