Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Приходько І. В.

Опис курсу

У курсі висвітлено сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства, основні  операції зовнішньоекономічної діяльності, в умовах впливу зовнішнього бізнес-середовища на діяльність вітчизняних підприємств. Висвітлені питання обліку та аналізу операцій з іноземною валютою, розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності.

Мета курсу – вивчити практичні аспекти прийняття управлінських рішень у сфері ЗЕД для забезпечення якості функціонування підприємства; розглянути можливості використання теорій міжнародної економіки у практиці ЗЕД; розглянути основні види зовнішньоторгових документів.

Рекомендована література

Базова:

 1. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Зовнішньоекономічна діяльність – 3 : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2018. – 356 с.
 2. Davis R. Extreme Economies. Survival, Failure, Future. – Lessons from the World’s Limits. – Transworld Digital. – 2019. – 432p.
 3. Gospodarka swiatowa. – К.:ЦНЛ, 2019. –
 4. Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посібник / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. − К.: КНЕУ, 2006. − 282 с.
 5. Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / [Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко]; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2011. – 544 с.
 6. Волкова І. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник / Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. − К.: Центр учбової літератури, 2011. − 304 с.
 7. Єфіменко В. І. Облік у зарубіжних країнах.: навч. метод. посіб. для вивч.дисц. / В. І. Єфименко, Л. І. Лук’яненко. – К.:КНЕУ, 2005. – 211 с.
 8. Зінчук Т. Міжнародні економічні відносини та ЗЕД. – К.:ЦНЛ, 2019. – 512с.
 9. Зінчук Т. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність. – К.: ЦНЛ. – 2019. – 512с.
 10. Зінчук Т., Горбачова І., Ковальчук О. та ін. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2019. – 519с.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Опорний конспект лекцій / За заг. ред. О.П.Гребельника. – К., 1999. – 276 с.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. пос. / За ред. Козака Ю. Г. – К.:ЦНЛ, 2019. –292с.
 13. Кадуріна Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: Теорія, практика, рекомендації / Л. О. Кадуріна, М. С. Стрєльнікова. – Запоріжжя: Центр учбової літератури, 2007. – 606 с.
 14. Кириченко О., Кавес І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник – К., 2000. – 636 с.
 15. Козак Ю. ЗЕД підприємства. – К.: ЦНЛ. – 2020. – 256с.
 16. Козак Ю., Логвинова Н. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки. – К.:ЦНЛ, 2019. –648с.
 17. Мулик Т. Аналіз господарської діяльності. – К.: ЦНЛ. – 2019. – 384с.
 18. Рум’янцев А. П., Рум’янцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2019. – 292 с.
 19. Тюріна Н. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. -К.: ЦНЛ. – 2019. – 408с.
 20. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під ред. А.І.Кредісова – К., 1998. – 448 с.
 21. Циган Р. М. Особливості обліку експортних операцій вітчизняних підприємств / Р. М. Циган // Збірник наукових праць Національного університету податкової служби України. − 2009. − №1. − С. 282-288.

 

Допоміжна:

 1. Бровкина Е.Г., Предиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. – К., 2000. – 196 с.
 2. Внешнеэкономические сделки. Таможенное оформление в схемах. – Днепропетровск, 2000. – 52 с.
 3. Внешнеторговые сделки / Сост. Гринько И.С. – Сумы, 1994. – 464 с.
 4. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К., 1994. – 190 с.
 5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України в редакції від 25.04.2008 р. № 959-ХІІ [Електронний ресурс] // ВВР. − 1991. − №29. − ст.377. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.
 6. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України в редакції від 03.01.2017 р. №185/94-ВР [Електронний ресурс] // ВВР. – 1994. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80

Силабус:

Завантажити силабус