Фіскальна політика ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Туниця Т. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51професор Туниця Т. Ю.

Опис курсу

Метою курсу є ознайомлення студентів з загальнотеоретичними і прикладними аспектами побудови бюджетно-податкових систем країн Європейського Союзу, особливостями та тенденціями їх формування і реалізації, вивчення сучасних підходів та інструментів аналізу та оцінки ефективності фіскальних політик країн-членів ЄС.

Завдання:
а) ознайомлення з теоретичними засадами функціонування фіскальної політики;
б) формування практичних навиків проведення оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів становлення податкових систем країн ЄС;
в) вивчення структуру бюджетної та податкової політики ЄС, а також особливостей оподаткування;
г) виявлення напрямків формування і виконання фіскальної політики країн ЄС, їхніх перспектив розвитку та механізму реалізації;
д) вивчення особливостей державного регулювання фіскальної політики ЄС;
е) набуття вміння використовувати знання для аналізу ефективності податкового регулювання в країнах ЄС для подальшого впровадження його досвіду в економіку України.

Практичним результатом засвоєння курсу повинна стати здатність студентів самостійно здійснювати наукове дослідження у сфері бюджетно-податкової політики обраних країн-членів ЄС. Окрім того, здобувачі повинні орієнтуватись у сучасних тенденціях розвитку фіскальної політики ЄС, аналізувати проблеми та можливі напрямки удосконалення організації фінансів у різних країнах та в Україні, надавати конкретні рекомендації з фіскальної політики та використовувати макроекономічні показники для обґрунтування висновків.

Рекомендована література

Базова:

 1. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.
 2. Томнюк Т. Л. Податкова система: навчальний посібник. Чернівці: ЧТЕІ ДТЕУ, 2022. – 324 с.
 3. Право Європейського Союзу: підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. кол.), А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. – Вид. 9-те, змінене і допов. – Харків : Право, 2019. – 442 с
 4. Копич Р. Фіскальна політика в умовах післякризової стабілізації європейських країн: монографія. Львів: ПАІС, 2018.400 с.
 5. Фіскальна політика: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України Acquis Communautaire Європейського Союзу [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://just.odessa.gov.ua/files/upload/files/34.pdf
 6. Крисоватий А. І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції: моногр. / А. І. Крисоватий, В. М. Мельник, Т. В. Кощук ; за ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 236 с.
 7. Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник / Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В. – К.: КондорВидавництво, 2012. – 222с.
 8. Пугаченко О.Б. Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах / О.Б.Пугаченко [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/28.pdf
 9. Alesina A., Barbiero O., Giavazzi F., Paradisi M. Austerity in 2009‒2013 // Economic Policy. ‒ 2015. ‒ Vol. 30. ‒ Issue 83. ‒ P. 385‒437.
 10. Economic and fiscal policy coordination. European Commission. URL: https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination_en
 11. Economic and monetary union, taxation and competition policies. European Commission. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/section/194/economic-and-monetaryunion-taxation-and-competition-policies
 12. Fiscal Policies. European Central Bank. Eurosystem. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/eaec/fiscal/html/index.en.html
 13. Euro area fiscal policies and capacity in post-pandemic times. European Parlament. Economic Governance Support Unit (EGOU). June 2021. – 40 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/651392/IPOL_STU(2021) 651392_EN.pdf (accessed: 2.08.2022).
 14. Fornado, L. A Theory of Monetary Union and Financial Integration. The Review of Economic Studies. July 2022. Vol. 89. Issue 4, p. 1911–1947.
 15. Commission presents fiscal policy guidance 2023. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1476

Допоміжна:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – www.imf.org
 4. Офіційний сайт Світового банку – www.worldbank.org/
 5. Офіційний сайт зведеної статистики Європейського союзу: www. eurostat.eu
 6. Офіційний сайт Світової організації торгівлі:www. wto.org
 7. Банк Англії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bankofengland.co.uk/Pages/home.aspx.
 8. Європейський центральний банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://www.ecb.int/home/html/index.en.html.
 9. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: www.ibser.gov.ua.
 10. Офіційні інтернет-сайти податкових органів країн світу: Податкове управління Німеччини. URL: http://www.finanzamt.de, Головне податкове управління Франції. URL: http://www.impots.gouv.fr, Внутрішньо-європейська організація податкових адміністрацій. URL: http://www.iota-tax.org

Силабус:

Завантажити силабус