Основи державних фінансів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Копич Р. І.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВЕ-31доцент Копич Р. І.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основами організації фінансових відносин та їх функціонування в умовах ринкової економіки, а також набуття студентів з питань формування та використання державних та недержавних доходів.

Завдання:
а) ознайомлення із закономірностями фінансових відносин держави та підприємницьких структур;
б) ознайомлення із організацією фінансового ринку та основних механізмів міжнародних економічних відносин;
в) визначення особливостей використання фінансів як основних інструментів державної економічної політики.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
теоретичні основи та характерні риси фінансів;
загальну структуру фінансової системи;
теоретичні основи та організацію управління фінансами;
роль держаного бюджету в системі державних фінансів та використання державного фонду;

вміти:
вирішувати практичні завдання щодо регулювання фінансовими процесами;
використовувати фінансові методи при прийнятті рішень;
вираховувати суми податків та інших надходжень до державного бюджету;

володіти:
методами управління фінансами та фінансового планування;
навичками поєднання форм та методів бюджетного планування.

Рекомендована література

Базова:

 • 1. Алексеенко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми та перспективи розвитку: Монографія / Л. М. Алексеенко // Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Максимум, 2004. – 423 с.
 • 2. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств: Підруч. / І. О. Бланк, Г. В. Ситник // К., 2006. – 780 с.
 • 3. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник / С.Я. Боринець // 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 582 с.
 • 4. Волощук Г. О. Наукове забезпечення бюджетного процесу: Генеза. Теорії. Перспективи. / Г. О. Волощук, Ю. В. Пасічник // К.: Міленіум, 2003. – 272 с.
 • 5. Габбард Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Р. Глен Габбард // Пер. з англ. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с.
 • 6. Загорський В. С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика: Монографія / В.С. Загорський // Національна академія державної податкової служби України. – І.: Національна академія ДПС України, 2006. – 304 с.
 • 7. Іванов Ю. Б. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: Монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Г. М. Дорожкіна, О . Г. Зима, В. В. Карпова // Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 448 с.
 • 8. Ковбасюк Ю. В. Державні фінанси: теоретико-організаційні аспекти: навч. посіб./ Ю. В. Ковбасюк // К.: КИЙ, 2007. – 260 с.
 • 9. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / І.О. Луніна // НАН України; Інститут економічного прогнозування. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 с.
 • 10. Лютий І. О. Податки на споживання в економіці України: Монографія / І. О. Лютий, А. Б. Дрига, М. О. Петренко // К.: Знання, 2005. – 335 с.
 • 11. Опарін В. М. Фінансова система України: Теоретико-методологічні аспекти: Монографія / В. М. Опарін // К.: КНЕУ, 2005. – 239 с.
 • 12. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія / К. В. Павлюк // К.: НДФІ, 2006. – 584 с.
 • 13. Фінанси: підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
 • 14. Школьник І. О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи: Монографія / І.О. Школьник // С.: УАБС НБУ, 2007. – 98 с.

Допоміжна:

 • 1. Артус М. М. Проблеми трактування сутності та функцій категорії “фінанси” / М. М. Артус // Фінанси України, 2007. – № 4. – С. 127-134.
 • 2. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Ш. Бланкарт // пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та наук. редаг. В. М. Федосова. – К.: Либідь. 2000. – 654 с.
 • 3. Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціо-нальних перетворень: Монографія / І.В. Зятковський // Т.: Економічна думка, 2006. – 384 с.
 • 4. Карпінський Б. А. Фінансова система. Навч. посіб. / Б. А. Карпінський // К.: “Центр навчальної літератури”, 2003. – 272 с.
 • 5. Колосок А. М. Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу / А. М. Колосок // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 129-136.
 • 6. Полозенко Д. В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці / Д. В. Полозенко // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 82-89.
 • 7. Полозенко Д. В. Гроші та фінанси у транзитивній економіці / Д. В. Полозенко // Економіка АПК. – 2007. – № 10. – С. 64-70.
 • 8. Сніжко О. В. Ієрархія фінансової нестабільності / О. В. Сніжко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №2. – С. 29-33.
 • 9. Юрій С. І. Міжнародні фінанси у ХХІ столітті / С. І. Юрій // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1. – С. 183-193.
 • 10. Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3-11.

Інформаційні ресурси

 • Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 • Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 • www.german-embassy.Kiev.ua.
 • www.mf.gov.pl.
 • www.pwe.com.pl.

Завантажити

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму