Управління людськими ресурсами у міжнародному бізнесі

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Ґерлах (Єлейко) І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Курс «Управління людськими ресурсами у міжнародному бізнесі» є складовою частиною дисциплін вільного вибору освітньо-наукової програми підготовки бакалавр. Викладання даного курсу здійснюється на четвертому році навчання для бакалаврів спеціальності «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні економічні відносини».

Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає теоретико-методологічні засади менеджменту управління персоналом. Курс передбачає опанування основних знань та вмінь що дають змогу майбутнім фахівцям в галузі міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу та міжнародного менеджменту здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями з урахуванням розвитку та ефективного використання їх кадрового потенціалу.

Мета: сформувати систему теоретичних знань та умінь щодо формування, управління та ефективного використання трудового потенціалу підприємства/організації.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб:

– допомогти студентам зрозуміти сутність та соціальну значущість управління персоналом у сучасних умовах; місце і роль курсу в системі менеджменту та формування якостей успішного менеджера.

– сприяти вдосконаленню здібностей до саморозвитку власних фахових якостей, їх відповідності службовому становищу в ієрархії управління; до формування ефективної управлінської команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей організації.

– сприяти розвитку у студентів здібностей до науково-дослідницької діяльності, а також можливості самостійного і відповідального прийняття рішень в різноманітних ситуаціях на міжнародному ринку.

Рекомендована література

Основна:

 1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2019. – 468 с.
 2. Лук`янихін В. О. Менеджмент персоналу: навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2004. – 592 с.
 3. Матвіїшин Є. Г Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посібник – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 200 с.
 4. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: навч.-практ. посіб. – К.: Знання, 2002. – 435 с.
 5. Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посібник – К. : КНЕУ НАДУ, 2013. – 466 с.
 6. Череп А.В. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід управління персоналом. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 292 с

Додаткова:

 1. Бірман Л. А. Управління людськими ресурсами: навчальний посібник / Бірман Л. А.. – К. : Справа, 2018. – 346 с.
 2. Веснін, В.Р. Управління людськими ресурсамі.Теорія і практика: Підручник / В.Р. Веснін. – М .: Проспект, 2015. – 688 c.
 3. Дейнека, А.В. Управління людськими ресурсами: Підручник для бакалаврів / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. – М .: Дашков і К, 2016. – 392 c.
 4. Дементьєва, А.Г. Управління людськими ресурсами: Теорія і практика: Підручник / А.Г. Дементьєва, М.І. Соколова. – М .: Аспект-Пресс, 2015. – 352 c.
 5. Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. за-кл. – Суми: Університетська книга, 2004. – 590 с.
 6. Макарова, І.К. Управління людськими ресурсами: уроки ефективного HR-менеджменту: Навчальний посібник / І.К. Макарова. – М .: ІД Справа РАНХиГС, 2013. – 424 c.
 7. Ситник Н.І. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 472 с.

Силабус:

Завантажити силабус