Державні фінанси зарубіжних країн

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Копич Р. І.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51доцент Копич Р. І.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основами формування бюджетно-фінансових систем, визначення впливу на них економічних та політичних чинників, володіння інструментами аналізу державних фінансів країн.

Завдання:
а) ознайомлення із теоретичні засади побудови і функціонування бюджетних систем у демократичних країнах;
б) ознайомлення із тенденціями розвитку світових фінансових ринків;
в) визначення особливостей державних фінансів країн світу з різним рівнем соціально-економічного розвитку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
теоретичні основи державних фінансів;
вміти:
вміти вирішувати практичні завдання щодо регулювання фінансовими процесами;
володіти:
інструментами аналізу шляхів забезпечення стабільного економічного розвитку країн з різним рівнем розвитку з метою використання його в економіці нашої країни.

Рекомендована література

Базова:

 1. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник/ М. І.. Карлін — К: Кондор, 2004. – 384 с
 2. Международные финансы: Учеб. пособие / Под ред. О. И. Лаврушина. — Донецк: ДонНУ, 2003. — 247 с.
 3. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. — К.: КНЕУ, 2005. — 557 с.
 4. Шевчук В. міжнародна економіка: теорія і практика.  Львів: Каменяр., 2003. ― 719 с.

Допоміжна:

 1. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін. — К: ЦУЛ, 2003.
 2. Політичні фінанси: регулювання і практика: Матер, міжнар. конф; м. Київ, 29.04.2002. – К.: Фонд «Європа XXI», 2002. – 160 с

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 3. www.german-embassy.kiev.ua.
 4. www.mf.gov.pl.
 5. www.pwe.com.pl.

Завантажити

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму