Фінанси і банківська справа

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Лапчук Б. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112МВЕ-61доцент Лапчук Б. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є формування системи базових знань з теорії фінансів і банківської справи, засвоєння закономірностей функціонування банківської системи, основних інструментів впливу держави на діяльність банків.

Завдання:
а) ознайомлення з теоретичними засадами функціонування фінансової системи;
б) ознайомлення з основами діяльності банків;
в) ознайомлення з основними банківськими операціями;
г) вивчення принципів функціонування банківської системи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– основні принципи функціонування фінансової та банківської систем;
– основні принципи функціонування комерційного банку;
вміти:
– аналізувати банківські операції;
володіти:
– інструментарієм впливу держави на банківську систему.

Рекомендована література

Базова:

 1. Шкварчук Л.О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навчальний посібник. – Львів: Простір-М, 2019. 232 с.
 2. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) [підручник] / за ред. В.О. Онищенка. К: Центр учбової літератури, 2016. 600 с.
 3. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар. Львів: Видавництво “Простір-М”, 2018. 298с.
 4. Банківська система / Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. К: Центр навч. літератури, 2017.
 5. Банківська система: навчальний посібник / П.М. Карась, Н.В. Приходько, О.В. Пащенко, Л.О. Гришина. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 292 с.

Допоміжна:

 1. Фінансове законодавство України. Доступно з www.rada.gov.ua
 2. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. Львів: ТНЕУ, 2019. 328 с.
 3. Банківські операції [текст]: навч.посіб./ Н.І. Демчук, О.В. Довгаль, Ю.П. Владика. Дніпро: Пороги, 2017.
 4. Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. К.: КНЕУ, 2004. 889 с.
 5. Мишкiн Ф. Економіка грошей, банківської справи i фінансових ринків / Пеp. з англ. К.: Основи, 1998. 963 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус