Корпоративна стратегія

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Приходько І. В.МВЕ-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112МВЕ-61доцент Приходько І. В.

Опис курсу

У курсі обґрунтувано необхідність розробки стратегічних планів, проектів та програм як інструментів реалізації стратегій. Розкрито сутність, особливості та види корпоративних стратегій. Висвітлено відмінності у визначеннях поняття «корпоративна стратегія», якісні та кількісні цілі корпоративної стратегії.

Рекомендована література

 1. Дикань В.Л., Зубенко В.О., Маковоз О.В., Токмакова І.В., Шраменко О.В. Стратегічне управління: навч. посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2019. – 272с.
 2. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління. Навч. посіб. 2ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.
 3. Ігнатьєва I.A. Стратегічний менеджмент : підручник. К. : Каравела, 2008. – 480 с.
 4. Кашуба Я. М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва. Економіка та держава. 2011. – №9. – С.16.
 5. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: підручник. Вид. 2-ге, оновл. і допов. Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 426 с.
 6. Колесов О.С., Вацьківська А.В. Сучасні підходи до стратегічного управління розвитком підприємства в умовах господарювання. Збірник наукових праць ВНАУ : Серія Економічні науки. 2012. – №2 (64). – С.43 – 46.
 7. Кусумано Майкл А. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса. [пер. з англ. С. Новікової]. 4-те вид. Харків, 2020. – 256 с.
 8. Минцберг Г., Альстренд Б., Лемпел Дж. Школы стратегии. / под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Издательство «Питер», 2000. – 336 с.
 9. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: монографія. К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.
 10. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с.
 11. Пономаренко В.С., Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія. X.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.
 12. Порохня В.М., Безземельна Т.О. , Кравченко Т.А. Стратегічне управління : навч. посібник. К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 224 с.
 13. Рокоча В., Одягайло Б., Терехов В. Бізнес-стратегії європейських компаній : навч. посіб. К: ВНЗ “Ун-т економіки та права “КРОК”, 2018. – 310 с.
 14. Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій [О. М. Полінкевич та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 415 с.
 15. Тертичка В. В. Стратегічне управління: підручник. Київ: «К.І.С.», 2017. – 932 с.

Силабус:

Завантажити силабус