Крос-культурний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Ґерлах (Єлейко) І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Крос-культурний менеджмент» розглядає теоретико-методологічні та прикладні питання впливу крос-культурного чинника на процеси ведення міжнародного бізнесу.

Посилення глобалізаційних процесів у світовій економіці, інтернаціоналізація та інтеграція виробничих процесів, переміщення трудових ресурсів між країнами тощо посилює значимість крос-культурного чинника у міжнародному бізнесі.

Сучасні фахівці у сфері міжнародних економічних відносин неодмінно повинні розуміти і знати як крос-культурний чинник впливає на: діяльність ТНК та функціонування організаційної структури компанії; ефективність колективної роботи та мотивацію працівників в різних країнах; покращення способів комунікації та шляхів уникнення конфліктів й непорозумінь між сторонами бізнес-взаємодії; можливість дійти до компромісу у переддоговірному, договірному і післядоговірному процесах.

Мета: сформувати систему теоретичних знань про основні поняття та показники, що визначають культуру; еволюцію наукових поглядів щодо визначення типів культур у світі; вплив культурних особливостей на ведення міжнарордних переговорів, укладання угод.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб:

– допомоги студентам засвоїти теоретичні та методологічні засади крос-культурного менеджменту, основні принципи та поняття;

– висвітлити особливості ділового протоколу та етикету у міжнародному бізнесі;

– підготувати студентів до роботи у мультикультурному середовищі сучасного міжнародного бізнесу;

– розвинути у студентів здібності до науково-дослідницької діяльності, а також самостійно і відповідально знаходити рішення в різноманітних ситуаціях у міжнародному бізнесі.

Рекомендована література

Основна:

 1. Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 288 с.
 2. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посіб.: 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 224 с..
 3. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 380 с.
 4. Тодорова Н. Ю. Крос-культурний менеджмент: навч. посіб. Донецьк: ДонНТУ, 2008. – 330 с.
 5. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2006. – 223с.с.
 6. Thomas David C. Cross-cultural management: essential concepts / David C. Thomas, University of New South Wales & Mark F. Peterson, Florida Atlantic University. — Third Edition, 2014.
 7. Steers M. Richard. Management across cultures: developing global competences / Richard M. Steers, Carlos J. Sanchez-Runde, Luciara Nardon. — 2nd ed. Cambridge University Press, 2013.
 8. Hofstede G. Culture’s Consequences: Intern Differences in Work-Related Values. L.: Sage, Beverly Hills. 1980/

Додаткова:

 1. Бутко М., Бутко І., Дітковська М. Міжнародний менеджмент: підручник. – К.: ЦНЛ, 2018. – 412 с.
 2. Бойко О. Т. Невербальні засоби спілкування у системі міжкультурної комунікації у системі міжкультурної комунікації / О. Т. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 23. – С. 14-15.
 3. Герет Томас М., Клоно  Дж. Етика бізнесу / Остап Ватаманюк (пер.). 2 –ге вид. – К.: Основи, 1999. – 214 с.
 4. Гжещук В. Міжнародний менеджмент в національному стилі спілкування країн світу/ В. Гжещук // Молодь і ринок. – 2014. – № 5. – С. 128-134.
 5. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури: підручник. – К.: Літера, 2000. – 464 c.
 6. Кубрак О.В. Етика ділового спілкування Навч. посіб.: 3-тє вид. Перероб. і доп. – Суми: ВТД „Університетська книга”, К.: ВД „Княгиня Ольга”, 2005. – 222 с.
 7. Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 448 с.
 8. Brake, Walker, Walker, Doing business internationally. Irwin, New York 1995.
 9. Richard R. Gesteland. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Tlumaczenie H. Malarecka-Simbierowicz, Warszawa 2000.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Індексу національних брендів Саймона Анхольта. – Режим доступу: https://goodcountry.org/index/about-the-index/.

19. Персональний сайт Г.Хостеде. – Режим доступу: https://www.hofstede-insights.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус