Історія економічних вчень

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Українець Л. А.МВЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1МВЕ-11доцент Українець Л. А.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни «Історія економічних вчень» є процес становлення і розвитку господарства в різних історико-політичних, етнокультурних, теологічних, природно-кліматичних умовах розвитку, а також економічних поглядів, ідей, течій і шкіл, що дає можливість формування економічних систем та теоретичних концепцій.
Мета навчальної дисципліни
Метою є вивчення історико-економічного досвіду та ідей видатних представників економічної науки; формування уявлень про особливості розвитку окремих країн; визначення факторів та причин швидкого розвитку одних країн та відставання інших у різні проміжки часу; поглиблення та розширення знань з економічної теорії; формування теоретичної бази для аналізу проблем сучасної економічної політики; підвищення економічної та загальної культури фахівця з економіки.
Основні завдання
Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів; забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки аспірантів
Вивчення дисципліни передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Історія України» «Політична економія» і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Міжнародної економіки» та ін.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни «Історія економічних вчень» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:
а) знати:
• основні історичні факти та процеси, що характеризують становлення та розвиток господарств країн Європейської цивілізації;
• зміст основних шкіл та напрямків економічної думки, в яких знайшли відображення закономірності господарського розвитку країн Європейської цивілізації;

б) уміти:
• аналізувати економічні процеси та їх відображення в економічній думці на різних етапах розвитку Європейської цивілізації;
• володіти категоріальним апаратом дослідження історичного розвитку господарства;
• визначити місце та роль національних економік у системі світового господарства;
• виявляти взаємозв’язок та спадкоємність економічної політики держав з теоретичними концепціями минулого та сучасності.

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
1. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / за ред. проф. С. І. Архієреєва, доц. Н. Б Решетняк – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 336 с.
2. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХст.: навч.посібн. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В.Козюка, Л.А. Радіонової.– К.: Знання, 2011. –582с.
3. Історія економіки та економічної думки: ХХ –початок ХХІ ст.: навч.посібн. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В.Козюка, Л.А. Радіонової.– К.: Знання, 2011. –582с.
4. Історія економічних учень: Підр. / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко – К.:КНЕУ, 2001.
5. Історія економічних учень: Підручник./ За ред. В. Д. Базилевича.– К.: Зн. 2005.
6. Краус Н.М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки: навч. посіб./ Н.М. Краус — К. : «Центр учбової літератури», 2014.—504с.
7. Леоненко П. М, Юхименко П. І. Економічна історія. Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2004.
8. О.В.Горбачевська, М.І.Хмелярчук, А.В.Стасишин Історія економіки та економічної думки у логічних схемах: навч.посібник / О.В.Горбачевська, М.І.Хмелярчук, А.В.Стасишин; за ред. к.ек.н, доц. О.В.Горбачевської. – К.: УБС НБУ, 2013.- 526 с.
9. Подолинський С. А. Вибрані твори / Упорядн. Л. Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000.
10. Проскурін П. В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV– XVIII ст. –Т. 2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997.
3. Злупко С. М. Історія економічної теорії. – К.: Знання, 2005.
4. Корнійчук. Я. Історія економічної думки України: Навч. пос.– К.: КНЕУ, 2004.
5. Мак-Ніл Вільям. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. – К.: Ніка-Центр, 2002.
6. Маршалл А. Принципи економічної науки: Реф. підр. / Укладач Фещенко В. М. – К.: АДС «УМК Центр», 2001.
7. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища школа, 2002
8. Тимочко Я О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005.
9. Туган-Барановський М. І. Політична економія. Курс популярний /Відп. ред. Т. І. Дерев’янкін. – К.: Наукова думка, 1994.
10. Фещенко В. М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини XIX – початку XX ст. – К.: КНЕУ, 2003.

ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http: // www. rada.gov.ua/
2. Ліга Бізнес Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http: //www.liga.net/
3. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/
4. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http: //www.kmu.gov.ua/
5. Українське право[Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http: //www.ukrpravo.com/
6. Освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ecsocman.edu.ru
7. Институт экономики переходного периода [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.iet.ru
8. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
9. Освітній портал «Экономическая школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.economicus.ru
10. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.icps.kiev.ua
11. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
12. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус