Максимук Андрій Олександрович

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: andriy.maksymuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Структурні чинники інфляції, цінові механізми, макроекономічні реформи, економіка пострадянських держав, економіка ЄС.

Курси

Вибрані публікації

Індикатори інноваційності української економіки / А. Максимук // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 248-256.

Вплив структурних деформацій в українській економіці на динаміку цінових індексів / А. Максимук // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 312-317.

Інфляційні очікування в країнах СНД / А.О. Максимук // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип. 14. – С. 219-223

Швидкість цінової лібералізації, інфляція та економічне зростання в країнах з перехідною економікою / А.О. Максимук // Вісник Львівського університету. – 2007. – Вип. 21. – С. 190-197.

Структурні реформи в країнах Центрально-Східної Європи: секторальний аналіз динаміки цін та обсягів виробництва в окремих галузях економіки / А.О. Максимук // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 25. – С. 271-279.

Дослідження взаємовпливу інфляції та інфляційних очікувань у країнах Центрально-Східної Європи на основі економетричних моделей / А.О. Максимук // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА, 2009. – №  16. – С. 179-184.

Перспективи розвитку ринку картоплі у західній Україні / А. О. Максимук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 278-284.

Перспективи розвитку ринку фруктів Західної України / А.О. Максимук //Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – Випуск 23. – C. 117–123.

Лібералізація цін та антиінфляційні стратегії в країнах з перехідною економікою / А.О. Максимук // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2012. – Випуск 22. – С. 222-228.

Біографія

У 2003 році закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка і здобув ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурні чинники інфляції в умовах монетарної стабілізації» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) у Львівській державній фінансовій академії.

З 2004 до 2012 року працював на посаді асистента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2012 року до тепер працює на посаді доцента цієї ж кафедри. Забезпечує викладання таких курсів: «Економетрика», «Теорія статистики», «Теорія інвестицій», «Розрахунки і платежі у міжнародному бізнесі», «Кількісні методи у соціально-економічних дослідженнях». Здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!