Європейський ринок праці

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ґерлах (Єлейко) І. В.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета: сформувати систему теоретичних знань про територіальні особливості та механізми функціонування європейського ринку праці, історію його розвитку, особливості регулювання та значення міграції для європейського ринку праці.

Завдання:

– ознайомлення студентів з особливостями функціонування та розвитку міжнародного ринку послуг;

– вивчення особливостей функціонування ринків окремих видів послуг;

– вивчення пріоритетів розвитку сфери послуг в Україні в умовах глобалізації.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– теоретичні та методологічні принципи суспільно-географічних досліджень ринку праці світу та Європи;

– етапи формування європейського ринку праці;

– основні терміни, поняття і категорії ринку праці;

– чинники впливу на формування та функціонування європейського ринку праці;

– властивості та територіальні особливості європейського ринку праці;

– значення розширення ЄС на формування спільної міграційної політики;

– особливості регулювання європейського ринку праці.

 

вміти:

– охарактеризувати сучасні процеси міжнародної трудової міграції, зайнятості та безробіття населення світу загалом та Європи зокрема;

– проаналізувати механізми регулювання зайнятості населення, поняття та види політики зайнятості у країнах-членах ЄС;

– пояснити місце України в системі європейського ринку праці;

– охарактеризувати основні тенденції розвитку сучасних міжнародних міграційних процесів;

– пояснити особливості  регулювання міграційних процесів у країнах-членах ЄС.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова О.В. Ринок праці: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.
 2. Гриньова В. М., Самойленко В. В. Ринок праці: теоретико-методологичні засади та напрямки розвитку / Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – – ISBN 978-966-392-088-7.
 3. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – М.: Междунар. Отношения, 2000. – 416 с.
 4. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогін Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.
 5. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. –вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 408 с.
 6. Лях Т.Б. Регулирование международной трудовой миграции: Учеб. пособие. – М.: Внешнеэкономический бюллетень, 2003. – 465 с.
 7. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. –288 с.

Додаткова:

 1. Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты и перспективы / За ред. Чижова Л.С. – М.: Наука, 1998. – 254 с.
 2. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика). – К.: Видавництво Європейського інституту, 2006. – 216 с.
 3. Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление: Учебное пособие. – Харьков.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2003. – 250 с.
 4. Липов В. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 408 с.
 5. Лібанова Е.М. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти). – К.,1996. – 132 с.
 6. Мімандусова Г. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз). – К., 1999. – 96 с.
 7. Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика. – К.: Таксон, 1997. – 301 с.
 8. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
 9. Указ Президента України «Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 р».// Праця і зарплата,-1999. – № 18. – C. 11 – 13.
 10. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. О.С. Власюка. – К.: Знання України, 2005. – 608 с.
 11. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: ОАО Издательство «Экономика», 1999. – 1055 с.

 Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – Доступно з: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Офіційна веб-сторінка Міністерства економіки України – Доступно з: http://www.me.gov.ua
 3. Офіційна веб-сторінка Міжнародної організації праці – Доступно з: http://www.ilo.org
 4. Офіційна веб-сторінка Міжнародної організації міграції – Доступно з: http://www.iom.org
 5. Офіційна веб-сторінка Світового банку – Доступно з: http://www.worldbank.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус