Крос-культурний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з культурою функціонування міжнародного та європейського бізнесу, основними поняттями, критеріями; впливом культурних особливостей націй на ведення міжнародних переговорів, укладання угод.

Завдання:

 • – ознайомлення студентів з особливостями ведення бізнесу у різних країнах;
 • – вивчення теоретичних засад та класифікацій культур у міжнародному бізнесі;
 • – вивчення особливостей ділового протоколу та етикету у міжнародному бізнесі;
 • – ознайомлення студентів з культурою ведення європейського бізнесу;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • – основні моделі впливу культури на поведінку у бізнесі;
 • – вплив релігії на розвиток бізнесу в країні;
 • – особливості етикету у європейському бізнесі;
 • – вплив невербального способу поведінки на ведення бізнесу у різних країнах;
 • – відмінні риси у веденні ділових переговорів з представниками європейських країн, країн Америки, Азії та Близького Сходу.

вміти:

 • – характеризувати країни, відповідно до їх культурних особливостей;
 • – характеризувати особливості ведення бізнесу у Європі;
 • – визначити проблеми культури бізнесу в Україні;
 • – аналізувати причини конфліктів, що виникають між представниками різних культур.

Рекомендована література

    Основна:

 • 1. Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 288 с.
 • 2. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посіб.: 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 224 с.
 • 3. Кубрак О.В. Етика ділового спілкування Навч. посіб.: 3-тє вид. Перероб. і доп. – Суми: ВТД „Університетська книга”, К.: ВД „Княгиня Ольга”, 2005. – 222 с.
 • 4. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 380 с.
 • 5. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2006. – 223с.
 • 6. Hofstede G. Culture’s Consequences: Intern Differences in Work-Related Values. L.: Sage, Beverly Hills. 1980.

    Додаткова:

 • 1. Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування. К.: «Альтерпрес», 2006. – 368 с.
 • 2. Андерсен П. Язык тела. Пер. с англ. А. Давыдовой. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 343 с.
 • 3. Герет Томас М., Клоноскі Річард Дж. Етика бізнесу / Остап Ватаманюк (пер.). 2 –ге вид. – К.: Основи, 1999. – 214с.
 • 4. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури: Підручник. – К.: Літера, 2000. – 464с.
 • 5. Колонтай М. Национальные особенности ведения бизнеса. № 5 ноябрь 2004 / Кадровый потенциал http://salespro.ru/188 ЖУРНАЛ “SALES BUSINESS”
 • 6. Кузнецов. Современный язык жестов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006. – 448 с.
 • 7. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представителями других стран и культур: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2003. – 256 с.
 • 8. Brake, Walker, Walker, Doing business internationally. Irwin, New York 1995.
 • 9. Richard R. Gesteland. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Tlumaczenie H. Malarecka-Simbierowicz, Warszawa 2000.
 • 10. Morrison, Conaway, Douress, Dun & Bradstreet’s guide to ding business around the world. Prentice Hall, New York 1997.

   Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму