Курсова робота (ОП Міжнародний менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Курсова робота

Опис курсу

Курсова робота виконується студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти  для студентів денної форми навчання ОП Міжнародний менеджмент спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Львівського національного університету імені Івана Франка в другому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною системою ECTS)

Курсова робота – самостійне дослідження, присвячене актуальним питанням сфери обслуговування, одна із найважливіших форм навчально-дослідної роботи і підготовки майбутніх фахівців до практичної діяльності. Це один із видів навчальної роботи, в якій студенти повною мірою виявляють і розвивають свої творчі здібності, здатність до аналітичного мислення, виконуючи обрану тему для дослідження

Рекомендована література

Базова:

  1. Ігор Грабинський. Бакалаврські та маґістерські роботи. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських, дипломних та маґістерських робіт. – Вид 4-те., доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 44 с.
  2. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
  1. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 17 с.

Допоміжна:

  1. Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб. / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. К. : НАДУ, 2012. 48 с.
  2. Bailey, S. Academic writing: a handbook for international students. 3rd ed. London, New-York :Routledge, 2011. 314 p.
  3. Tonette S Rocco; Timothy Gary Hatcher. The Handbook of scholarly writing and publishing.SanFrancisco, CA : Jossey-Bass, 2011.

Інформаційні ресурси:

  1. Оформлення списку джерел – https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-u-spysku-vykorystanykh-dzherel.docx/

Матеріали

Зразок титульної сторінки до курсової роботи 2023

Силабус:

Завантажити силабус