Філософія бізнесу

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Шамборовський Г. О.МВЕ-51

Опис курсу

   Основною метою курсу є вивчення соціально-економічних відносин в різних країнах світу в історичній ретроспективі та сучасних світогосподарських умовах. Сьогодні в Україні важливо вирішити проблему освоєння населенням нової системи цінностей та формування у людей якостей, необхідних для успішного провадження власної справи в умовах ринку: ініціативності та відповідальності. Вивчення курсу надасть можливість студентам набути умінь та навичок ефективного аналізу, аналітичного прогнозування і стратегічного управління бізнесом.

Рекомендована література

 1. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.— К.: 1995.
 2. Платон. Діалоги.— К.: Основи, 1995.— 394 с.
 3. Рассел Б. Історія західної філософії.— К.: Основи, 1995.— 759 с.
 4. Лукреций О природе вещей.— М., 1983.
 5. Коплстон Ф. Середньовічна філософія.— К., 1997.
 6. Фома Аквинский. Сумма теологии//Антология мировой философии.— Т.І. Часть 2.— С. 824-868.
 7. Ойзерман Т.И. Проблемы историко-философской науки.— М., 1982.
 8. Асмус В. Ф. Иммануил Кант.— М.: Наука, 1973.— 534 с.
 9. Гайденко П.П. Философия Фихте и современность.— М.: Мысль, 1979.— 288 с.
 10. Гегель. Кто мыслит абстрактно?//Тегель. Работы разных лет в двух томах — Т.1.— М. Мысль, 1972.— С. 387—394.
 11. Гегель. Система наук.— 4.1. Феноменология духа.— М., 1959.
 12. Шеллинг Ф.В.Й Система трансцендентального идеализма//Соч. В двух томах.— Т.1.— М.: Мысль, 1987.— С. 227-489
 13. Верхан Петер X. Підприємець.— Trier, 1994.
 14. Камю А. Бунтующий человек.— М.: Изд-во полит, лит-ры, 1990.
 15. Лагутін В.Д. Людина і економіка: соціоекономіка.— К.: Просвіта, 1996.
 16. Павловсъкий М. Шлях України.— К., 1997.
 17. Сартр Ж.-П. Стена.— М.: Изд-во полит, лит-ры, 1992.
 18. Солоп А. Тайны бизнеса.—К.:УФИМБ, 1997.
 19. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки.— К.: Ваклер, 1996.
 20. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность.— М: Республика, 1992.95.
 21. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.— М., 1982.—С. 81,89-95.
 22. Ойзерман ТИ Рациональное и иррациональное/ЛЗопр. философии.— 1980
 23. Кэмбелл Р. Макконелл, Стенли Л.Брю. Экономикс. Принципы, проблемы и политика.— К., 1993.— С. 37—38.
 24. Хайєк Ф.А. Дорога к рабству//Вопросы философии,— 1990, №10
 25. Гегель. Работы разных лет.— Т.1.— М., 1970.
 26. Карнеги Дет. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей.— М., 1989.
 27. Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. Курс лекцій для вищих навчальних закладів.— К., 1993.

Матеріали

Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу Філософія бізнесу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус