Економічна історія

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Українець Л. А.МВБ-11, МВЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МВЕ-11доцент Українець Л. А.
МВБ-11Пущак І. Л.

Опис курсу

В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться оволодівають теоретичними знаннями з історії економіки на мікро-, мезо-, макро- глобальному рівні, формується система знань з порівняльного історико-економічного аналізу. Особлива увага приділяється розвитку функціонування ринкової економіки. Формується економічна культура та фундаментальне економічне мислення майбутнього економіста-міжнародника.

Рекомендована література

Базова

 1. Роговий А. Економічна безпека. Детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки. К: Кондор, 2017, 376 с.
 2. Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія економіки та економічної думки [Текст]: підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко – К. : Знання, 2011.
 3. Мезєнцева І.М. Економічна історія. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей (форма навчання – денна, заочна), ОДАБА, 2015, 34 с.

Допоміжні джерела інформації

1.Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст]: навчальний посібник / В. В. Безуглий. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. − 704 с.

2.Бесараб Є. Фінансово-промислова інтеграція: зарубіжний досвід та уроки для України (США, Росія, Німеччина, Італія, Японія, Південна Корея, Франція) [Текст] / Є. Бесараб // Фінанси України. − 2003. − № 2. − С. 133−144.

3.Міжнародні економічні відносини: історія міжнародних економічних відносин [Текст] : підручник / за ред. А. С. Філіпенка. – К. : Либідь, 2006. – 384 с.

Інтернет-ресурси:

 1. http://exlibris.org.ua/ – Українська електронна бібліотека
 2. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ – бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка
 3. http://litopys.org.ua/ http://litopys.kiev.ua/ – Літописи, історія, культура
 4. http://www.cossackdom.com/ – Козацтво XV–XXI ст.
 5. http://www.filosof.com.ua/ – Інститут філософії ім. Г. Сковороди
 6. http://www.history.org.ua/– Інститут історії України НАН України
 7. http://www.holodomor33.org.ua/ – Голодомор 1932–1933 років
 8. http://www.honchar.org.ua/ – Музей Івана Гончара (м. Київ)
 9. http://www.info-library.com.ua/ – Електронна бібліотека підручників
 10. http://www.inst-ukr.lviv.ua/ – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
 11. http://www.kplavra.kiev.ua/ – Національний Києво-Печерський історикокультурний заповідник
 12. http://www.mundm.kiev.ua/ – Національний музей українського народного декоративного мистецтва (м. Київ)
 13. http://www.museum.Lviv.ua/ – Львівський музей історії релігії

14. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Силабус:

Завантажити силабус