Розрахунки і платежі у міжнародному бізнесі

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Максимук А. О.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МВЕ-41доцент Максимук А. О.

Опис курсу

Мета дисципліни – сформувати систему знань про основні теорії інноваційного розвитку, основні показники, які його характеризують; інноваційно-технологічний розвиток країн ЄС, розвинути навички порівняння інноваційно-технологічного розвитку різних країн.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні теорії інноваційного розвитку, основні концепції „економіки знань”, основні показники, за якими можна здійснювати порівняння інноваційно-технологічного розвитку країн; специфіку інноваційно-технологічного розвитку різних країн ЄС

вміти: здійснити самостійний аналіз та порівняти інноваційно-технологічний розвиток різних країн.

Рекомендована література

Базова: 

 1. Друкер. Питер Ф. Бизнес и инновации: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.
 2. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. – К.: Заповіт. – 1996.
 3. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведеннями. Сокр. пер. с англ. – М.: Економика, 2000.
 4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник.-2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: Університетська книга, К.– : Видавничий дім „Княгиня Ольга”, 2005. – С.11-12.
 5. Денисюк В.А. Модель связи конкурентоспособности и инновационной активности государств // Инновации, 2006, №9, с. 47
 6. Харгадон Эндрю. Управление инновациями, опыт ведущих компаний: Пер. с англ. – М.: ООО «Вильямс», 2007.– С.15.
 7. В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. Інноваційні перспективи України. —Харків: Константа, 2006. — 272 с.
 8. Україна у вимірі економіки знань/ За ред. В. М. Гейця. – К.: Основа, 2006.- 592с.
 9. Інноваційна складова економічного розвитку [Текст] / Л.К. Безчасний, В.П. Мельник, О.Г. Білоцерківець та ін.; Відп. ред. Л.К. Безчасний; НАН України. Ін-т економіки. – К., 2000. – 262с
 10. Як підтримувати інноваційну діяльність? Досвід країн Європейського союзу./ Програма Tacis Європейського Союзу. К: Українсько-європейський консультативний центр (UEPLAC), група економічного законодавства, березень 2001 р.
 11. Егоров И. Состояние научно-технологической сферы в странах Европейского Союза. – Киев, 2001
 12. Андрощук Г.О. Інноваційна політика ЄС: стратегічні напрямки//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інформація, аналіз, прогноз-стратегічні важелі ефективного державного управління”, Київ, 29-30 травня 2008р. С.7-16.
 13. Бочарова Н. Розвиток інноваційної і науково-технічної політики Європейського Союзу в умовах реалізації нового циклу Лісабонської стратегії економічного зростання і зайнятості//Теорія і практика інтелектуальної власності-2009, №1- С.46-60.
 14. Чухрай Н.І. Механізми інноваційних перетворень в країнах ЄС та можливості їх трансформації в економіку України // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 1. – С. 23 – 33.

Допоміжна: 

 1. Романішин О.В. Венчурне фінансування інноваційних підприємств. “Наукові записки”, Києво-Могилянська академія,2001,т.19,ч.2,с.351-356.
 2. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.
 3. A.Kukliński: Wstęp. W: Nauka-Technologia-Gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju.Red. A.Kukliński, KBN 1995.
 4. Muller K., “Scenario for the transformation of science, technology and education” in Kukliсski A. (ed.), Science,Technology,Economy, KBN, Warszawa 1994.
 5. Schumpeter, Joseph (1934). The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Boston.
 6. Freeman, Christopher (1982). The Economics of Industrial Innovation. Frances Pinter, London..
 7. Chakravorti, Bhaskar (2003). The Slow Pace of Fast Change: Bringing Innovations to Market in a Connected World. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 8. Chesbrough, Henry William (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.. ISBN1-57851-837-7.
 9. Закон України «Про інноваційну діяльність», № 40–IV від 04.07.2002 р.
 10. Журавский В. С. Проблемы законодательного обеспечения инновационно–инвестиционной модели развития Украины, 2003
 11. Christensen, Clayton M. (1997). The Innovator’s Dilemma. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN0-06-052199-6.
 12. Veneris, Yannis (1990). “Modeling the transition from the Industrial to the Informational Revolution”. Environment and Planning A 22 (3): 399–416. doi:10.1068/a220399
 13. Андрощук Г.А. Система охраны промышленных образцов в ЕС: экономико – правовой аспект. Международная научно – практическая конференция “Актуальне проблемы интеллектуальной собственности”. Материалы выступлений. Закарпатская обл., 18-22 февраля 2008.- С.14-19.
 14. Антюшина Н.М. Непрерывный инновационный процесс – особенность современного экономического развития ЕС // Экономические и социальные процессы в странах Европы. М., 1999. С.31-51.
 15. Андрощук Г. Винахідницька діяльність в країнах Європейського союзу: стан та тенденції// Інтелектуальна власність. – 2001, № 3. – С. 6-8.
 1. 15. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов /С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; Под ред. С.Д.Ильенковой.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-327 с.
 2. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – М.:ЗАО “Бизнес-школа”Интел-Синтез”, 1998.-609 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Centre for Global Competitiveness and Performance – http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm
 2. EUROSTAT – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
 3. European Commission – http://ec.europa.eu/
 4. European Institute of Innovation and Technology – http://eit.europa.eu/
 5. Innovation Europe – http://www.innovationeu.org/

Завантажити

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму