Фондові ринки і цінні папери

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Ємельянова Л. О.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВЕ-41Ємельянова Л. О.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основними видами цінних паперів, принципами функціонування та технологіями торгівлі на світових фондових ринках, а також оволодіння базовими інструментами аналізу цінних паперів та рівня розвитку фондового ринку країни загалом.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • термінологію фондового ринку;
 • основні види та функції цінних паперів,
 • принципи функціонування та види фондових ринків;
 • основні показники динаміки фондового ринку;
 • ризики фондового ринку;
 • принципи та особливості функціонування фондових бірж;

вміти:

 • аналізувати та порівнювати прибутковість різних цінних паперів за різних обставин;
 • знаходити інформацію та аналізувати кредитні рейтинги підприємств та країн;
 • проводити торги методами жестів та вигуків та в електронному режимі;
 • визначати та аналізувати тенденції розвитку фондових ринків на сучасному етапі;

володіти:

 • методологією розрахунку фондових індексів;
 • методикою визначення кредитних рейтингів. 

Рекомендована література

Базова:

 1. Сохацька О.М. Біржова справа. Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 632 с.
 2. Фондовий ринок: Підручник. В 2-х кн. – Кн. 1. Затверджено МОН / За ред. В.Д. Базилевича. – К., 2015. – 621 с.
 3. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с.
 4. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-ІV від 23.02.06 р.

Додаткова:

 1. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. 3-те вид., стер. К. : Знання, 2015. 535 с.
 2. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
 3. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2007. – 928 с.
 4. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – VIII + 648 с. – (Универсальный учебник).
 5. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.96 р.
 6. Закон України “Про депозитарну систему України” № 5178-VI від 06.07.12 р.

Інформаційні ресурси:

 1. world-exchanges.org
 2. http://iosco.org
 3. https://www.msci.com
 4. https://finance.yahoo.com
 5. https://www.esma.europa.eu
 6. https://www.nssmc.gov.ua
 7. pfts.ua
 8. http://www.ux.ua
 9. http://fbp.com.ua
 10. http://www.credit-rating.com.ua
 11. http://rurik.com.ua/

fondovi-rynky-i-cinni-papery-literatura

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму