Міжнародні фінанси та фінансові інституції (Міжнародне право)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Цапко-Піддубна О. І.МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВП-11

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для того, щоб: розуміти основи функціонування міжнародних фінансових ринків та принципів діяльності міжнародних фінансових інституцій; аналізувати та інтерпретувати фінансові показники; володіння інструментарієм діяльності міжнародних фінансових інститутів та їх політики; аналізувати національні фінанси, поточний стан та перспективи від участі України у системі міжнародних фінансів.
В межах курсу студенти ознайомляться як з теоретичними, так і з практичними аспектами міжнародних фінансових відносин. Зокрема, з сутністю міжнародних фінансів, фінансових ринків та сучасних фінансових інструментів. Частину курсу присвячено вивченню діяльності міжнародних фінансових організації: особливостей їхньої спеціалізації, сучасних проблем та перспектив подальшого функціонування. Особливу увагу відведено дослідженню України у системі міжнародній фінансів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
ЗК2. Базові навики управління економічною інформацією;
ЗК3. Здатність проведення досліджень фінансових ринків;
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
ЗК5. Здатність використовувати іноземну мову при проведені досліджень;
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК7. Здатність виявляти ініціативу;
ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК1. Проведення самостійного дослідження щодо аналізу фінансових показників, виявлення певних тенденцій та перспектив;
СК2. Розуміння суті фінансових ринків: суб’єктів та притаманних фінансових інструментів;
СК3. Вміння критично оцінювати тенденції та виявляти ризики на фінансових ринках;
СК4. Розрізняти особливості діяльності міжнародних фінансових організацій;
СК5. Розуміння поточного стану національних фінансів;
СК6. Володіння іноземними мовами, лексикою за
спеціальністю.

Метою курсу є ознайомити студентів із функціонуванням світої фінансової системи
(фінансовими ринками та фінансовими інструментами), діяльністю міжнародних фінансових організацій. Сформувати та закріпити навики студента аналізувати фінансові ринки: перспективи розвитку та ризики. Ознайомити студентів з методологією проведення наукових економічних досліджень, підготовки і написання наукових робіт.

 

Силабус:

Завантажити силабус