Ціноутворення на світових товарних ринках

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Українець Л. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332

Опис курсу

Мета: розглянути основні засади та критерії ціноутворення, а також основні принципи етичного співіснування компанії з різними елементами ділового середовища.

Завдання:  Ознайомлення студентів з

 • – теоретичними засадами ціноутворення,
 • – методами ціноутворення,
 • – основними ціновими стратегіями,
 • – особливостями державного регулювання цін в Україні,
 • – досвідом державного регулювання цін в зарубіжних країнах

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • – основні поняття, засади та критерії ціноутворення, такі як: ціна, її види та фактори, що впливають на формування ціни; цінова надбавка (націнка); собівартість, постійні та змінні витрати виробництва; надходження та прибуток; точка беззбитковості, ціна та кількість беззбитковості; еластичність попиту та пропозиції; граничний прибуток та диференціація цін.
 • – ключові відмінності між ринковим та адміністративно-командним ціноутворенням
 • – базові поняття теорії ціноутворення,
 • – особливості ціноутворення на світових ринках послуг, мінеральних ресурсів, сільськогосподарської продукції, об’єктів інтелектуальної власності та робочої сили
 • – особливості ціноутворення на конкурентному ринку, на ринку олігополії та монополії

вміти:

 • – використовувати основні прийоми максимізації прибутку та укріплення позицій фірми на ринках
 • – застосовувати згадані принципи до реальних ситуацій в міжнародних економічних відносин.

Рекомендована література

Базова:

 1. Дідченко О.І., Бобко Н.А. Ціноутворення та цінова політика. Навчальний посібник /. — Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. — 126 с.
 2. Ушакова Н.Г., Савицька Н.Л. Міжнародне ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: ВД. «Професіонал», 2004.

Допоміжна:

 1.  Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 480 с.
  Аветисова А.О. та ін. Ціноутворення. Навч. посіб. / А. О. Аветисова, О.О. Бакунов, Н.С. Палій, А.А. Фендрікова;. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 193с.
 2. Бакунов О.О., Кучеренко Ю.О. Цінова політика підприємства. Конспект лекцій. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 110 с.
 3. Колесников О.В. Ціноутворення. – К.: ЦНП. – 2006.
 4. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник. – К: 2005.
 5. Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Ценообразование во внешнеторговой деятельностиУчебное пособие. — СПб.: СПбГУЭФ, 2012. — 83 с.
 6. Балабанова Л.В., Сардак О.В. «Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації», Донецьк, 2003.

 Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – Доступно з: www.ukrstat.gov.com.ua
 2. USA foreign trade statistic – http://www.stat-usa.gov/tradtest.nsf
 3. Офіційна веб-сторінка Міністерства економіки України – Доступно з: http://www.me.gov.ua
 4.  Офіційна веб-сторінка Світової організації торгівлі – Доступно з: http://www.wto.org

Матеріали

Лекції:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус