Страхування у міжнародному бізнесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Москалик Л. Р.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МВЕ-41доцент Москалик Л. Р.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є формування системи базових знань з теорії міжнародної страхової справи, засвоєння закономірностей функціонування міжнародних ринків страхових послуг, основних принципів страхування в міжнародному бізнесі.

Завдання: ознайомлення студентів з широким спектром питань, пов’язаних зі страхуванням в міжнародному бізнесі та послуг в рамках міжнародної страхової практики.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
основні види глобальних ризиків і методи ризик-менеджменту за допомогою страхування;
організаційно-правові питання міжнародного страхування;
сучасний стан світового ринку страхових послуг і ринків провідних країн світу;
міжнародні види страхування;
економічну суть системи перестрахування;
принципи проведення основних видів страхування у провідних країнах світу.

вміти:
визначати та оцінювати ризики при здійсненні зовнішньоекономічних операцій в міжнародному бізнесі;
обирати види страхування, необхідні для здійснення конкретних зовнішньоекономічних операцій;
орієнтуватися в питаннях укладення договорів страхування та виплати страхових відшкодувань.

володіти:
фінансовим інструментарієм з метою страхування.

Рекомендована література

Базова:

 1. Плиса, Володимир Йосипович. Страхування: Навч. посібник / В.Й. Плиса. – 2-ге вид.- К. : Каравела, 2010.- 472 с.
 2. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

Допоміжна:

 1. Агеев М.Р., Васильев Н.М., Катырин С.Н. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт – М.: Экспертное бюро, 1998 – 376 с.
 2. Закон України „Про страхування вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР зі змінами № 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005// ВВР, 2006, № 13, ст.110.
 3. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Знання, 2006. — 351 с.
 4. Гутко Л.М. Досвід провідних країн світу у галузі страхування // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2005.- № 11.- C.22-25.
 5. Іноземний досвід страхування автотранспортних засобів // Страхова справа (укр.).- 2003.- № 1.- C.36-51.
 6. Куценко С., Загородня Ю. Огляд ринку страхування країн Центральної та Східної Європи // Страхова справа (укр.).- 2004.- № 4.- C.42-48.
 7. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. — К.: Знання України, 2006. — 283 с.
 8. Мних М. В. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення. — К.: Знання України, 2004. — 428 с.
 9. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласників. Україна, Росія, ЄС // Страхова справа (укр.).- 2005.- № 1.- C.46-51.
 10. Піратовський Г. Л. Страховий бізнес: управління розвитком. — К.: КНТЕУ, 2006. — 254 с.
 11. Плиса В. Й. Страхування. — К. : Каравела, 2008. — 392 с.
 12. Реверчук С. К., Сива Т. В., Кубів С. І., Вовчак О. Д. Історія страхування. — К. : Знання, 2005. — 213 с.
 13. Ротова Т. А. Страхування. — К.: КНТЕУ, 2006. — 400 с.
 14. Самойловський А. Л. Менеджмент страхування. — К.: Видавничий дім “Корпорація”, 2007. — 318 с.
 15. Страхування/ Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
 16. Таркуцяка О. Страхові послуги.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- 584 с.
 17. Тронин Ю. Н. Основы страхового бизнеса. — М.: Альфа-Пресс, 2006. — 469 с.

Інформаційні ресурси:

 1. www.uainsur.com Ліга страхових організацій України
 2. www.insurancetop.com Рейтинг страхових компаній
 3. www.magportal.com/bus/ind/insur Magazine Articles on Insurance

Завантажити

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму