Методи прийняття управлінських рішень

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Ґерлах (Єлейко) І. В.МВЕ-41

Опис курсу

   Метою викладання дисципліни є опанування студентами теорією та широким спектром сучасних методів прийняття управлінських рішень на основі системного аналізу, математичного моделювання та оптимізації діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки; опрацювання ними на конкретних, максимально наближених до реальних, навчальних задачах, прикладах і математичних моделях методів визначення найкращих управлінських рішень, з використанням засобів обчислювальної техніки, пакетів прикладних програм, сучасних інформаційних технологій тощо.

   Завдання дисципліни полягає у тому, щоб студенти:

а) опанували знаннями і вміннями застосування сучасних методів прийняття управлінських рішень для розв’язування реальних прикладних задач ринкової економіки;

б) знали про тенденції та перспективи розвитку теорії та інструментарію підтримки прийняття рішень;

в)могли обирати належні методи та використовувати результати їх застосування при дослідженні, вирішенні та висвітленні конкретних проблем підприємницької діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

   знати:

 сучасні методи прийняття управлінських рішень для дослідження та розв’язування прикладних задач ринкової економіки; тенденції та перспективи розвитку теорії та інструментарію підтримки прийняття рішень;

   вміти:

обирати належні методи та опрацьовувати результати їх застосування при дослідженні, вирішенні та висвітленні конкретних проблем бізнес-адміністрування.

Рекомендована література

Основна:

 1. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. – К.: КОНДОР, 2009. – 187 с.
 2. Гнатієнко Г., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень: Монографія. – К.: ТОВ “Маклаут”, 2008. –  444 с.
 3. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішення: Посібник. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. –  242 с.
 4. Катренко А.В., Пасічник В.В., Пасько В.П. Теорія прийняття рішень. Підручник – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.
 5. Кигель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе: Опорный конспект дисциплины. ‑ К.: Университет экономики и права «КРОК», 2011 . – 45 с.
 6. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія. – К.: ЦУЛ, 2003. –  202 с.
 7. Кігель В. Р. Методи прийняття рішень: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – К. : ІЕУГП, 2000. –  77 с.
 8. Клименко М.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с
 9. Петров Е. Г., Новожилова М.В., Гребінник І.В. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах: Навчальний посібник. – К.: Техніка, 2004. –  256 с.
 10. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. –  240 с.
 11. Рева О. М. Прийняття рішень на кожному кроці і… з посмішкою: Посібник. – Кіровоград: Поліграфічні послуги, 2007. –  308 с.

Додаткова:

 1. Андрійчук В. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. –  316 с.
 2. Василенко В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. –  420 с.
 3. Верченко П. І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 4. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Підручник. – 4–те вид., перероб. і допов. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2001. – 688 с.
 5. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Плотникова Е.Н. Разработка управленческих решений. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2011. – 168 с.
 6. Кігель В. Р. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємництві: Монографія. – К.: ІЕУГП, 1999. – 296 с.
 7. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К.: Наукова думка, 1998. – 508 с.
 8. Шегда А.В., Головенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 271 с.

 

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус