Кузенко Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: nataliya.kuzenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Економічний розвиток, структурні зміни, структурні трансформації, економічні реформи, економіка пострадянських держав, економіка ЄС.

Курси

Публікації

 • Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні / Я.Я. Притула, Н.В. Кузенко // Регіональна економіка. – №1. – 2013. – С. 7-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_1_3
 • Особливості змін у структурі сукупного попиту пострадянських держав /Н.В. Кузенко// Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. міжнар. відносини. – 2015. – Вип. 36. – С. 84-93.
 • Природні ресурси та структурні особливості економічного розвитку пострадянських держав / Н. В. Кузенко // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. міжнар. відносини. – 2006. – Вип. 17. – с. 209-215.
 • Видатки бюджету та темпи економічного зростання в пострадянських державах / Н.В. Кузенко // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу : Зб. наук. праць за матеріалами VI Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів. – Львів : Львівський банківський інститут НБУ, 2006. – с. 8-11.
 • Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. міжнар. відносини. – 2007. – Вип. 21. – с. 229-237.
 • Структурні диспропорції в економіці пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Економічна глобалізація: сучасні тенденції розвитку світового господарства: Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – с. 40-46.
 • Вплив продуктивності праці в секторах економіки на економічне зростання пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Економічний простір: Зб. наук. праць. – №35. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – С. 25–37.
 • Аналіз впливу чинників економічного зростання пострадянських держав (в межах кейнсіанської моделі) / Н.В. Кузенко // Україна в системі міжнародної економіки : Зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів. – Тернопіль, 2010. – С. 51–54
 • Механізм здійснення структурних змін в економіках пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти : матер. наук. конф. факультету міжнар. відносин, присвяченої 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 106-109.
 • Особливості фінансування системи охорони здоров’я розвинених країн / Н. В. Кузенко, Л. С. Доскочинська // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 217-222.
 • Структурні зміни та макроекономічна стабільність в економіках пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київ. нац. унів. ім. Т. Шевченка. Випуск 109. Частина I (у двох частинах).– 2012. – с.  72 – 73.
 • Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських держав [Текст] : монографія / Н.В. Кузенко ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : «СПОЛОМ», 2013. – 304 с.
 • Теоретичні підходи до формування інституційних передумов для здійснення структурних змін в пострадянських державах /Н. В. Кузенко // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. економічна. – 2014. – Вип. 5 – C. 546-554.
 • Do the post-Soviet economies need structural changes? / N. Kuzenko // Economic transformation processes in the post socialist countries: Materials of the Third International Scientific Conference, Kyiv, Ukraine, November 28, 2014. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2014. – p.40-42.

Біографія

У 2005 році закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка і здобула ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Закінчила спільну навчальну програму Carleton University of Ottawa (Канада) та Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) з курсу «Комерційна дипломатія та торгівельна політика».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав» (спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини) в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2005 року до 2013 року працювала на посаді асистента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2013 року до тепер працює на посаді доцента цієї ж кафедри. Забезпечує викладання таких курсів: «Макроекономіка», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні фінанси», «Економічний розвиток держав світу», «Економіка і економічний розвиток країн ЄС», «Економіка і фінанси ЄС». Здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами.

Проходила наукове стажування у Варшавському університеті (Варшава, Польща). Протягом 2012-2015 років брала участь у міжнародному дослідницькому міждисциплінарному проекті «Region, Nation and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine» (University of St. Gallen, Швейцарія)».

Проекти

2012-2015 – участь у міжнародному дослідницькому міждисциплінарному проекті «Region, Nation and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine» (University of St. Gallen, Швейцарія)»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!