Теорія статистики

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Максимук А. О.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВЕ-31доцент Максимук А. О.

Опис курсу

“Теорія статистики” передбачає системне вивчення статистичних методів дослідження закономірностей розвитку соціально-економічних явищ та процесів, формування теоретико-методологічних засад статистичного забезпечення управління та розробки управлінських рішень за результатами статистичного аналізу.

Результати навчання:
знати:
основні поняття та визначення статистики;
статистичні методи спостереження, зведення та групування статистичних даних;
економічну суть статистичних показників;
методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя.

вміти:
проводити статистичну обробку даних з побудовою статистичних таблиць, графіків та рядів розподілу;
вміти оцінювати та аналізувати результати розрахунків;
прогнозувати економічні явища на прикладі побудованої моделі;
користуватися отриманими знаннями у реальному житті.

Рекомендована література

 • 1. Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 80 с.
 • 2. Вашків П.Г., Пастер П.Л., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.
 • 3. Громыко Г.Л. Общая теория статистики: Практикум. – М.: ИНФРА – М; 2000. – 139 с.
 • 4. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2002. – 463 с.
 • 5. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой / – М.: Финансы и статистика, 2000. – 281 с.
 • 6. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 280 с.
 • 7. Ефимова М.Р., Рябцев В.М. Общая теория статистики: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 1991. – 304 с.
 • 8. Лугінін О.С. Статистика: Підручник. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.
 • 9. Мазуренко В.П. Теорія статистики: Навчальний посібник – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 232 с.
 • 10. Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 264 с.
 • 11. Мармоза А.Т. Практикум з статистики: Навчальний посібник. – К: Кондор, 2005. – 512 с.
 • 12. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики: Навчальний посібник. – 3-е видання, виправлене. К: Ельга, Ніка – Центр, 2007. – 348 с.
 • 13. Мармоза А.Т. Статистика: Підручник. – К: Ельга, КНТ, 2009. – 896 с.
 • 14. Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392 с.
 • 15. Матковський C.O., Гальків Л.І., Гринькевич О.С, Сорочак О.З. Статистика: Навчальний посібник – Львів.: “Новий Світ”, 2009. – 430 с.
 • 16. Общая теория статистики: Учебник / А.И. Харламов, О.Э. Башина, В.Т. Бабурин и др. Под ред. A.A. Спирина, О.Э. Башиной. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 296 с.
 • 17. Практикум по статистике: Учебное пособие / А.П. Зинченко и др. -М.:Колос, 2001. – 392 с.