Менеджмент глобалізованого бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Пехник А. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МВЕ-41доцент Пехник А. В.

Опис курсу

«Менеджмент глобалізованого бізнесу » передбачає засвоєння закономірностей стратегії бізнесу та становлення організаційної концепції міжнародного підприємства, підготовку професіональних управлінських кадрів нового стилю мислення, які розуміють особливості ринкової економіки, мають знання, вміння та навики, які необхідні для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, які можуть бути лідерами; отримання знань та навиків, які необхідні для прогнозування діяльності, розробки стратегічних планів та програм, управління бізнес-процесами; оволодіння мистецтвом управління бізнесом в умовах конкуренції; налагоджування комунікацій та партнерства для розвитку бізнесу.
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань і навичок самостійної діяльності в підприємницькому середовищі, спрямованої на створення та забезпечення ефективного, прибуткового функціонування суб’єктів господарської діяльності.
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
1) вивчити методологію та теорію управління міжнародним бізнесом, засвоїти закономірності стратегії міжнародного бізнесу та становлення організаційної концепції підприємства;
2) оволодіти мистецтвом управління міжнародним бізнесом в умовах конкуренції і ризику;
3) оволодіти сучасним системним мисленням та комплексом спеціальних знань у галузі управління підприємством на всіх стадіях його життєвого циклу у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем;
4) вивчити особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах безперервних змін;
6) оволодіти технологіями та методами щодо удосконалення управління бізнесом, оцінки та підвищення ефективності його функціонування.

Рекомендована література

Основна:
1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. – 241 с .
2. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – М.: Междунар.Отношения, 2000. – 416 с.
3. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 676 с.
4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 406 с.
5. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. А. П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с.
6. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В. Ю., Савчук В. І. Міжнародна економіка: Підручник. –вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. –480с.
7. Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – Київ: Основи, 1998. – 743 с.
8. Васильців Т. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Васильців, Я. Качмарик, В. Блонська –К.: Знання, 2013. – 207 с.
9. Іванюта Т. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / Т. Іванюта , А. Заїчківський. – К.: Центр учб. літ-ри, 2009. – 256 с.
10. Петрович Й. Економіка підприємства: підручник / за заг. Редакцією Й. Петровича. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 580 с.
11. Скібіцький О. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності: навч.посіб. / О. Скібіцький, В. Матвєєва, Л. Скибіцька. – К.: Кондор, 2011. – 912 с.
12. Сервер Верховної Ради України. // www.rada.gov.ua
13. Державний комітет статистики України // http://ukrstat.gov.ua .
14. Бібліотека українських підручників // http://pidrucniki/ws .

Силабус:

Завантажити силабус