Фінанси і банківська справа

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Лапчук Б. Ю.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВЕ-41доцент Лапчук Б. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є формування системи базових знань з теорії фінансів і банківської справи, засвоєння закономірностей функціонування банківської системи, основних інструментів впливу держави на діяльність банків.

Завдання:
а) ознайомлення з теоретичними засадами функціонування фінансової системи;
б) ознайомлення з основами діяльності банків;
в) ознайомлення з основними банківськими операціями;
г) вивчення принципів функціонування банківської системи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– основні принципи функціонування фінансової та банківської систем;
– основні принципи функціонування комерційного банку;
вміти:
– аналізувати банківські операції;
володіти:
– інструментарієм впливу держави на банківську систему.

Рекомендована література

Базова:

 1. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання, 2006.
 2. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник / За ред. Б. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.
 3. Загорський В., Вовчак О., Благун І., Чуй І. Фінанси: Навч. посібн. – К.: Знання, 2006. – 247 с.

Допоміжна:

 1. Фінансове законодавство України. – Доступно з www.rada.gov.ua
 2. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – К.: Знання, 1999. – 305 с.
 3. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих (Серия “Reuters для финансистов”) / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 340 с.
 4. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.
 5. Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с.
 6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.
 7. Кравченко В. Місцеві фінанси України – К.: Знання, 1999. – 487 с.
 8. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. – К.: Вира-Р, 2002. – 368 с.
 9. Международные финансы: Учеб. пособие / Под общ. ред. И.Н. Жук. – Минск.: БГЭУ, 2001. – 149 с.
 10. Мишкiн Ф. Економіка грошей, банківської справи i фінансових ринків / Пеp. з англ. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
 11. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга = Foreign Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Диаграмма, 1998. – 256 с.
 12. Сохацька О.М. Біржова справа. Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.
 13. Тьюлз, Ричард Дж., Брэдли, Эдвард С., Тьюлз, Тэд М. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000. – 648 с.
 14. Фондовый рынок. Курс для начинающих (Серия “Reuters для финансистов”) / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 277 с.
 15. Шелудько В. Фінансовий ринок: навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535с.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму