Практика проведення ділових переговорів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає

Опис курсу

  Розглядається поняття, види і принципи ділових переговорів, базові стилі переговорів, та особливості їх застосування, механізми протидії, а також особливості ведення ділових переговорів та етикету в різних культурах.

Рекомендована література

основна:

 

 

 1. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.
 2. Громова О. Н. Конфликтология. Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2000. – 320 с.
 3. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.

Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с.

 1. Конфликтология: Учебник для вузов / В.П. Ратников и др. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 512 с.
 2. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина , СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 448 с.
 3. Социальная конфликтология: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / Под ред. Александра Владимировича Морозова. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 336 с.

 

 

додадкова:

 

 1. Аниупов А., Шипилов А. Конфликтология. – М, 2019.
 2. Дон Гелрігел, Джон Склокум-Молодший, Ричард Іудмен, Н. Сью Бренінг. Організаційна поведінка: Пер. зангл. – К Основи, 2001.
 3. Курбатов В.И. Какуспешно провести переговори. – Ростов-на-Дону, 1997.
 4. Лебедева М.М. Вам предстоят переговори. – М..1993.
 5. Нергеш Я. Поле битвы – стол переговоров. – М. 1989.
 6. Прикладная конфликтология. – Минск, 1999.
 7. Панасюк А.Ю. Управленческое обшение. – М., 990.
 8. Рациональность. Рассуждение. Коммуникации. – Киев, 1987.
 9. Уткин А. Є. Конфликтология. Теория и практика. – М., 2000.
 10. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговори без пораження. – М., 1990.
 11. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Уклад. : Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. тешко. – Львів: ПАІС, 2007. – 296 с.
 12. Василенко И. А. Международные переговоры в бизнесе и политике: стратегия, тактика, технологии . учеб. пособие / И. А. Василенко. – М. : ВостокЗапад, 2011. – 424 с
 13. Власова М. Г. Аналитическое моделирование типов международных переговоров / М. Г. Власова // Вестник МГУ. Сер. 18: Социология и политология. – 1999. – № 1. – С. 153–167.
 14. Гусєв А. І. До проблеми особистісно орієнтованої підготовки медіаторів / А. І. Гусєв // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – № 7 (38), 2015. – С. 18-22.
 15. Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підруч – Рівне: Перспектива, 2007. – 389 с.
 16. Конфліктологія: Навч. посіб. / Л. М. Ємельяненко, А. М. Гриненко / За заг. ред. В. М. Летюха, Л. В. Торгової.- К: КНЕУ, 2005. – 316с.
 17. Багінський А.В. Заходи держави у постконфліктному суспільстві // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 1 (41). – С. 17-21.
 18. Багінський А.В. Реконцептуалізація модерної держави: автономія, спроможність, належне урядування та конфлікти // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2017. – № 1/2 (33/34). – С. 22-27.
 19. Багінський А.В. Теорії модерної держави: війна та кристалізація // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Типографiя «Айс Принт», 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 19-25.
 20. Берлач А.І., Кондрюкова В.В. Конфліктологія: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К: «Університет «Україна», 2007. – 204 с.
 21. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження / А. Гірник, А. Бобро. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – 172 с
 22. Денисенко І.Д. Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації / І.Д. Денисенко // Український соціум. – 2013. – №3 (46). С.32- 43.
 23. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О.Коревіна. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.
 24. Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения. Учебное пособие. – СПб.: «Питер», 2005.
 25. Ледерак Дж. П. Розбудова миру: стале примирення в розділених суспільствах. Пер. з англ. Д. Каратєєва та Л. Лозової. – К.: Дух і літера, 2019. – 256 с. Миронова О.М. Конфліктологія: навч. посіб. / О.М. Миронова. – Х.: ХНЕУ, 2011. – 167.
 26. Фролова І.Є. Конфронтація як різновид міжособистісної взаємодії //Вісник ХНУ. – 2010. – №928. – С. 68-74. – Режим доступу: Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т. Даниловой под ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. — М.: ИРИСЭН, 2007. – 366 с. – (Серия «Международные отношения»).
 27. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstrem/123456789/6448/2/10fijrmv.pdf
 28. Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: навч. посіб. /М.Г. Капітоненко. – К.: Либідь, 2009. – 352 с.
 29. Puri, Samir. The strategic art of confronting armed groups // Adelphi Series. – 2015. – 55:459. pp. 7-14
 30. Brooks, A. W. 2015. Emotion and the art of negotiation. Harvard Business Review (December): 56-64.
 31. Arnold, M. C. 2015. The effect of superiors’ exogenous constraints on budget negotiations. The Accounting Review (January): 31-57.
 32. Cellich, C. and S. Jain. 2004. Global Business Negotiations: A Practical Guide. South-Western Educational Publishing.
 33. Chang, L. J., M. M. Cheng and K. T. Trotman. 2013. The effect of outcome and process accountability on customer-supplier negotiations. Accounting, Organizations and Society 38(2): 93-107.
 34. Essa, S. A. G., H. C. Dekker and T. L. C. M. Groot. 2018. Your gain my pain? The effects of accounting information in uncertain negotiations. Management Accounting Research (December): 20-42.
 35. Hughes, J. and D. Ertel. 2020. What’s your negotiation strategy? Here’s how to avoid reactive dealmaking. Harvard Business Review (July/August): 76-85.
 36. Johnson, N. A., R. B. Cooper and R. D. Holowczak. 2018. The influences of media, power, and male communication on concession making by females during negotiations. Decision Sciences 49(3): 553-586.
 37. Jones, J., C. Mac Tavish and W. Schultz. 2019. The effect of gender and firm identification on auditor pre-negotiation judgments. Advances in Accounting: Incorporating Advances in International Accounting (44): 49-57.
 38. Lax, D. A. and J. K. Sebenius. 2012. Deal making 2.0: A guide to complex negotiations. Harvard Business Review (November): 92-100.
 39. Patrick, P. H. 2018. Renegotiations of target CEOs’ personal benefits during mergers and acquisitions. Contemporary Accounting Research 35(4): 1999-2029.

 

 1. Buckley Peter J, Enderwick Peter, Cross Adam R – International business – Oxford: Oxford University Press, 2018.
 2. Cavusgil S Tamer, Knight Gary A, Riesenberger John R – International business the new realities – Boston: Pearson, 2020.
 3. Chow Daniel C K, Schoenbaum Thomas J – International business transactions : problems, cases, and materials – New York : Wolters Kluwer, 2020.
 4. Collinson Simon, Narula Rajneesh, Rugman Alan M – International business – Harlow: Pearson, 2020.
 5. Eden Lorraine, Nielsen Bo Bernhard, Verbeke Alain – Research methods in international business – Cham: Palgrave Macmillan, 2020.
 6. Fellmeth Aaron X – Introduction to international business transactions – Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2020.
 7. Filho Walter Leal, Brito Paulo Roberto Borges de, Frankenberger Fernanda – International business, trade and institutional sustainability – Cham, Switzerland: Springer, 2020.
 8. Griffin Ricky W, Pustay Michael – International business – Harlow: Pearson, 2020.
 9. Jansson Hans – International business strategy in complex markets – Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, 2020.
 10. Larimo Jorma, Marinov Marin, Marinova Svetla Trifonova, Leposky Tiina – International business and emerging economy firms. Volume II, European and African perspectives – Cham (Suisse): Palgrave Macmillan. 2020
 11. Sukhdev Pavan – Corporation 2020 : transforming business for tomorrow’s world – Washington, DC: Island Press, 2012.
 12. Wild John J, Wild Kenneth L – International Business – Harlow, United Kingdom: Pearson Education Canada, 2015.
 13. Rugman Alan M, Collinson Simon, Narula Rajneesh – International business – Harlow, United Kingdom New York: Pearson Education, 2017.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму