Міжнародні фінанси та фінансові інституції

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Цапко-Піддубна О. І.МВЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВЕ-11Цапко-Піддубна О. І.

Опис курсу

Дисципліна «Міжнародні фінанси та міжнародні фінансові інституції» є нормативною дисципліною із спеціальності 292 Міжнародне право; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні відносини; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародна інформація; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Країнознавство для освітньої програми бакалаврату, яка викладається в другому семестрі в обсязі 100 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою – ESTS).

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для того, щоб: розуміти основи функціонування міжнародних фінансових ринків та принципів діяльності міжнародних фінансових інституцій; аналізувати та інтерпретувати фінансові показники; володіння інструментарієм діяльності міжнародних фінансових інститутів та їх політики; аналізувати національні фінанси, поточний стан та перспективи від участі України у системі міжнародних фінансів.

В межах курсу студенти ознайомляться як з теоретичними, так і з практичними аспектами міжнародних фінансових відносин. Зокрема, з сутністю міжнародних фінансів, фінансових ринків та сучасних фінансових інструментів. Частину курсу присвячено вивченню діяльності міжнародних фінансових організації: особливостей їхньої спеціалізації, сучасних проблем та перспектив подальшого функціонування. Особливу увагу відведено дослідженню України у системі міжнародній фінансів.

Рекомендована література

 1. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.
 2. Кравчук Н.Я., Пруський О.С., Колісник О.Я. Міжнародні фінанси :
  Навчально-методичний посібник. У 2-х частинах. Частина 1. – Тернопіль : Vector, 2011. – 320 с.
 3. Грінько, І. М. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Міжнародна економіка» за денною формою навчання / І. М. Грінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с.
 4. Міжнародні фінанси : підручник [Електронний ресурс] / [ О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва та ін. ]; за наук. ред. д.е.н., проф. О. М. Мозгового. ― К.: КНЕУ, 2015. — 515, [5] с.
 5. Міжнародні фінанси: підручник. / Горбач Л. М., Плотніков О. В. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. — 528 с.
 6. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – www.imf.org
 7. Офіційний сайт Світового банку – www.worldbank.org/
 8. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 9. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус