Глобальне підприємництво

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11доцент Москалик Р. Я.МВЕ-61

Опис курсу

В основі курсу покладено сучасні тенденції глобалізації світогосподарських зав’язків в тому числі глобального підприємництва.  Розглядаються комплекс проблем стрімкого розвитку глобального підприємництва, організаційно-економічні форми у сфері глобального підприємництва, принципи й особливості створення і розвитку нових глобальних підприємницьких структур, система національного та наднаціонального інституційного забезпечення глобального підприємництва, структура глобального підприємництва в розрізі галузей та регіонів. Аналізуються протиріччя між негативним і позитивним ефектом від проведення офшорного підприємництва, виграшів, збитків, ризиків та можливостей для країн від глобального підприємництва. Студенти на вибір проводять дослідження одного з видів глобального бізнесу, презентують та захищають своє дослідження на семінарських заняттях.

Рекомендована література

 1. Концепти інноваційного розвитку підприємництва : монографія . Київ: Інтерсервіс, 2018. – 263 с
 2. Ковінько О. М. Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності: монографія. К. : КНЕУ. 2017.
 3. Стрельник С. О. Глобальне підприємництво: еволюція поняття та сутнісна характеристика / Управління розвитком, № 3 (185), 2016. – С.23-28.
 4. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с.
 5. GEM 2015, Global Entrepreneurship Report. URL: http://www.gemconsortium.org/report.
 6. McDougall-Covin, P., Jones, M. V., Serapio, M. G.. High-potential concepts, phenomena, and theories for the advancement of entrepreneurship research // Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), -2014. – P. 1-10.
 7. Глобальноеэкономическоеразвитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография / [Д. Лукьяненко, А. Поручник, Я. Столярчук и др.] ; под наук. ред. Д. Г. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова ; Киевскийнац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана, Московскийгос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – К. : КНЭУ, 2013. – 466 с.
 8. Міжнародний менеджмент  : навч. посібник / [М. В. Вихор, Л. П. Гацька, В. В. Загурський та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.
 9. Корж М. В. Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу: теорія і практика: монографія. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 336 с.
 10. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 703 с.
 11. Глобальна економіка XXI століття: людський вимір : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, А. В. Кудинова, Є. Г. Панченко] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2008. – 421 с.
 12. Кальченко Т. В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: монографія. К.: КНЕУ, 2006. – 248 с.
 13. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. Київ: Знання, 2003. 303 с.
 14. Савчук В. С., Кривенко К. Т., Фукс А. Е., Малий І. Й. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1/відп. ред. С. В. Мочерний. Київ: Академія, 2000. 864 с.
 15. Hashai N., Almor T. Gradually internationalizing ‘born global’ firms: an oxymoron? International Business Review. 2004. Vol. 13, № 4. Р. 465–483.
 16. Gabrielsson M., Kirpalani V.H.M., Dimitratos P., Solberg A., Zucchella A. Born globals: Propositions to help advance the theory. International Business Review. 2008. Vol. 17 (4). Р. 385–401.
 17. Kuivalainen O., Sundqvist S., Servais P. Firms’ degree of born-globalness, international entrepreneurial orientation and export performance. Journal of World Business. 2007. Vol. 42. Р. 253–267.
 18. Bell J., McNaughton R., Young S. «Born-Again Global» Firms: An Extension to the «Born Global» Phenomenon. Journal of International Management. 2011. № 3. 173–189.
 19. Апель А., Гунько.В., Соколов И. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. – СПб.: Питер, 2002. – 192с.
 20. Бирковский Д. Применение оффшорных компаний в Украине. – Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2002. – 272 с.
 21. Кабир Л.С. Организация офшорного бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 144с.
 22. Ушаков Д. Офшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. – М.: Юристъ, 2002. – 496 с
 23. Чернявский С.П. Международный офшорный бизнес и банки. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 144с.
 24. Шамбост Э. Энциклопедия оффшорных зон. – М.: Викра, 2000. – 808с.

 

Силабус:

Завантажити силабус