Валютна політика

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Лапчук Б. Ю.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МВЕ-41доцент Лапчук Б. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є формування системи базових знань з теорії валютної політики, засвоєння закономірностей функціонування валютного ринку, основних інструментів впливу держави на валютні ринки, функціонування світової та регіональних валютних систем.

Завдання:
а) ознайомлення з основами валютної політики;
б) вивчення інструментів валютного регулювання на національному рівні;
в) вивчення принципів функціонування світової та регіональної валютних систем.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– основні інструменти валютної політики на національному і міжнародному рівнях;
– основні принципи функціонування сучасної валютної системи.
вміти:
– аналізувати валютні системи;
– характеризувати валютні режими.
володіти:
– методикою аналізу валютної політики країни;
– інструментарієм валютної політики.

Рекомендована література

Базова:

 1. Лапчук Б.Ю. Валютна політика: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2008. – 212 с.

Допоміжна:

 1. Бездітко Ю.М., Мануйленко О.О., Стасюк Г.А. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2004. – 272 с.
 2. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 19 лютого 1993 року (зі змінами та доповненнями). – Доступно з <www.rada.gov.ua>.
 3. Закон України „Про національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року (зі змінами та доповненнями). – Доступно з <www.rada.gov.ua>.
 4. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” № 185/94-ВР від 23 вересня 1994 року (зі змінами та доповненнями). – Доступно з <www.rada.gov.ua>.
 5. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д.е.н, проф. А.М. Мороза та к.е.н., доц. М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
 6. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 2. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків – www.bis.org
 3. Офіційний сайт Європейського центрального банку – www.ecb.int
 4. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – www.imf.org
 5. Офіційний сайт Світового банку – www.worldbank.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму