Теоретичний семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1236МВЕ-61доцент Кузенко Н. В.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретичний семінар» є нормативною дисципліною для освітньої програми «Міжнародні фінанси» зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Курс повинен забезпечити здобувачів освітнього рівня магістр необхідними знаннями та навичками, які дозволять здійснювати аналіз складних наукових та прикладних проблем в галузі міжнародних фінансів в умовах глобалізаційних процесів. У курсі представлено теоретичні засади та науковий інструментарій, необхідний для аналізу, дослідження та прогнозування окремих аспектів міжнародних економічних відносин, зокрема, міжнародних фінансів.

Рекомендована література

 1. Developing Your Research Project, Online course // University of Southampton. – Link: https://www.futurelearn.com/courses/research-project
 2. Blaug, Mark. The methodology of economics: Or, how economists explain. Cambridge University Press, 1992.
 3. SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGIES AND TECHNIQUES – http://www.uninova.pt/cam/teaching/SRMT/SRMTunit2.pdf
 4. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с
 5. Біленко Ю. Класичні та сучасні парадигми міжнародного економічного аналізу / Ю. Біленко // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 265-280. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_33.
 6. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64411
 7. Курсові роботи // Н.В. Кузенко, А.О. Максимук, Л.Р. Москалик / навч.-метод.мат. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – (Серія “Міжнародні економічні відносини”).
 8. Осередчук М. Стилістика сучасних навчальних презентацій. Сервіси: Slides, Piktochart, Keynote, Crello, Canva Prezi // Викладацька майстерність (онлайн курс). – Режим доступу: https://teaching-excellence.lnu.edu.ua/modul-ii-2/
 9. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]: навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Г. Стрелкова, М. М. Федосенко, А. І. Замулко, О. С. Іщенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 500 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с.
 10. Про академічну етику: http://sciencesociety.lnu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/
 11. Сардак С. Е. Основи наукових досліджень : навч. посібник / С. Е. Сардак. – Д. : ДГУ, 2018. – 103 с.
 12. Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: вступ – К.: Інформтехніка-ЕМЦ, 1996, 200 с.

Силабус:

Завантажити силабус