Макроекономіка

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Кузенко Н. В.МВЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МВЕ-11доцент Кузенко Н. В.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є розкрити механізм функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, обгрунтованих світовою та вітчизняною наукою, та досвіду макроекономічної практики. Основні завдання дисципліни полягають у висвітленні ролі макроекономічної науки в суспільстві та її понятійного аппарату, основних індикаторів макроекономічного розвитку і моделей макроекономічних залежностей, ринкових і державних механізмів регулювання економіки.

Завдання:

а) ознайомлення з основами макроекономіки;

б) вивчення інструментів макроекономічного регулювання;

в) вивчення макроекономічних проблем та шляхів їх подолання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основи методології макроекономіки;
 • основні інструменти макроекономічного регулювання;
 • сучасні макроекономічні проблеми.

вміти:

 • розраховувати макроекономічні показники;
 • характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку економіки країни;

володіти:

 • методикою оцінки економічного стану країни;
 • інструментарієм регулювання економіки країни.

Рекомендована література

Базова:

 1. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Либідь, 2002. – 616 с.
 2. Панчишин С. Макроекономіка: Тести і задачі. – К.: Либідь, 2002. – 216 с.
 3. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

Допоміжна:

 1. Базилевич В., Баластрик Л. Макроекономіка. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
 2. Бурда М., Виплош Ч. Макрокономіка: Європейський контекст / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 682 с.
 3. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. – К.: Основи, 1996. – 814 с.
 4. Економічна теорія: У 2-х кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Заповіт, 1997. – 408 с.
 5. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 2000.
 6. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1997. – 671 с.
 7. Манків Г. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 588с.
 8. Мишкiн Ф. С. Економiка гpошей, банкiвської спpави i фiнансових pинкiв / Пеp. з англ. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
 9. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 544 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Міністерства економіки України – www.me.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму