Основи аудиту

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Гурняк І. Л.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВЕ-41доцент Гурняк І. Л.

Опис курсу

Даний курс є фундаментальним у підготовці спеціалістів з міжнародних економічних відносин. У ньому студенти вивчають основи сучасного інструментарію аудиторської діяльності і водночас знайомляться з новітніми технологіями, практиками, які активно розвивалися упродовж останніх десятиріч. У бізнесі за допомогою аудиту реалізується функція незалежного фінансового контролю (експертизи), яка здійснюється відповідними фахівцями, рівень кваліфікації яких має бути підтверджений сертифікатом.

Після вивчення курсу студенти повинні:

а) знати основні концепції, теорії та тенденції розвитку аудиторської діяльності;

б) вміти вирішувати практичні питання з використанням цих теорій;

в) вміти застосовувати інструментарій аудиту для аналізу реальних економічних проблем.

Рекомендована література

Базова:

  1. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб. / А. Г. Загородній та ін. — 2-ге вид., перероблене і доповнене — Л.: Львів. політехніка, 2004. — 45 6 с.
  2. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник. — 2-ге вид., перероблене і доповнене —Житомир: Рута, 2002. — 672 с.

Додаткова:

  1. Грабова Н. Н., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — 3-тє вид., допов. — К.: АСК, 2001. — 4 16 с.
  2. Давидов Г. М. Аудит: Підручник. — К.: Знання, 2004. — 5 11 с.
  3. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. — К.: АСК, 1998. — 768 с.
  4. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. —349 с.

Методична:

  1. Аудит. Методика документування / Ред. І. І. Пилипенко. — К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2003. — 45 7 с.

Завантажити

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус