Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Адреса: Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кім. 304

Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів відкрита та функціонує на факультеті міжнародних відносин з 1 лютого 2003 року.

Діяльність кафедри  зосереджена на випуску фахівців зі спеціальності „Міжнародні економічні відносини” та „Міжнародний бізнес”, їх цілеспрямовану спеціалізовану економічну та математичну підготовку.

На кафедрі функціонують зі спеціальності „Міжнародні економічні відносини” такі спеціалізації: „Міжнародні фінанси” та  „Економіка та фінанси Європейського союзу”; зі спеціальності „Міжнародний бізнес” спеціалізація „Міжнародний фінансовий менеджмент”, які забезпечують підготовку фахівців для роботи  в державних органах економічного управління, міжнародних інвестиційних проектах, транснаціональних корпораціях і банках.

Склад кафедри налічує 10 осіб: завідувач кафедри доц. Біленко Ю.І., проф. Туниця Т.Ю., доц. Гурняк І.Л., доц. Ємельянова Л.О., доц. Копич Р.І., доц. Кузенко Н.В., доц. Лапчук Б.Ю., доц. Максимук А.О., доц. Москалик Л.Р., доц. Цапко-Піддубна О.І.

При кафедрі функціонує аспірантура. З часу заснування кафедри захищено  1 докторську та 20 кандидатських дисертацій зі спеціальності „Світове господарство та міжнародні економічні відносини” (08.00.02). На кафедрі створена наукова школа по вивченню економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи та економічного аналізу зовнішньої торгівлі і міжнародних фінансів цих країн.

Наукові теми, які виконуються кафедрою: „Валютно-фінансові та інституційні механізми економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи”, „Формування структури та ринків капіталу в постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи”, „Дослідження механізмів інституційних змін та інституційного середовища економічного розвитку в країнах Центральної та Східної Європи”, „Дослідження проблеми вибору та формування оптимальної траєкторії економічного розвитку держав в умовах їх значної торговельної та фінансової відкритості”.

За результатами наукових досліджень викладачі кафедри опублікували більше 400 наукових статей у фахових виданнях, брали участь у підготовці 22 монографій, 12 навчальних посібників і підручників.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Єльським університетом (США), Центрально-Європейським університетом (Угорщина), дослідницькими підрозділами Світового банку.

Кафедра отримала грант від AFP (Academic Fellowship Program), що адмініструється Інститутом Відкритого Суспільства (Будапешт) для розвитку професійної підготовки викладачів, підготовки нових курсів, а також запрошення іноземних професорів для читання лекцій та участі в наукових семінарах кафедри.

На кафедрі проводились дослідження  за спільним проектом з Університетом Лестера (Лондон, Великобританія) та Варшавським університетом (Польща) “Інкорпорація соціально-економічних індикаторів у VAR-моделювання економік нових незалежних держав”, фінансований Європейським Союзом (INTAS 05-10000006-8440).

Викладачі кафедри брали участь у міжнародному науковому проекті з дослідження корпоративної культури та етики серед представників бізнесу та студентства в Україні „Region, Nation and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine”. Проект є спільною ініціативою Львівського національного університету імені Івана Франка, Університету Сент-Галлен (Швейцарія) та Університету Фрібург (Швейцарія).

З 2008 року при кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінансів функціонує Центр інноваційних знань Світового банку, який забезпечує користування електронними ресурсами Групи світового банку, доступ до публікацій Банку та проведення наукових досліджень з проблем економічного розвитку, бібліотека з найновіших досліджень Світового банку в Україні.

На кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінансів застосовують новітні економетричні методи досліджень та моделювання економічного розвитку постсоціалістичних країн, запроваджують сучасні IT-технології фінансового аналізу компаній в регіоні, навчають студентів сучасних процедур та методик економічного аналізу міжнародної торгівлі, мобільності капіталу та робочої сили.

kmeaf

Співробітники

завідувачБІЛЕНКО Юрій Івановичзавідувач
професорТУНИЦЯ Тарас Юрійовичпрофесор
доцентБІДА Маріанна Богданівнадоцент
доцентГУРНЯК Ігор Любомировичдоцент
доцентЄМЕЛЬЯНОВА Лідія Олегівнадоцент
доцентКУЗЕНКО Наталія Володимирівнадоцент
доцентЛАПЧУК Богдан Юрійовичдоцент
доцентМАКСИМУК Андрій Олександровичдоцент
доцентМОСКАЛИК Ліана Романівнадоцент
доцентЦАПКО-ПІДДУБНА Ольга Іванівнадоцент
старший лаборантКОЗАК Олена Сергіївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Бланк заяви на кафедру

Перелік дисциплін вільного вибору кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Випускники кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Наукові семінари:

Державний іспит:

Програма для комплексного іспиту для спеціальності „Міжнародні економічні відносини”:

Освітньо-професійні програми

Магістерська робота:

Розклад іспитів викладачів кафедри:

Розклад занять викладачів кафедри:

Консультації:

Курсові роботи:

Практики:

Оцінювання:

Дослідження

Науковці кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів досліджують наукову тему “Економічний аналіз структурної трансформації інвестиційного та експортного потенціалу у регіонах і країнах світу”. На кафедрі застосовують новітні економетричні методи досліджень, запроваджують сучасні IT-технології фінансового аналізу компаній в регіоні, навчають студентів сучасних процедур та методик економічного аналізу міжнародної торгівлі, мобільності капіталу та робочої сили, готується до впровадження англомовна магістерська програма “International Finance”.

При кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінансів функціонує Центр інноваційних знань Світового банку.

З часу заснування кафедри захищена 1 докторська та 23 кандидатських дисертацій зі спеціальності „Світове господарство та міжнародні економічні відносини”, опубліковано понад 400 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, викладачі кафедри брали участь у підготовці 22 монографій та 12 підручників.

Протягом 2007-2009 рр. виконувалася науково-дослідна тема „Формування структури та ринків капіталу в постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи”, категорія роботи: фундаментальна, номер державної реєстрації № 0107U007426.

Протягом 2010-2012 рр. виконувалася науково-дослідна тема „Дослідження механізмів інституційних змін та інституційного середовища економічного розвитку в країнах Центральної та Східної Європи”, категорія роботи: фундаментальна, номер державної реєстрації № 0110U003149.

Науково-дослідна тема бюджетної програми з 2013 по 2016 р. „Дослідження проблеми вибору та формування оптимальної траєкторії економічного розвитку держав в умовах їх значної торговельної та фінансової відкритості”,  номер державної реєстрації 0113U000869.

Науково-дослідна тема 2017-2019 рр. “Економічний аналіз структурної трансформації інвестиційного та експортного потенціалу у регіонах і країнах світу

 

Захист дисертацій співробітниками, випускниками аспірантури та докторантури за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини у 2005-2016 рр.

№ з/п Прізвище Тема дисертації Дата захисту
1. Туниця Т.Ю. Економічна політика збалансованого природокористування в умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти) 2008
2. Копич Р.І. Фіскальна політика країн Центральної та Східної Європи в євро інтеграційному процесі 2007
3. Голіян Н.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни у країнах Центральної та Східної Європи 2008
4. Дідич О.-Г. О. Структурні реформи в країнах Центральної та Східної Європи: Теоретичні та прикладні підходи 2008
5. Романів І.І.

 

Джерела залучення капіталу в економіку країн ЦСЄ 2011
6. Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах ЦСЄ в період трансформації 2011
7. Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав 2011
8. Максимук А.О. Структурні чинники інфляції в умовах монетарної стабілізації 2011
8. Женчак О.В. Формування пенсійних фондів у країнах Центрально-Східної Європи 2012
9. Ходико Д.І. Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів 2012
10. Волянська М.І. Інституційні механізми регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи 2013
11 Беляєва О.М. Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країн Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції 27.10.2014
12 Кирилич Ю.В. Вплив фінансової лібералізації на макроекономічну стабільність країн ЄС 28.10.2014
13 Ємельянова Л.О. Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах європейської інтеграції 06.03.2015
14 Цапко-Піддубна О.І. Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції 28.09.2015
15 Біда М.Б. Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав 29.05.2015
16 Білоган О.І. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи 28.08.2015
17 Когут О. Економічний аналіз монополізації світового ринку нафти 27.11.2015
18 Васильків М.В. Послуги консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України 27.05.2016
19 Ластовецька Р.О. Механізми впливу грошових переказів на економіку країни-донора та країни-реципієнта 30.06.2016
20 Струк О.І. Експортоорієнтовані стратегії економічного розвитку у світовій економіці 28.10.2016
21 Доскочинська Л.С. Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації 30.03.2017

Захищаючи Україну, загинув випускник факультету міжнародних відносин Олег Чайковський

22.05.2024 | 11:25

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув випускник Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Чайковський. Героєві було 35 років.
Олег Чайковський навчався у Приватному закладі «Гімназія Блаженного Климентія Шептицького». Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Після завершення навчання працював інженером-економістом у Львові.
Із початком повномасштабного вторгнення росії вступив до Територіальної оборони. З липня 2022 року виконував бойові завдання на Донеччині: спершу у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, згодом –...

Читати »

Оголошення – Відкрита лекція доц. Кузенко Н.В.

05.04.2024 | 17:10

Шановні колеги!
У четвер 11 квітня 2024 року об 13:30 в ауд. 012 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Кузенко Наталії Володимирівни на тему “Фіскальна політика. Дефіцит бюджету і державний борг”.
Запрошуємо!

Читати »