Ємельянова Лідія Олегівна

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: lidiya.yemelyanova@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Фондові ринки, ринки акціонерного капіталу, інституційні реформи, корпоративне управління.

Курси

Вибрані публікації

Ємельянова Л.О.Євроінтеграційні процеси та розвиток фондового ринку в країнах Центральної та Східної Європи / Л.О. Ємельянова // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка / Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова. – Одеса. – 2016. – Том 21. – Випуск 1.2016. – С. 40–44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_1_11.

Ємельянова Л.О. Складові інституційних реформ у контексті формування акціонерного капіталу в країнах із перехідною економікою / Л.О. Ємельянова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнар. економ. відносини та світ. Господарство / ДВНЗ „Ужгородський національний університет”. – 2016. – Вип. 6. – Част. 1. – С. 120–125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%281%29__29

Ємельянова Л.О. Підходи до визначення факторів впливу на розвиток фондового ринку в країнах Центральної та Східної Європи / Л.О. Ємельянова // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. міжнар. відносини. – 2006. – Вип. 18. – С. 221–229.

Ємельянова Л.О. Якість корпоративного управління акціонерних товариств в країнах Центральної та Східної Європи / Л.О. Ємельянова // Вісн. Львів. комерц. академії. Сер. Економічна. – 2009. – Вип. 30. – С. 31–35.

Ємельянова Л.О. Вплив інституційних факторів на економічну діяльність акціонерних товариств країн Центральної та Східної Європи / Л.О. Ємельянова // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. міжнар. відносини. – 2010. – Вип. 27. – С. 336–344.

Ємельянова Л.О. Структура акціонерного капіталу на підприємствах країн Центральної та Східної Європи / Л.О. Ємельянова // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №714. – С. 200–208.

Yemelyanova L. The Determinants of Stock Market Development in the CEE countries / Lidiya Yemelyanova // Przedsiębiorstwo & Finanse : Rocznik Wydziału nauk ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. – Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. – 2013. – №3. – Р.54–62.

Ємельянова Л. Інституційні перешкоди діяльності та розвитку акціонерних товариств в країнах ЦСЄ / Л. Ємельянова // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 35. – С. 171-180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_35_22.

Ємельянова Л.О. Аналіз рівня розвитку фондового ринку в країнах Центральної та Східної Європи / Л.О. Ємельянова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ „Економічна думка”. – 2015. – Том 22. – № 1. – С. 108–116.

Yemelyanova L. Directions of analysis of institutional reforms in the process of the share capital forming in CEE countries / Lidiya Yemelyanova // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – Poitiers, France: L’Association 1901 “SEPIKE”. – 2016. – Edition 12. – P. 209–212.

Біографія

У 2005 році закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка і здобула ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Закінчила спільну навчальну програму Carleton University of Ottawa (Канада) та Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) з курсу «Комерційна дипломатія та торгівельна політика».

У 2005 році закінчила також заочне навчання у Львівській комерційній академії за напрямом підготовки “Економіка і підприємництво” і отримала кваліфікацію бакалавра з економічної кібернетики.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах європейської інтеграції» (спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини) у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З 2005 року до 2015 року працювала на посаді асистента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2015 року до тепер працює на посаді доцента цієї ж кафедри. Забезпечує викладання таких курсів: «Макроекономіка», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні фінанси», «Фондові ринки і цінні папери», «Міжнародні фінансові ринки», «Фондові ринки ЄС». Здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами, а також навчальною, переддипломною та науково-виробничою практикою.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!