Міжнародний маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
890доцент Приходько І. В.МВЕ-41

Опис курсу

Мета: дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародного маркетингу на провідних підприємствах світу та їх відбиття на зовнішньоторговельній діяльності українських підприємств; характеристика стану міжнародного маркетингового середовища та оцінка його привабливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності та актуальні маркетингові стратегії міжнародного бізнесу.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
ключові категорії та терміни; зміст та функції маркетингової концепції управління міжнародним маркетингом; структуру, принципи та методи управління міжнародним маркетингом; особливості організації і проведення маркетингових досліджень на зовнішніх ринках.
Вміти: використовувати інструменти маркетингового дослідження; аналізувати стан та тенденції світового ринку і внутрішній потенціал та можливості компанії з виходу на зовнішній ринок; враховувати аспекти міжнародного бізнес-середовища при здійсненні маркетингової діяльності; розуміти специфіку різних способів проникнення на зовнішні ринки, знати їхні переваги і недоліки; розробляти заходи щодо підвищення конкурентоспроможності товару і компанії на закордонних ринках.

Рекомендована література

1. Багиев Г. Л. Международный маркетинг : учебник для вузов / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, В. И. Черенков. – СПб. : Питер, 2009. – 688 с.
2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование. Информация, анализ, прогноз / И. К. Беляевский. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 320 с.
3. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг : навчальний посібник для вузів / Г. П. Гоголь. – Львів : НУ Львівська політехніка, 2004. – 148 с.
4. Дікарєв О. І. Міжнародний маркетинг (на світовому ринку паливноенергетичних ресурсів) : навч. посіб. / О. І. Дікарєв. – К. : ДП Персонал, 2009. – 253 с.
5. Завьялов П. С. Маркетинг: маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. пособие / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 496 с.
6. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські ситуації : навчальний посібник для вузів / О. Л. Каніщенко. – К. : Кондор, Політехніка, 2004. – 149 с.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг ; пер. с англ. – 2-е изд.; – М., СПб., К. : Вильямс, 1999. – 1151 с.
8. Международный маркетинг : учеб. пособие / Е. М. Азарян, А. А. Шубин, Н. Л. Жукова и др. – Х. : Студцентр, 2005. – 344 с.
9. Международный маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунина. – М. : Юрайт, 2016. – 362 с.
10. Международный маркетинг : учебное пособие / О. Н. Романенкова, С. В. Земляк, Н. Г. Каменева, И. М. Синяева и др. ; под ред. проф. Н. А. Нагапетьянца. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. – 272 с.
11. Могилова А. Ю. Маркетингова діяльність: особливості виходу підприємства на міжнародний рівень / А. Ю. Могилова, В. І. Дмитрієв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 108–111
12. Моргунов В. И. Международный маркетинг : учебное пособие / под ред. проф. Л. П. Дашкова. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2006. – 152 с.
13. Мочерний С. В. Економічна теорія : підручник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – К. : Академія, 2004. – 856 с.
14. Ноздрева Р. Б. Международный маркетинг : учебник / Р. Б. Ноздрева. – М. : Экономиста, 2005. – 990 с.
15. Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Д. Пазуха. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 230 с.
16. Румянцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник / А. П. Румянцев, Н. С. Румянцева. – К. : Центр учбової літератури, 2004. – 570 с.
17. Савельєв С. В. Європейська інтеграція і маркетинг : наукові нариси. / С. В. Савельєв. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 482 с.
18. Федотова О. В. Международный маркетинг : учебное пособие / О. В. Федотова, О. А. Табекина. – Н. Новгород : Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т, ННГАСУ, 2012. – 194 с.
19. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 254 с.
20. Черномаз П. А. Международный маркетинг : учеб. пособие для вузов / П. А.Черномаз. – Х. : Харьковский ин-т управления, 2008. – 243 с.
21. Чумаченко Т. М. Міжнародний маркетинг : навчально-методичний посібник / Т. М. Чумаченко. – 3-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – 210 с.
22. Эванс Дж. P. Маркетинг : / Дж. P. Эванс, Б. Берман ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1993. – 336 с.

Силабус:

Завантажити силабус