Міжнародні економічні відносини (Оглядові лекції)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820професор Грабинський І. М.МВЕ-41

Опис курсу

Мета: розкрити на теоретичному рівні суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, акцентуючи увагу на тих зрушеннях у баченні загальної картини стану міжнародної економіки, які відбулися на зламі ХХ та ХХІ століть. Забезпечити підготовку спеціалістів, які б знали, що потрібно робити, щоб досягти успіху на світовому ринку; знали б нові принципи конкуренції та перспективні сфери і форми взаємодії економіки України із світовою економікою.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • – основні теорії міжнародної торгівлі;
 • – еволюцію, чинники і рівні розвитку міжнародних економічних відносин;
 • – форми міжнародних економічних відносин;
 • – тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі;
 • – основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами та послугами;
 • – особливості здійснення міжнародної передачі технологій;
 • -діяльність міжнародних фінансово-кредитних та торговельних організацій;
 • – особливості міжнародної трудової міграції;
 • – розвиток світової валютної системи;
 • – особливості розвитку інтеграційних процесів.

вміти:

 • – творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин;
 • – визначати проблеми й тенденції розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.

володіти:

 • основними поняттями, визначеннями та класифікаціями, що застосовується в світовій господарській практиці.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. – 241 с .
 2. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – М.: Междунар. Отношения, 2000. – 416 с.
 3. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 676 с.
 4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 406 с.
 5. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с.
 6. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В. Ю., Савчук В. І. Міжнародна економіка: Підручник. –вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 480с.
 7. Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – Київ: Основи, 1998. – 743 с.
 8. Світова економіка: підручник /за ред. А.П Голікова, О.А. Довгаль – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 268 с.
 9. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К. : КНТЕУ, 2003. – 589с.

Додаткова:

 1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические святи: Учеб. Пособие. – 2-е изд., пере раб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 544с.
 2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311 с.
 3. Герасимчук З. В., Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / Луцький держ. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 328с.
 4. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 216с.
 5. Дворніков М.Є. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 201с.
 6. Карпенко С. В., Карпенко О. А. Міжнародна економіка: навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини „Україна”. Інститут дистанційного навчання. – К. : Університет „Україна”, 2007. – 252с.
 7. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогін Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.
 8. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. –вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 408с.
 9. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В. Міжнародні організації: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 288 с.
 10. Липов Володимир Валентинович. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 408с.
 11. Макогон Ю.В., Орєхова Ю.В., Гохберг Ю.О., Бударіна Н.О., Власова Т.В. Навчальний посібник з курсу “Світове господарство і міжнародні економічні відносини: збірник задач, тестів та ділових ситуацій”: Навч. посіб. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 185с.
 12. Поручник А.М., Столярчук Я.М., Павловська О.Д., Приходько В.В., Жеваго А.В. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни – К.: КНЕУ, 2005. – 157с.
 13. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг: Навчальний посібник: – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.
 14. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. – Т.: Економічна думка, 2001. – 496с.
 15. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Бутенко О.В., Вергун В.А., Гуменюк Б.І. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник для студ. екон. вузів і фак. – К.: Либідь, 1992. – 191с.
 16. Філіпенко А.С., Балакін Р.Л., Будкін В.С., Бураковський І.В., Вергун В.А. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник для студ. екон. вузів і фак. – К.: Либідь, 1994. – 254с.
 17. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Л. : Каменяр, 2003. – 719с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус