Міжнародна статистика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Цапко-Піддубна О. І.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВЕ-31Цапко-Піддубна О. І.

Опис курсу

“Міжнародна статистика” передбачає системне вивчення статистичних методів дослідження закономірностей розвитку соціально-економічних явищ та процесів у світі, кількісних та якісних показників соціально-економічного розвитку іноземних країн/регіонів, вивчення та порівняння показників трудового потенціалу, показників національного багатства, економічної ефективності, показників рівня життя, а також низки показників інституційного розвитку країн світу. Розглядаються основні класифікації економічної діяльності, систему національних рахунків, а також статистика обліку зовнішньоекономічної діяльності.

Результати навчання:
знати:
основні поняття та визначення міжнародної статистики;
теоретичні засади оцінювання соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються у світі
статистичні методи спостереження, зведення та групування міжнародних статистичних даних;
особливості діяльності міжнародних статистичних організацій
міжнародні класифікації і групування
економічну суть міжнародних статистичних показників;
методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя різних країн світу.

вміти:
досліджувати макроекономічні показники різних країн, статистичні показники міжнародної торгівлі,
аналізувати взаємозв’язки соціально-економічних явищ у світі;
визначати тенденції та закономірності розвитку міжнародної економіки і соціальне становище в країнах світу
вміти оцінювати та аналізувати результати розрахунків;
прогнозувати економічні явища на прикладі побудованої моделі;
користуватися отриманими знаннями у реальному житті.

Рекомендована література

 1. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник.–К.: КНЕУ, 2004. – 324с.
 2. Лугінін О.Є., Фомінін С.В. Статистика національної та міжнародної економіки: Навч. посібник. – Львів: „Новий Світ 2000”, 2008. – 471с.
 3. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження і використання. – К.: Основи, 2000. – 351 с.
 4. Чернишев І.В. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною економікою: Технічний посібник з джерел, методів, класифікацій та політики. – К.: НДІ статистики Держкомстату України, 2000. – 282 с.
 5. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – www.imf.org
 6. Офіційний сайт Світового банку – www.worldbank.org/
 7. Офіційний сайт зведеної статистики Європейського союзу: www. eurostat.eu
 8. Офіційний сайт Світової організації торгівлі: www. wto.org
 9. Офіційний сайт Міжнародної організації праці: https://www.ilo.org
 10. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 11. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус