Європейський ринок праці

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ґерлах (Єлейко) І. В.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета: сформувати систему теоретичних знань про територіальні особливості та механізми функціонування європейського ринку праці, історію його розвитку, особливості регулювання та значення міграції для європейського ринку праці.

Завдання:

– ознайомлення студентів з особливостями функціонування та розвитку міжнародного ринку послуг;

– вивчення особливостей функціонування ринків окремих видів послуг;

– вивчення пріоритетів розвитку сфери послуг в Україні в умовах глобалізації.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– теоретичні та методологічні принципи суспільно-географічних досліджень ринку праці світу та Європи;

– етапи формування європейського ринку праці;

– основні терміни, поняття і категорії ринку праці;

– чинники впливу на формування та функціонування європейського ринку праці;

– властивості та територіальні особливості європейського ринку праці;

– значення розширення ЄС на формування спільної міграційної політики;

– особливості регулювання європейського ринку праці.

 

вміти:

– охарактеризувати сучасні процеси міжнародної трудової міграції, зайнятості та безробіття населення світу загалом та Європи зокрема;

– проаналізувати механізми регулювання зайнятості населення, поняття та види політики зайнятості у країнах-членах ЄС;

– пояснити місце України в системі європейського ринку праці;

– охарактеризувати основні тенденції розвитку сучасних міжнародних міграційних процесів;

– пояснити особливості  регулювання міграційних процесів у країнах-членах ЄС.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова О.В. Ринок праці: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.
 2. Лібанова Е.М. Ринок праці : Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літ-ри, 2003. – 224 с.
 3. Малиновська О.А. Міграція та міграційна політика: навч. посібник. – Київ: Центр учбов. літ-ри, 2010. – 304 с.
 4. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія / О.A. Малиновська. – К. : НІСД, 2018. – 472 с
 5. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 288 с.
 6. Цевух Ю.О., Якубовський С.О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн. – Одеса: ОНУ, 2017. – 272 с.

Додаткова:

 1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика). – К.: Видавництво Європейського інституту, 2006. – 216 с.
 2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. –вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 408 с.
 3. Амеліна І.В., Попова Т.Л. Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. -Київ : Центр учбової літератури, 2018. -255 с
 4. Мімандусова Г. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз). – К., 1999. – 96 с.
 5. Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика. – К.: Таксон, 1997. – 301 с.
 6. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
 7. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. О.С. Власюка. – К.: Знання України, 2005. – 608 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – Доступно з: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Офіційна веб-сторінка Міжнародної організації праці – Доступно з: http://www.ilo.org
 3. Офіційна веб-сторінка Міжнародної організації міграції – Доступно з: http://www.iom.org

Офіційна веб-сторінка Світового банку – Доступно з: http://www.worldbank.org

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус