Міжнародний менеджмент інновацій

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Українець Л. А.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВЕ-51доцент Українець Л. А.

Опис курсу

Динамічна стратегія реформування економіки України обумовлює необхідність активізації її діяльності на світовій арені. У зв’язку з цим особливої уваги набуває розробка не лише стратегічних напрямків інтеграції нашої країни у світове господарство (зовнішньоекономічних орієнтирів і доктрини), а й стратегічних засобів інтегрування, які б дали змогу нарівні взаємодіяти з міжнародними економічними організаціями, іноземними партнерами і конкурентами, тим самим допомагаючи здійснювати внутрішні економічні перетворення.

В таких умовах досить важливим є здійснення реформ через призму інновацій. Правильно сформований інноваційний механізм в середині країни автоматично визначатиме її стратегічні політично-економічні позиції на міжнародному ринку.

Однак, визнання інноваційної діяльності як визначального фактора економічного розвитку та виділення її як стратегічного пріоритету в розвитку міжнародних економічних зв’язків не дозволяє констатувати ефективність використовуваних в сучасний час методів управління інноваціями.

Безумовно такий факт вимагає, з одного боку, поглибити теоретичну базу міжнародного інноваційного менеджменту, з іншого, вдосконалити підготовку кадрів як в області інноваційного управління, так і в області загального управління зовнішньоекономічною діяльністю, але з обов’язковим знанням теорії інновацій.

Вирішенню цих завдань має сприяти вивчення в вищій школі курсу “Міжнародний інноваційний менеджмент”. При цьому тенденції розвитку освіти в області міжнародної економіки і управління такі, що теоретичні та практичні засади міжнародного інноваційного менеджменту за короткий проміжок часу зайняли міцні позиції в циклах загально професійних дисциплін та дисциплін спеціалізації міжнародних відносин. Вивчення концепції управління інноваціями має здійснюватися з врахуванням трьох основних аспектів інноваційної діяльності: як області представлення інтересів на міжнародному ринку інновацій; як рушійного мотиву розвитку ринку чистої конкуренції, як одне з джерел доходності на фінансовому ринку.

Звичайно, практичне вирішення проблеми розвитку ринкових відносин залежить від ступеня освоєння теоретичних методів інноваційної діяльності.

З огляду на це мета курсу “Міжнародний інноваційний менеджмент” полягає у формуванні відповідного світогляду у студентів щодо інноваційного процесу, вивченні певних міжнародних закономірностей інноваційних процесів як засобу економічного розвитку та набуття навичок творчого мислення.

Предметом навчальної дисципліни відповідно до визначеної мети є: міжнародні аспекти управління інноваційною діяльністю, сутність міжнародного інноваційного менеджменту, структуризація інноваційного процесу та його основні чинники, управління інноваціями, технологія проектування інноваційного процесу, його інформаційне та інвестиційне забезпечення, основні організаційні структури світового ринку інновацій.

Завдання дисципліни полягають у тому, щоб дати студентам не тільки визначену кількість знань, а сформувати професійні навички, що дозволили б на основі отриманої інформації знаходити рішення в різноманітних ситуаціях на міжнародному ринку.

В процесі навчання з дисципліни “Міжнародний інноваційний менеджмент” студенти повинні отримати знання та навики:

 • ефективного управління інноваційними проектами та інноваційним потенціалом на національному та наднаціональному рівні;
 • формування ідей просування інновацій на світовому ринку технологій;
 • вибору оптимальних каналів і форм просування інновацій;
 • оцінки ефективності інноваційних проектів та інноваційних заходів;
 • захисту інтелектуальної власності та національних інтересів в науково – технічній сфері.

Рекомендована література

Базова:

 1. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки -Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.
 2. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент – Підручник. – Суми: ВТД ―Університетська книга, 2010. – 334 с.

Допоміжна:

 1. Біловодська О.А. (ред.) Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком – Суми : Університетська книга, 2012. – 432 c
 2. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В. Інноваційний менеджмент- Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с
 3. Теляча Л.П. Міжнародний інноваційний менеджмент – Хмельницький: ХНУ, 2004. -166с
 4. Василенко В.О., Шматько В.Г. Инновационный менеджмент – Навчальний посібник Київ. ЦУЛ.Фенікс, 2003 – 440 с
 5. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. – 468 с.
 6. Родченко В.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник.-К.: МАУП, 2000. -240с.
 7. Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Международный менеджмент: Курс лекцій. – Донецк, Дон НУ 2003. – 277 с.
 8. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.
 9. Транснаціональні корпорації: Навч. Посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін.. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
 10. Кузьмін О. Основи менеджменту : Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. -К.: Академвидав, 2003. -414 с.6.
 11. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти/ Олег Гірняк, Петро Лазановський,. -К.: Магнолія плюс Львів: Новий Світ-2000, 2003. -334 с.
 12. Осовська Г. Основи менеджменту : Навч. посібн./ Галина Осовська,. -К.: Кондор, 2003. -552 с.
 13. Робінс Стефан П. Основи менеджменту/ Стефан П. Робінс, Девід А. ДеЧенцо, Пер. с англ. А. Олійник, М. Корчинська, Р. Ткачук,. -К.: Вид-во Соломії Павличко Осно-ви , 2002. -671 с.
 14. Тарнавська Н. Менеджмент: теорія та практика : Підруч. для вузів/ Наталія Тарнавська, Роман Пушкар. -Тернопіль: ВКФ Карт-бланш , 1997. -457 с.
 15. Хміль Ф. Менеджмент : Підручник для студ. вуз./ Федір Хміль,. -К.: Академвидав, 2003. -607 с.
 16. Шегда А. Менеджмент : Навчальний посібник/ Анатолій Шегда, Ред. В. П. Розумний. -К.: Знання , 2002. -583 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Harvard Business School: Higher Education – Доступно з: http://hbsp.harvard.edu/discipline/general-management
 2. Інтернет портал для управлінців – Доступно з: http://www.management.com.ua/
 3. Розвиток бізнесу. Кейси – Доступно з:  http://www.management.com.ua/

Матеріали

Методичні матеріали:

Міжнародний менеджмент інновацій

Лекції:

Кейси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус