Валютна політика

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Лапчук Б. Ю.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820МВЕ-41доцент Лапчук Б. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є формування системи базових знань з теорії валютної політики, засвоєння закономірностей функціонування валютного ринку, основних інструментів впливу держави на валютні ринки, функціонування світової та регіональних валютних систем.

Завдання:
а) ознайомлення з основами валютної політики;
б) вивчення інструментів валютного регулювання на національному рівні;
в) вивчення принципів функціонування світової та регіональної валютних систем.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– основні інструменти валютної політики на національному і міжнародному рівнях;
– основні принципи функціонування сучасної валютної системи.
вміти:
– аналізувати валютні системи;
– характеризувати валютні режими.
володіти:
– методикою аналізу валютної політики країни;
– інструментарієм валютної політики.

Рекомендована література

Базова:

 1. Лапчук Б.Ю. Валютна політика: Навч. Посібник. К.: Знання, 2008. 212 с.

Допоміжна:

 1. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 №2473-VIII. 2018.Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19.
 2. Бездітко Ю.М., Мануйленко О.О., Стасюк Г.А. Валютне регулювання: Навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2004. 272 с.
 3. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. К.: Знання, 2007. 422с.
 4. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д.е.н, проф. А.М. Мороза та к.е.н., доц. М.Ф. Пуховкіної. К.: КНЕУ, 1999. 368 с.
 5. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібник. К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. 359 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 2. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків – www.bis.org
 3. Офіційний сайт Європейського центрального банку – www.ecb.int
 4. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – www.imf.org
 5. Офіційний сайт Світового банку – www.worldbank.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус