Кількісні методи в соціально-економічних дослідженнях

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Максимук А. О.МВЕ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432МВЕ-21доцент Максимук А. О.

Опис курсу

Курс “Кількісні методи в соціально-економічних дослідженнях”  для студентів факультету міжнародних відносин охоплює як теоретичні питання, так і практичне застосування кількісних методів у міжнародних відносинах, міжнародній економіці, макроекономіці, фінансах, менеджменті та інших науках, де необхідно розробляти та оцінювати моделі, які формалізують зв’язки між великою кількістю змінних.

Умовно всі соціальні явища можна поділити на дві великі частини — перша охоплює все те, що може бути змістовно проаналізоване кількіс­ними методами, а друга — те, що такому аналізу не під­дається. Як правило, в першому випадку застосовують якісний та кіль­кісний аналіз, а в другому — лише якісний.

Основний наголос у даному курсі зроблено на вміння дати якісний опис явища, виділити основні фак­тори, явища та їх взаємозв’язки, описати ці фактори кількісно та провести кількісний аналіз.

Мета курсу:

 1. Ознайомити студентів з основними класифікаціями економічних даних та системами їх обчислень.
 2. Ознайомити студентів з основними концепціями аналізу даних та прийняття рішень.
 3. Ознайомити студентів з основами теорії ймовірностей та математичної статистики.
 4. Дати коротку характеристику методів збору та аналізу економічних даних та навчити вико­ристовувати основні з них.
 5. Навчити використовувати засоби Microsoft Excel для розв’язування економічних задач.

Попередні вимоги:

Студенти повинні добре засвоїти курси “Вища математика”, “Основи інформатики і обчислювальної техніки”.

Що цей курс навчить:

 1. Орієнтуватись в основних поняттях та методах теорії ймовірностей та статистики.
 2. Вміти збирати дані та аналізувати їх за допомогою Microsoft Excel.
 3. Оцінювати точність та вірогідність свого аналізу.
 4. Навичок дослідницької роботи.

Переносні навички:

 1. Студенти зможуть моделювати та аналізувати економічні процеси.
 2. Студенти ознайомляться з засобами Microsoft Excel для аналізу даних.

Рекомендована література

Базова:

 1. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах /Пер. с анг.. – М.:Финансы, ЮНИТИ”, 1999. – 527 с.
 2. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. – М.:МГУ. – 1998. –368 с.
 3. Ричард Томас Количественные методы анализа хозяйственной деятельности /Пер. с анг.– М.:Изд-во “Дело и Сервис”, 1999. – 432 с.
 4. Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: вступ – К.: Інформтехніка-ЕМЦ, 1996, 200 с.

Допоміжна:

 1. StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft., 2001.
 2. WEB: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Міністерства економіки України – www.me.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму