Українець Лілія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: liliya.ukrayinets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Міжнародний менеджмент, прямі іноземні інвестиції, ТНК, зовнішньоекономічні зв’язки Китаю.

Курси

Вибрані публікації

Є автором близько 40 наукових праць, науково-методичних матеріалів, навчальних посібників (у співавторстві).

Посібники та монографії:

Писаренко С.М. Особливості сучасного розвитку світової економіки: курс лекцій / С.М.Писаренко, Л.А.Українець, Л.П. Черняга. – Львів: ЗУКЦ, 2016. – 208 с.

Писаренко С.М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: підручник / С.М. Писаренко, Л.А. Українець. – К. : Знання, 2015. – 398 с.

Менеджмент європейської економічної інтеграції. Підручник/ Писаренко С.М., Горін Н.В., Українець Л.А. та ін. /за ред. Писаренко С.М. – Київ: Знання, 2012.

Статті:

Українець Л.А. Теоретичне моделювання впливу політичних зв’язків підприємств Китаю на здійснення ними прямих закордонних інвестицій //Глобальні та національні проблеми економіки – Випуск 19.  – 2017 – с. 60-66.

Українець Л.А. Емпіричні детермінанти прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки у ХХІ ст. / Л. Українець // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 301-311.

Українець Л.А. Визначення емпіричних детермінантів прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки за допомогою аналізу Гекмана / Л. А. Українець // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 29-41 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_75_5.

Українець Л.А. Визначення основних чинників прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки / Л. Українець // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 458-472. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee_2013_12_4_5.

Українець Л.А. Можливості диверсифікації ринку енергоресурсів Китаю за рахунок сланцевого газу / Л. Українець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 38(1). – С. 103-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_38%281%29__17.

Українець Л.А. Роль міграції у формуванні міжнародних економічних зв’язків китаю з країнами європи / Л. А. Українець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6(1). – С. 79-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_6%281%29__16.

Українець Л.А. Інвестиції у розвиток людського капіталу в Китаї / Л. А. Українець // Економічний простір. – 2016. – № 109. – С. 52-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_109_7.

Українець Л.А. Вплив міжнародної міграції на розвиток торгівлі та прямого іноземного інвестування між Китаєм та країнами Африки / Л.А. Українець // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Випуск 51. – С. 429 – 437.

Українець Л.А. Можливості диверсифікації ринку енергоресурсів Китаю за рахунок сланцевого газу / Л.А. Українець // Вісник ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 38. – С.103-109.

Українець Л.А. Вплив політичних зв’язків підприємств Китаю на здійснення ними прямих закордонних інвестицій / Л. Українець // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 39. – С. 261-277.

Ukraynets L. The Key Factors Of Chinese Foreign Direct Investment To Africa Determined By Means Of Tobit-Analysis / L. Ukrainets // Journal Of European Economy – Vol. 12 (№ 4). December 2013 – 441-454 рр.

Наукова біографія

Протягом 1998 -2003 років навчалася на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність — міжнародні економічні відносини.

Протягом 2003 — 2006 рр. навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію, а у 2013 році отримала вчене звання доцента.

Проводить заняття з дисциплін: «Міжнародний менеджмент», «Менеджмент міжнародних проектів», «Ціноутворення на світових товарних ринках»».

Брала участь у міжнародних наукових стажуваннях:

Інститут Європейських, Російських та Євроазійських Досліджень, Школа міжнародних відносин Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, США, Фонд Петрахів, (02/2012 – 05/2012).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!