Менеджмент міжнародних проектів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Динамічна стратегія реформування економіки України обумовлює необхідність активізації її діяльності на світовій арені. У зв’язку з цим особливої уваги набуває розробка не лише стратегічних напрямків інтеграції нашої країни у світове господарство (зовнішньоекономічних орієнтирів і доктрини), а й стратегічних засобів інтегрування, які б дали змогу нарівні взаємодіяти з міжнародними економічними організаціями, іноземними партнерами і конкурентами, тим самим допомагаючи здійснювати внутрішні економічні перетворення.

У зв’язку з цим у середовищі професійних кадрів відчувається гостра нестача навичок з формалізації, підготовки та управління проектами. Отже, виникає нагальна потреба в опануванні світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та управління проектами, особливо в міжнародній сфері.

В курсі «Менеджмент міжнародних проектів» розглядається сучасна методологія управління проектами, основні етапи, підходи та базові інструменти методології управління проектами. Представлено найсучасніший алгоритм логіко-структурного підходу, що використовують міжнародні організації при розробці проектів розвитку та реструктуризації.

Головна мета курсу надати студентам уявлення про методологію підготовки й реалізації, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.

Програма містить розділи, присвячені концептуальним засадам розробки та змісту інвестиційних та бізнес-проектів проектів, фінансовому та кадровому менеджменту міжнародних проектів.

З огляду на це мета курсу “Менеджмент міжнародних проектів” полягає у забезпеченні студентам уявлення про методологію підготовки й реалізації, способи та засоби побудови міжнародних проектів, залучення ресурсів для реалізації цих проектів і механізмів управління ними..

Предметом навчальної дисципліни відповідно до визначеної мети є: міжнародні аспекти управління проектною діяльністю, методологія управління міжнародними проектами, структуризація процесу управління проектами та його основні чинники,  його інформаційне та інвестиційне забезпечення.

Завдання дисципліни полягають у тому, щоб дати студентам не тільки визначену кількість знань, а сформувати професійні навички, що дозволили б на основі отриманої інформації знаходити рішення в різноманітних ситуаціях на міжнародному ринку.

В процесі навчання з дисципліни “Міжнародний інноваційний менеджмент” студенти повинні знати:

 • термінологію управління міжнародними проектами;
 • основні підходи до створення організаційних структур управління міжнародними проектами;
 • методи сітьового та календарного планування міжнародних проектів;
 • методи оцінки ризику міжнародного проекту;
 • методи планування та забезпечення якості міжнародних проектів;
 • основні програмні продукти, що використовуються у проектному менеджменті.

вміти:

 • здійснювати обґрунтування міжнародних проектів;
 • будувати структуру розподілу робіт в міжнародному проекті;
 • визначати логічну послідовність виконання робіт;
 • складати та контролювати плани виконання робіт;
 • визначати можливі ризики проекту та розробляти заходи по зниженню ризиків;
 • ефективно управляти міжкультурною командою

Рекомендована література

Базова

 1. Управління проектами : навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Збаразька Л. О. та ін.]. – К. : [Центр навч. л-ри], 2008. – 168 с.

Допоміжна

 1. Батенко, Людмила Павлівна та ін. Управління проектами: Навч. посібник / Л.П. Батенко; Олександр Анатолійович Загородніх; Вікторія Валеріївна Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2004. – 232с.
 2. Тарасюк, Галина Миколаївна. Управління проектами: Навч. посібник для студ. ВНЗ. – К.: Каравела, 2004. – 344с. –
 3. Гонтарева, Ірина Вячеславівна. Управління проектами: підручник / І.В. Гонтарева. – Харків: ХНЕУ, 2011. – 444 с.
 4. Ричард Ньютон. Управление проектами от А до Я – М. 2007 180 с.
 5. Герт Дитлхем Управление проектами в 2 томах – пер. с нем. СПб 2004 – 400с.
 6. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK)

Інформаційні ресурси

 1. Harvard Business School: Higher Education – Доступно з: http://hbsp.harvard.edu/discipline/general-management
 2. Інтернет портал для управлінців – Доступно з: http://www.management.com.ua/
 3. Розвиток бізнесу. Кейси – Доступно з:  http://www.management.com.ua/

Матеріали

Лекції:

Кейси:

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму