Nataliya Kuzenko

Position: Associate Professor, International Economic Analysis and Finance Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-46-02

Email: nataliya.kuzenko@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Economic development, structural changes, structural transformations, economic reforms, post-Soviet economies, EU economy.

Publications

 • Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні / Я.Я. Притула, Н.В. Кузенко // Регіональна економіка. – №1. – 2013. – С. 7-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_1_3
 • Особливості змін у структурі сукупного попиту пострадянських держав /Н.В. Кузенко// Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. міжнар. відносини. – 2015. – Вип. 36. – С. 84-93.
 • Природні ресурси та структурні особливості економічного розвитку пострадянських держав / Н. В. Кузенко // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. міжнар. відносини. – 2006. – Вип. 17. – с. 209-215.
 • Видатки бюджету та темпи економічного зростання в пострадянських державах / Н.В. Кузенко // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу : Зб. наук. праць за матеріалами VI Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів. – Львів : Львівський банківський інститут НБУ, 2006. – с. 8-11.
 • Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. міжнар. відносини. – 2007. – Вип. 21. – с. 229-237.
 • Структурні диспропорції в економіці пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Економічна глобалізація: сучасні тенденції розвитку світового господарства: Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – с. 40-46.
 • Вплив продуктивності праці в секторах економіки на економічне зростання пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Економічний простір: Зб. наук. праць. – №35. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – С. 25–37.
 • Аналіз впливу чинників економічного зростання пострадянських держав (в межах кейнсіанської моделі) / Н.В. Кузенко // Україна в системі міжнародної економіки : Зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів. – Тернопіль, 2010. – С. 51–54
 • Механізм здійснення структурних змін в економіках пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти : матер. наук. конф. факультету міжнар. відносин, присвяченої 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 106-109.
 • Особливості фінансування системи охорони здоров’я розвинених країн / Н. В. Кузенко, Л. С. Доскочинська // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 217-222.
 • Структурні зміни та макроекономічна стабільність в економіках пострадянських держав / Н.В. Кузенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київ. нац. унів. ім. Т. Шевченка. Випуск 109. Частина I (у двох частинах).– 2012. – с.  72 – 73.
 • Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських держав [Текст] : монографія / Н.В. Кузенко ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : «СПОЛОМ», 2013. – 304 с.
 • Теоретичні підходи до формування інституційних передумов для здійснення структурних змін в пострадянських державах /Н. В. Кузенко // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Сер. економічна. – 2014. – Вип. 5 – C. 546-554.
 • Do the post-Soviet economies need structural changes? / N. Kuzenko // Economic transformation processes in the post socialist countries: Materials of the Third International Scientific Conference, Kyiv, Ukraine, November 28, 2014. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2014. – p.40-42.

Schedule

Page with teachers schedule not found!