Проектний менеджмент в міжнародних організаціях

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112

Опис курсу

Курс «Проектний менеджмент в міжнародних організаціях» є нормативною дисципліною для студентів денної форми навчання ОП Міжнародний менеджмент спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Львівського національного університету імені Івана Франка, яка викладається в другому семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною системою ECTS)

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб здійснювати управління проектною діяльністю загалом і управління міжнародними проектами зокрема, але з обов’язковим врахуванням стратегічних перспектив. Тому у дисципліні представлено огляд концепцій управління проектами, так і процесів і інструментів, які потрібні для представлення інтересів фірми на міжнародному ринку

У середовищі професійних кадрів відчувається гостра нестача навичок з формалізації, підготовки та управління проектами. Отже, виникає нагальна потреба в опануванні світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та управління проектами, особливо в міжнародній сфері.

В курсі «Проектний менеджмент в міжнародних організаціях» розглядається сучасна методологія управління проектами, основні етапи, підходи та базові інструменти методології управління проектами. Представлено найсучасніший алгоритм логіко-структурного підходу, що використовують міжнародні організації при розробці проектів розвитку та реструктуризації.

Головна мета курсу полягає у забезпеченні студентам уявлення про методологію підготовки й реалізації, способи та засоби побудови міжнародних проектів, залучення ресурсів для реалізації цих проектів і механізмів управління ними.

Програма містить розділи, присвячені концептуальним засадам розробки та змісту інвестиційних та бізнес-проектів проектів, фінансовому та кадровому менеджменту міжнародних проектів.

Цілі та завдання навчального курсу полягають у тому, щоб дати студентам не тільки визначену кількість знань, а сформувати професійні навички, що дозволили б на основі отриманої інформації знаходити рішення в різноманітних ситуаціях на міжнародному ринку

Рекомендована література

Базова

  1. Управління проектами : навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Збаразька Л. О. та ін.]. – К. : [Центр навч. л-ри], 2008. – 168 с.

Допоміжна

  1. Батенко, Людмила Павлівна та ін. Управління проектами: Навч. посібник / Л.П. Батенко; Олександр Анатолійович Загородніх; Вікторія Валеріївна Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2004. – 232с.
  2. Тарасюк, Галина Миколаївна. Управління проектами: Навч. посібник для студ. ВНЗ. – К.: Каравела, 2004. – 344с.
  3. Гонтарева, Ірина Вячеславівна. Управління проектами: підручник / І.В. Гонтарева. – Харків: ХНЕУ, 2011. – 444 с.
  4. Річард Ньютон. Управління проектами від А до Я – Х. 2007 180 с.
  5. Герт Дітлхем Упраління проектами в 2 томах – пер. с нем. К 2004 – 400с.

Інформаційні ресурси

  1. Настанова до зводу Знань з управління проектами «Настанова PMBOK». 7-е видання. та стандарт з управління проектами. – доступно з https://pmiukraine.org/pmbok7/
  2.  Harvard Business School: Higher Education – Доступно з: http://hbsp.harvard.edu/discipline/general-management
  3.  Інтернет портал для управлінців – Доступно з: http://www.management.com.ua/
  4. Розвиток бізнесу. Кейси – Доступно з: http://www.management.com.ua/

Матеріали

Методичні матеріали:

Проектний менеджмент в міжнародних організаціях

Силабус:

Завантажити силабус